22.05.2018. Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Darba likumā (DL), precizējot piezīmes un rājiena izteikšanas un apstrīdēšanas kārtību, darba līguma uzteikšanas kārtību arodbiedrības biedriem, kā arī pabalsta izmaksu gadījumā, ka darbinieks uzsaka līgumu svarīga iemesla dēļ.

Šobrīd DL 112.pants paredz atlaišanas pabalsta izmaksu ne tikai gadījumos, kad darba devējs uzteic darba līgumu, bet arī gadījumā, ja darbinieks uzteic darba līgumu, pamatojoties uz DL 100.panta 5.daļu, tas ir gadījumā, ja darbiniekam ir svarīgs iemesls, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības.

Tieši šis gadījums, kad darbinieks var nekavējoties uzteikt darba līgumu, ir viens no tādiem, kas izraisa diezgan daudz domstarpības starp darbinieku un darba devēju, norādīts DL grozījumu anotācijā. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam regulējumam, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā kārtībā darbiniekam, ja viņš uzsaka darba līgumu, pamatojoties uz DL 100.panta 5.daļu. Ja darba devējs nepiekrīt darbinieka uzteikuma pamatam, tad darba devējam ir jāvēršas ar prasību tiesā.

Lai līdzsvarotu abu darba tiesisko attiecību pušu tiesības, turpmāk likums noteiks, ka tajā gadījumā, ja darbinieks uzsaka darbu, pamatojoties uz DL 100.panta 5.daļu, un darba devējs piekrīt tam, ka darbinieka norādītais iemesls ir svarīgs, tad darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā apmērā. Savukārt tajā gadījumā, ja starp pusēm ir strīds par uzteikuma pamatu, tad darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā par atlaišanas pabalsta piedziņu. Šāda prasība ceļama 1 mēneša laikā no darbinieka atlaišanas dienas.

Grozījumi plānoti arī DL 90.pantā, kurā reglamentēta piezīmes un rājiena izteikšanas un apstrīdēšanas kārtība. Lai veicinātu tiesisko noteiktību, grozījumos ir paredzēts DL ietvert normu, kas noteiks, ka gadījumā, ja pēc sūdzības izskatīšanas darba devējs neatceļ piezīmi vai rājienu, tad darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā 1 mēneša laikā no dienas, kad saņemts darba devēja atteikums atcelt piemēroto piezīmi vai rājienu. Savukārt gadījumā, ja darba devējs 7 dienu laikā nav sniedzis darbiniekam atbildi par pieņemto lēmumu, tad uzskatāms, ka darba devējs piezīmi vai rājienu ir atcēlis.

Šobrīd DL netiek noteikta kārtība, kā risināms šis jautājums gadījumā, ja neizdodas panākt vienošanos starp darbinieku un darba devēju. Grozījumi pantā izstrādāti, ņemot vērā  pastāvošo tiesu praksi.  

Tāpat grozījumus plānots veikt DL 110.pantā, kas detalizēti reglamentē darba līguma uzteikšanu darbinieku arodbiedrības biedram. Turpmāk DL 110.pantā noteiktā īpašā aizsardzība uzteikuma gadījumā būs tikai tiem darbiniekam – arodbiedrības biedram, kuri ir bijuši arodbiedrības biedri ilgāk par 6 mēnešiem pēc kārtas un attiecīgā arodbiedrība to var dokumentāri pierādīt darba devējam, piemēram, uzrādot internetbankas maksājuma uzdevumus par konkrētā darbinieka arodbiedrības biedra naudas nomaksu pēdējo 6 mēnešu periodā utt.

Grozījumi DL vēl jāskata Saeimā.