25.oktobrī Saeima trešajā lasījumā apstiprināja grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ar kuriem paredzēts no 2019.gada 1.janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru noteikt 62 800 eiro apmērā pašreizējo 55 000 eiro vietā.

Citas būtiskākās izmaiņas ir šādas:

 • noteikts, ka no 2021.gada 1.janvāra darba devējam un pašnodarbinātajam:
  • obligāto iemaksu veikšanas termiņš ir līdz mēneša 23.datumam;
  • ziņojuma par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī iesniegšanas termiņš ir līdz mēneša 17.datumam;
 • noteikts, ka pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu obligāti ir pakļautas arī personas, kuru laulātais pilda Latvijas Republikas pārstāvību Eirojustā un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Latvijas Republikas pārstāvja Eirojustā laulātais;
 • likumā precizēta norma par profesionālo sportistu obligāto iemaksu objektu, precizējot, ka gadījumos, kad profesionāls sportists darba ņemēja statusu iegūst no datuma, kas nav mēneša pirmais datums, obligāto iemaksu objekts aprēķināms proporcionāli darba ņemēja statusa periodam. Iemaksu objektu proporcionāli nepiemēro par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās profesionāls sportists atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, vai par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa "B";
 • precizēta likuma 20.¹panta 2.daļas norma par termiņu, kādā darba devējs ir tiesīgs precizēt darba ņemēja darba ienākumus un obligātās iemaksas. Piemēram, ja ziņojums par 2018.gada martu iesniegts 2018.gada 17.aprīlī, tad precizēt šajā ziņojumā sniegtās ziņas par personas darba ienākumiem un obligātajām iemkasām var līdz 2021.gada 16.aprīlim;
 • precizēts likuma 1.panta 2.punkts, papildinot darba ņemējam atbilstošo personu uzskaitījumu ar zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ar savu zemnieku (zvejnieku) saimniecību;
 • precizēts likuma 23.²panta 1.daļas 2.punkts, lai precīzāk noteiktu iemaksu objektu tām pašnodarbinātajām personām, kuru mēneša ienākumi nesasniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu un kurām jāveic 5 % obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai. Pašnodarbinātais ienākumus aprēķina par katru mēnesi atsevišķi. Ja ienākumi nesasniedz minimālo mēneša darba algu, bet pārsniedz 50 eiro, tad pašnodarbinātajam jāveic obligātās iemaksas 5 % pensiju apdrošināšanai;

Piemērs

Janvārī ienākumi 0, februārī - 407,50 EUR, martā - 0. Obligāto iemaksu objekts 407,50 - 50 = 357,50 EUR, no kuriem jāveic 5 % obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Piemērs

Janvārī ienākumi 0, februārī – 0, martā - 440 EUR. Pašnodarbinātais izvēlas obligāto iemaksu objektu (kas nav mazāks par minimālo mēneša darba algu), no kura jāveic 32,15 % obligātās iemaksas. 

Brīvi izraudzītais obligāto iemaksu objekts ir 430 EUR, un no starpības 10 EUR (440 - 430) jāveic obligātās iemkasas 5 % pensiju apdrošināšanai.

Piemērs

Janvārī ienākumi ir 10 EUR, februārī - 20 EUR, martā – 0. Obligātās iemaksas nav jāveic.

Aprīlī ienākumi ir 60 EUR, maijā - 300 EUR, jūnijā - 500 EUR. Obligāto iemaksu objekts par aprīli ir 40 EUR (10 + 20 + 60 – 50), no kura jāveic 5 % obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Obligāto iemaksu objekts par maiju ir 300 EUR, no kura jāveic 5 % obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Obligāto iemkasu objekts par jūniju ir brīvi izraudzītais obligāto iemaksu objekts, vismaz 430 EUR, un no starpības 70 EUR (500 - 430) jāveic obligātās iemkasas 5 % pensiju apdrošināšanai.

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā arvien biežāk vēršas personas, kuras ir civiltiesiskā kārtībā tiesājušās ar darba devēju par darba samaksu. Tiesu spriedumos ir noteikts darba devēja pienākums izmaksāt personai nesaņemto darba samaksu, bet nekas nav minēts par nodokļu nomaksu. Tāpēc likuma grozījumos ir noteikts, ka, pamatojoties uz tiesas spriedumu par darba samaksas izmaksu, darba devējam ir pienākums atbilstoši tiesas spriedumā minētajam darba samaksas periodam un normatīvajos aktos noteiktajam samaksāt obligātās iemaksas un iesniegt darba devēja ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Ja darba devējs šo pienākumu nepilda, VID, pamatojoties uz personas iesniegto tiesas spriedumu, ir tiesības precizēt darba devēja ziņojumus par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām.