Lai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas izpratne Latvijā sakristu ar Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem, īsā laikā plānots veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums). Paredzēts, ka 15.oktobrī Ministru kabinetā izskatītie grozījumi stāsies spēkā jau no nākamā gada 1.janvāra.

Grozījumi attieksies uz šādiem nodokļu maksātājiem:

  • reģistrētiem PVN maksātājiem, kuri iesaistās preču piegādes darījumos ES teritorijā;
  • citās dalībvalstīs reģistrētiem PVN maksātājiem, kas iekšzemē veic preču iegādes ES teritorijā;
  • zobu tehniķiem, medicīnas pakalpojumu sniedzējiem;
  • reģistrētiem PVN maksātājiem, kam jāpiemēro apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība kokmateriālu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem un metāllūžņu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Lai vienkāršotu PVN iekasēšanas procedūras un novērstu praktiskās grūtības, ko radīja atšķirīgs regulējums ES dalībvalstīs, ar direktīvu 2018/1910, ar ko groza direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atsevišķu pievienotās vērtības nodokļa sistēmas noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm, tiek noteikts, ka preču piegāde uz noliktavu nozīmē vienu vienīgu piegādi nosūtītāja valstī un preču iegādi ES iekšienē tajā dalībvalstī, kurā atrodas noliktava. Rezultātā preču piegādātājam nebūs pienākuma obligāti reģistrēties citas dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā, lai varētu deklarēt preču iegādi ES teritorijā. Ņemot vērā minēto, PVN likums papildināms ar jaunu pantu, kurā atrunāti nosacījumi preču piegādei uz noliktavu citā dalībvalstī.

Izmaiņas būs arī PVN reģistrācijas numura lietošanā – direktīva 2018/1910 paredz noteikt, ka atbrīvojumu par veiktu preču piegādi ES teritorijā var piemērot tikai tad, ja preču saņēmējam citā dalībvalstī ir derīgs PVN reģistrācijas numurs. Tāpat PVN atbrīvojuma piemērošanai ir ieviests nosacījums, ka preču pircējam ir jābūt norādītam kopsavilkuma paziņojumā (Latvijā – “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā”), ko aizpilda preču piegādātājs. Latvijā nosacījums par citas dalībvalsts preču saņēmēja derīgu PVN reģistrācijas numuru jau ir iestrādāts PVN likumā, līdz ar to jāpārņem tikai nosacījums par preču saņēmēja uzrādīšanu kopsavilkuma paziņojumā.

Tāpat direktīvā noteikts, ka PVN atbrīvojums piemērojams tikai darījumu ķēdes starpniekam veiktajai preču piegādei. Savukārt gadījumos, kad darījumu ķēdes starpnieks preču piegādātājam ir paziņojis savu PVN reģistrācijas numuru dalībvalstī, no kuras preces tiek nosūtītas vai transportētas, PVN atbrīvojums piemērojams darījumu ķēdes starpnieka veiktajai preču piegādei. Faktiski PVN 0% likmes piemērošana kādam darījumu ķēdes posmam, ir atkarīga no darījumu ķēdes starpnieka izvēles, tas ir, kādu PVN reģistrācijas numuru tas paziņos preču piegādātājam. Līdz ar to PVN likums ir papildināts ar jaunu pantu, kas nosaka PVN 0% likmes piemērošanas nosacījumus darījumu ķēdē.

Vienlaikus PVN likumā nepieciešams precizēt noteikto atbrīvojumu, paredzot, ka zobu tehniķu sniegtie pakalpojumi un piegādātās protēzes ir atbrīvojumi no PVN ne tikai gadījumos, kad tie tiek sniegti pacientam, bet arī tad, ja tie tiek sniegti citām personām.

Savukārt, attiecībā uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošanu kokmateriālu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem un metāllūžņu piegādēm un ar to saistītiem pakalpojumiem ir nepieciešams noteikt, ka samaksa par tiem veicama, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Šādi grozījumi nepieciešami, lai vienādotu prasības attiecībā uz norēķinu kārtību visos apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošanas gadījumos, kā arī lai efektīvāk sasniegtu šajās jomās izvirzīto PVN krāpniecības apkarošanas mērķi.