29.09.2016. valdības sēdē apstiprināti grozījumi likumā "Par grāmatvedību", ar kuriem paredzēts noteikt grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu profesionālajai darbībai.

Grāmatvedim ar profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ir iespējams pasargāt sevi un savu uzņēmumu no iespējamiem zaudējumiem pieļauto profesionālo kļūdu rezultātā. Tāpat civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas esamība paaugstinās grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja stabilitāti un reputāciju, norādīts likumprojekta anotācijā.

Likuma izmaiņās noteikts :

  • pienākums, ka uzņēmumā grāmatvedības kārtošanu drīkst veikt konkrētos grāmatvedības jautājumos kompetenta persona – grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis, un ar šo personu uzņēmumu vadītājam ir jānoslēdz attiecīgs rakstveida līgums, kurā jānosaka grāmatvedības kārtotāja pienākumi, tiesības un atbildība;
  • prasības grāmatvedim, paredzot, ka grāmatvedis ir fiziska persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" minētajai grāmatveža 4. vai 3.līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), tomēr neaizliedzot par grāmatvedi strādāt arī tādai fiziskajai personai, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai grāmatveža kompetences sertifikāts;
  • prasības ārpakalpojumu grāmatvedim, paredzot ka tā ir persona, kas, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus un kura atbilst grāmatvedim noteiktajām prasībām;
  • prasības ārpakalpojumu grāmatvedim civiltiesiski apdrošināt profesionālo darbību;
  • ārpakalpojuma grāmatveža civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits, kas nedrīkstēs būt mazāks par 3000 EUR.

Tāpat grozījumos paredzēti gadījumi, kad grāmatvedību var kārtot pats uzņēmuma vadītājs:

  • individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks;
  • fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību;
  • individuālais komersants;
  • kapitālsabiedrības vadītājs, kas ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis.

Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 01.01.2018. Tie vēl jāapstiprina Saeimā.