2018.gada 22.decembrī spēkā stājušies jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.802 “Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam”, kuros noteikta detalizēta informācija, kas iekļaujama transfertcenu dokumentācijā (globālajā dokumentācijā un vietējā dokumentācijā).

Tādējādi transfertcenu dokumentācijas tiesiskais regulējums tiek saskaņots ar jaunāko starptautisko praksi, kā rezultātā Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs pieejama informācija, kas svarīga transfertcenu riska analīzei, savukārt nodokļu maksātājam tiesiskais regulējums būs skaidrāks, jo saskanēs ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Transfertcenu vadlīniju 2017.gada redakciju, norādīts likuma grozījumu anotācijā. Tāpat tiek saskaņota iesniegumā par iepriekšēju vienošanos norādāmā informācija ar jaunajām transfertcenu dokumentācijas prasībām.

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības

Transfertcenu dokumentācijā norādāmā informācija pamatā balstīsies uz tiem pašiem principiem, kā līdz šim, taču jaunajos noteikumos ietvertais regulējums, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, būs detalizētāks, kā arī tajā uzsvars būs vairāk uz informāciju, kura attiecas uz visu starptautisko uzņēmumu grupu kopumā.

Noteikumos paredzēts, ka globālajā dokumentācijā būs ietverta informācija par visas starptautisko uzņēmumu grupas saimniecisko darbību, tajā skaitā, par saimnieciskās darbības būtību, vispārējo transfertcenu politiku, kā arī ienākumu un globālo operāciju izvietojumu. Globālajā dokumentācijā ietveramā informācija būs iedalīta šādās piecās kategorijās:

  1. starptautiskas uzņēmumu grupas organizatoriskā struktūra;
  2. starptautiskās uzņēmumu grupas saimnieciskās darbības veidu apraksts;
  3. starptautiskas uzņēmumu grupas nemateriālais īpašums;
  4. starptautiskas uzņēmumu grupas ietvaros veiktie finanšu darījumi;
  5. starptautiskas uzņēmumu grupas finanšu un nodokļu posteņi.

Vietējā dokumentācijā būs ietverta informācija galvenokārt par vietējā nodokļu maksātāja būtiskiem kontrolētiem darījumiem. Vietējā dokumentācijā ietvertā informācija papildina globālajā dokumentācijā ietverto informāciju, un tās mērķis ir pamatot, ka kontrolētajā darījumā, kas ietekmē vietējā uzņēmuma nodokļu slogu, noteiktā cena (vērtība) atbilst tirgus cenai (vērtībai). Vietējā dokumentācija satur transfertcenu analīzi saistībā ar vietējā nodokļu maksātāja veikto kontrolēto darījumu, tajā skaitā, attiecīgo finanšu informāciju, salīdzināmības analīzi, pamatojumu transfertcenu metodes izvēlei, kā arī atsevišķus globālās dokumentācijas elementus gadījumos, kad nodokļu maksātājam nav pienākuma sagatavot globālo dokumentāciju.

Vienkāršotajā dokumentācijā būs ietverta informācija galvenokārt, lai pamatotu zemas pievienotās vērtības pakalpojumu (piemēram, grāmatvedības, juridisko, IT atbalsta u.tml.) nepieciešamību, to sniegšanas faktu un faktiskos izdevumus.

Par iepriekšējas vienošanās līguma regulējumu

Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka iepriekšējas vienošanās noslēgšana, ņemot vērā tās saistošo spēku nodokļu administrācijai, ir veids, kādā nodrošināt tiesisko noteiktību transfertcenu jomā, un izvairīties no potenciāliem strīdiem par to, kādu cenu nodokļu maksātājam bija jāpiemēro konkrētajā darījumā ar saistītu ārvalstu komercsabiedrību.

Iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procesā būtiska loma ir informācijai, kādu iesniedz nodokļu maksātājs nodokļu administrācijai, lai pamatotu savu viedokli par konkrētajam darījumam piemērojamo tirgus cenu. Minētā informācija būtībā sakrīt ar informāciju, kādu nodokļu maksātājs norāda transfertcenu dokumentācijā.

Ņemot vērā, ka tiek mainītas prasības transfertcenu dokumentācijā, ir mainīta arī informācija, kādu nodokļu maksātājs iesniedz, lai noslēgtu iepriekšēju vienošanos.

Līdz šim iepriekšēju vienošanos bija iespējams noslēgt uz periodu, kas nepārsniedz trīs gadus no iepriekšējās vienošanās spēkā stāšanās. Taču, ņemot vērā, likumā “Par nodokļiem un nodevām” un jaunajos noteikumos ietvertās prasības informācijai, kuru nodokļu maksātājs pievieno iesniegumam par iepriekšējas vienošanās noslēgšanu, kā arī ievērojot VID uzkrāto pieredzi iepriekšēju vienošanos slēgšanā un to izpildes kontrolē, jaunajos noteikumos paredzēts, ka iepriekšēju vienošanos var slēgt uz periodu, kas nepārsniedz piecus gadus pēc iepriekšējās vienošanās spēkā stāšanās. Tas nodrošinās vēl lielāku tiesisko noteiktību nodokļu maksātājam, tādējādi veicinot iepriekšēju vienošanos slēgšanu, vienlaikus mazinot iespējamos transfertcenu riskus nākotnē, teikts noteikumu anotācijā. 

Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim iepriekšējas vienošanās tiesiskais regulējums bija ietverts MK noteikumos Nr.16 “Kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam”, kas līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku.