Otrdien, 23.septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja un pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.899 Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība (MK noteikumi Nr.899). Noteikumos ir papildināts regulējums saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu un pabalstu izmaksu fiziskām personām.

Lai nodrošinātu likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) 9.panta 1.daļas 34.2punktā noteiktās normas vienveidīgu piemērošanu, noteikumi papildināti ar paskaidrojošu normu. Ienākumam, kurš no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas, ir jābūt ne mazākam kā starpībai starp nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu un tā iegādes vērtību. Savukārt, ja tiek ieguldīts mazāks ienākums, tad starpība, kas veidojas no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, atņemot tā iegādes vērtību un ieguldīto ienākumu, ir apliekama ar nodokli kā ienākums no kapitāla pieauguma.

Noteikumi arī papildināti ar paskaidrojumu, kā deklarēt ar nodokli apliekamo ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas, ja tas radies, saimnieciskās darbības izdevumos iekļaujot nekustamā īpašuma nolietojumu, par kuru palielināta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamā summa.

Tāpat papildināts regulējums attiecībā uz pabalstu izmaksu. Kā norādīts noteikumu projekta anotācijā, turpmāk ienākuma izmaksātājam būs Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām, izmaksājot pabalstus, kas noteikti likuma par IIN 9.panta 1.daļas 37., 38., 39. un 40.punktā.

Savukārt 06.11.2013. Saeimā pieņemtajos grozījumos likumā par IIN ir izslēgtas normas attiecībā uz fiksēto ienākuma nodokļa režīmu, nosakot 2 gadus ilgu pārejas periodu, kad maksātāji, kas reģistrējušies kā fiksētā ienākuma nodokļa maksātāji, var turpināt šā režīma piemērošanu līdz 31.12.2015., taču ar 01.01.2014. netiek reģistrēti jauni šī nodokļa maksātāji. Līdz ar to no noteikumiem svītrots punkts, kurā noteikts, ka fiksētā ienākuma nodokļa režīmu nepiemēro individuālajam komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai un individuālajam uzņēmumam, kas ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

Lai samazinātu ievērojamo IIN reglamentējošo normatīvo aktu skaitu, noteikumos ir integrēti arī MK noteikumi Nr.112 Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis, kas saistībā ar attiecīgajiem grozījumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem.

Grozījumi MK noteikumos Nr.899 stāsies spēkā 26.09.2014.