Otrdien, 19.novembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (Noteikumi), kuru mērķis ir paaugstināt komandējuma izdevumu kompensācijas normas komandējumiem Latvijā un uz ārvalstīm.

Kopš 2002.gada komandējumu dienas naudas apmērs nav mainīts, taču dažādu pakalpojumu izmaksas šajā laikā ievērojami paaugstinājušās, tādējādi pašreiz spēkā esošais dienas naudas apmērs komandējuma laikā pa Latviju nav atbilstošs preču un pakalpojumu izmaksām. Šobrīd grozījumos paredzēts noteikt atšķirīgu dienas naudas likmi un viesnīcas izdevumu limitu Rīgā un ārpus Rīgas, attiecīgi Rīgā 10 eiro un 120 eiro, un ārpus Rīgas – 7 eiro un 60 eiro. Atgādinām, ka šobrīd dienas naudas likme ir vienāda visā Latvijas teritorijā, un tā ir 6 eiro dienā, bet viesnīcu izdevumu diennakts norma Rīgā ir noteikta 57 eiro, ārpus Rīgas – 43 eiro.

Atbilstoši noteikumu esošajai redakcijai, darbinieka braukšanas izdevumus Latvijas teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros) atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30% no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti). Ņemot vērā to, ka vairākās Latvijas pilsētās ievērojami ir paaugstinājusies maksa par braukšanu sabiedriskajā transportā (arī taksometros), Finanšu ministrijas ieskatā būtu nepieciešams atļaut kompensēt darbiniekam faktiskos braukšanas izdevumus komandējumiem pa Latviju, ja tie ir bijuši pamatoti.

Noteikumu 1.pielikumā minētās izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm ir pārskatītas, ņemot vērā Ārlietu ministrijas (Latvijas pārstāvniecību) priekšlikumus, kura regulāri sūta darbiniekus pildīt darba vai dienesta uzdevumus uz ārvalstīm, līdz ar to visciešāk saskaras ar dažādu pakalpojumu, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu cenu izmaiņām citās valstīs. 

Vienlaicīgi pēc Ārlietu ministrijas ierosinājuma Noteikumu 1.pielikums ir precizēts, to papildinot ar vairākām valstīm, kas līdz šim nav bijušas sarakstā. Savukārt pēc Iekšlietu ministrijas ierosinājuma Noteikumu 2.pielikums ir precizēts un papildināts ar trim valstīm, kas līdz šim nav bijušas sarakstā.

Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu darbinieku (citu personu) nosūta komandējumā ar vadītāja rakstisku rīkojumu. Lai mazinātu administratīvo slogu, rīkojumu par komandējumu varēs parakstīt arī institūcijas vadītāja pilnvarota persona.

Šobrīd Noteikumu 13.punkts attiecas tikai uz komandējumiem. Lai nodrošinātu vienādu pieeju, 13.punkta nosacījumi ar Noteikumu projektu ir attiecināti arī uz darba braucieniem, kā arī ir paplašināts minētais punkts ar nosacījumu, ka bezmaksas uzturēšanās un ēdināšana var būt nodrošināta kārtībā, ko paredz Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu regulējumi.

Noteikumu 13.punktā ir noteikts dienas naudas un kompensācijas par papildu izdevumiem darba braucienos ierobežojums (līdz 30%), ja darbiniekam tiek nodrošināta viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana vismaz trīs reizes dienā vai, ja bezmaksas uzturēšanās un ēdināšana tiek nodrošināta kārtībā, ko paredz ES normatīvo aktu regulējums. Tas nozīmē, ja darbiniekam ir nodrošināti iepriekš minētie Noteikumu 13.punkta nosacījumi, institūcijas var arī neizmaksāt dienas naudu (kompensāciju par papildu izdevumiem), ja darbiniekam nerodas citi izdevumi. Institūcijas savos iekšējos noteikumos, atkarībā no darbinieku darba apstākļiem komandējumā vai darba braucienā, var atrunāt izmaksājamo kompensējamo procentu apmērus Noteikumu 13.punktā noteiktā ierobežojuma ietvaros.

Grozījumi stāsies spēkā vispārējā kārtībā.