17.08.2017. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", paredzot ieviest vienoto nodokļu kontu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajiem nodokļiem.

Šobrīd spēkā kārtība, ka Valsts kase atver kontu valsts budžeta ieņēmumu uzskaitei, pamatojoties uz valsts budžeta likumu kārtējam gadam un normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu klasifikāciju. Izvērtējot nodokļu maksāšanas sistēmu, konstatēts, ka pašlaik nodokļu maksātājs (fiziskās un juridiskās personas) veic nodokļu iemaksu 49 nodokļu kontos, norādīts grozījumu projekta anotācijā.

Tik sadrumstalots valsts budžeta ieņēmumu kontu skaits rada problēmas gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļus administrējošām institūcijām. Sarežģīts nodokļu samaksas process rada administratīvo slogu un izmaksas nodokļu maksātājiem.

Turklāt arī kļūdaini veikto maksājumu atgūšana nav vienkāršs process, jo ir saistīts ar normatīvajos aktos noteiktā procesa ievērošanu, proti, vispārējā kārtībā nodokļu maksātājam 3 gadu laikā (ne vēlāk) pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa ir jāvēršas nodokļu administrācijā ar lūgumu veikt kļūdaini ieskaitītās summas atmaksu, nodokļu administrācijai pirms pieprasītās summas atmaksas jāpārbauda pieprasījuma pamatotība un citu parādu neesamība, kam nepieciešams laiks. Turklāt maksājumam, kas par visu periodu nav samaksāts, rēķina nokavējuma naudu. Vienlaikus šobrīd nodokļu maksātājs patstāvīgi izvēlas, kurus nodokļus maksāt, ievērojot savas prioritātes, ja finanšu situācijas dēļ nav iespējams samaksāt visus nodokļu maksājumus pilnā apmērā. Savukārt katram nodoklim ir savs samaksas termiņš, kas ir jāievēro grāmatvedim vai uzņēmuma vadītājam, lai nenokavētu maksājuma veikšanu.

Lai atrisinātu minētās problēmas un samazinātu resursus nodokļu samaksai un administrēšanai, nepieciešams ieviest vienoto nodokļu kontu, teikts grozījumu anotācijā. Vienotā nodokļu konta risinājumam ir jābūt tādam, lai samazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājam, t.i., tiktu samazināts veicamo maksājumu skaits, izmaksas un maksājumu sagatavošanas laiks.

Vienotā nodokļu konta risinājumu paredzēts ieviests:

  • VID administrētajiem nodokļiem;
  • uzņēmējdarbības riska valsts nodevai;
  • valsts nodevai par numerācijas lietošanas tiesībām;
  • citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, piemēram, patentmaksai, maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu, maksājumiem par Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu, un ar tiem saistītiem maksājumiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokļa, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājumiem, jo šo nodokļu ieņēmumu uzskaiti un administrēšanu nodrošina attiecīgi pašvaldības un Ceļu satiksmes drošības direkcija.

VID muitas iestāžu administrētajiem maksājumiem (ievedmuitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam, un akcīzes nodoklis (AN) (importējot)) vienotā nodokļu konta risinājumu piemēros ar brīdi, kad Centrālo muitas informācijas sistēmu integrēs MAIS, t.i., MAIS tiks nodrošināta arī VID muitas iestāžu administrēto maksājumu uzskaite.

Kā darbosies vienotais nodokļu konts?

FIFO metode

Vienotais nodokļu konts ir viens konts, kurā veic visu VID administrēto nodokļu iemaksu. Savukārt saņemto maksājumu attiecināšanu pa valsts budžeta ieņēmumu veidiem veiks, izmantojot FIFO metodi. FIFO metode nozīmē, ka nodokļu maksājumu, kam pirmajam iestājies nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš, paredzēts segt pirmo. VID administrēto nodokļu maksājumu saistības tiks sarindotas atbilstoši nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņam.

Vienotais maksāšanas termiņš

Plānots vienādot VID administrēto nodokļu maksāšanas termiņus, paredzot, ka regulāri maksājamie (t.i., reizi mēnesī, reizi ceturksnī un reizi pusgadā maksājamie) VID administrētie nodokļi un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva budžetā ir samaksājama ne vēlāk kā līdz pārskata iesniegšanas mēneša 23.datumam. Tādējādi, vienādojot maksāšanas termiņu regulāri maksājamiem VID administrētiem nodokļiem un uzņēmējdarbības riska valsts nodevai, nodokļu maksātājam radīta iespēja minētos maksājumus samaksāt vienotajā nodokļu kontā 1 vai vairākos maksājumos līdz vienotajam gala termiņam - pārskata iesniegšanas mēneša 23.datumam.

Maksājumu sadalīšana pa valsts budžeta ieņēmumiem

Ņemot vērā šobrīd noteikto sistēmu un valsts budžeta ieņēmumu kontu skaitu, nodokļu maksātājam, ja nav iespējas samaksāt visus nodokļus, ir iespēja izvēlēties, kurus nodokļus samaksāt vispirms un kurus vēlāk. Nodokļu maksātāji mēdz izmantot esošo sistēmu un veikt, piemēram, AN vai muitas iestāžu administrēto nodokļu maksājumus primāri, jo parādi šajos nodokļos var radīt sekas, piemēram, licences anulēšanu, ierobežotas iespējas veikt muitas procedūras. Savukārt par pārējo nodokļu saistību segšanu, ja nodokļu maksātājam ir grūtības veikt visu nodokļu samaksu, minētās sekas neiestājas, tādējādi kopējā nodokļu samaksas disciplīna ir sliktāka.

Vienotā saņemto maksājumu attiecināšanas pa valsts budžeta ieņēmumiem principa ieviešana palielinās nodokļu maksātāju disciplīnu, jo nodokļu maksātājam vairs nebūs iespēja pašam izvēlēties pieeju / secību nodokļu samaksai situācijā, kad nav iespējams veikt visu nodokļu nomaksu, vai pašam noteikt prioritātes finanšu plūsmas novirzīšanai.

Kārtību noteiks MK

Grozījumos likumā Ministru kabinetam paredzēts deleģējumu noteikt:

  • izņēmuma gadījumus no likuma grozījumu projektā noteiktās vispārējās kārtības, kādā vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi tiek novirzīti nodokļu maksājumu saistību segšanai;
  • kārtību, kādā VID administrē nodokļu maksātāja vienotajā nodokļu kontā ieskaitītos maksājumus, kārtību, kādā tos novirza konkrēta nodokļa, nodevas, citu valsts noteikto maksājumu vai ar tiem saistīto maksājumu saistību segšanai, un vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ieskaitīšanas kārtību;
  • kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem tiek ieskaitīti budžetā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi, kas nav maksājami vienotajā nodokļu kontā.

Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 01.01.2018., paredzot pārejas posmu vienotā nodokļu konta ieviešanai ar 01.01.2021.