Ceturtdien, 28.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Likums), ar kuriem paredzēts mainīt sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķināšanas kārtību.

Šobrīd Likumā noteikts, ka, aprēķinot sociālās apdrošināšanas pabalstus, ņem vērā personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot 2 kalendāros mēnešus (pašnodarbinātajiem – 3 kalendāros mēnešus) pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Grozījumu anotācijā norādīts, ka praksē arvien biežāk personas vienlaikus ir sociāli apdrošinātas gan kā darba ņēmējas, gan kā pašnodarbinātās. Līdz ar to viena un tā paša sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķinā nākas ņemt vērā atšķirīgus valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu algas periodus. Pašnodarbinātie informāciju par obligātajām iemaksām sniedz Valsts ieņēmumu dienestam par iepriekšējo ceturksni, un precizēt obligātās iemaksas var mēneša laikā pēc ziņu iesniegšanas.

Lai vienkāršotu un vienādotu sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķinu personām, kuras vienlaikus ir gan darba ņēmēja, gan pašnodarbinātā statusā, Likumā plānots noteikt, ka vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka no apdrošinātās personas obligāto iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot 4 kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Piemērs

Personai apdrošināšanas gadījums iestājies 2018.gada martā. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu ņemtu vērā par periodu no 2016.gada novembra līdz 2017.gada oktobrim.

Savukārt, aprēķinot vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku un paternitātes pabalstam, apdrošināšanas iemaksu algas periods tiks skaitīts no mēneša, kurā piedzimis bērns.

Tāpat ar grozījumiem paredzēts pagarināt darbnespējas lapas piešķiršanas un slimības pabalsta izmaksas laiku bērna smagas saslimšanas gadījumā. Saskaņā ar Likumu līdz 14 gadus veca slima bērna kopšanai slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas 1.dienas līdz darba nespējas 21.dienai. Par laiku līdz darba nespējas 14.dienai slimības pabalstu izmaksā, ja bērns kopts mājās, par laiku līdz darba nespējas 21.dienai slimības pabalstu izmaksā, ja bērns kopts arī stacionārā.

Ar grozījumiem plānots noteikt, ka atsevišķu diagnožu gadījumos darbnespējas lapa vecākam tiks izsniegta uz ilgāku laiku, ja ārstējošais ārsts noteicis, ka ārstēšanās procesā bērnam nepieciešama nepārtraukta vecāka klātbūtne. Slimības pabalsta izmaksas ilgumu varētu noteikt tāpat kā pilngadīgas personas darbnespējas gadījumā, t.i., 26 nedēļas, skaitot no darbnespējas 1.dienas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, bet ne ilgāku par 52 nedēļām 3 gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Plānots, ka slimības pabalsta izmaksas ilguma maiņa attieksies uz gadījumiem, kad bērns saslimis pēc 01.01.2019., bet vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai stāsies spēkā ar 01.01.2020.