Ceturtdien, 26.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izskatīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” (MK noteikumi). Noteikumu projekts izstrādāts, lai saskaņotu tos ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) normām, kas stājušās spēkā 01.01.2018.

MK noteikumi nosaka kārtību, kādā individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības reģistros atspoguļo saimnieciskās darbības naudas plūsmu, tās veidošanās avotus un izlietojumu un saimnieciskajā darbībā izmantotās un saimnieciskajā darbībā iegūtās mantas stāvokļa izmaiņas, lai fiksētu galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanai nepieciešamos datus.

Jāņem vērā, ka ar 01.01.2018. ir mainījusies IIN aprēķināšanas kārtība salīdzinājumā ar līdz šim likumā par IIN noteikto, kā arī ir zaudējis spēku likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN).

Pašlaik likuma par IIN  11.panta 3.1daļa noteic, ka ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Tā kā saimnieciskās darbības veicējiem taksācijas periods ir kalendāra gads un kopējie ieņēmumi un izdevumi tiek noteikti, taksācijas gadam beidzoties, saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmērs (80%) nav piemērojams izdevumu rašanās brīdī, bet gan kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem taksācijas gada beigās.

Savukārt 11.panta 3.2daļa paredz, ka ir atsevišķi saimnieciskās darbības izdevumu veidi, kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā.

Lai noteikumus saskaņotu ar likuma par IIN 11.panta 3.1 un 3.2 daļu noteikumiem, noteikumu projekts paredz papildināt IIN maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu (žurnāls) (noteikumu 1.pielikums) ar jaunām ailēm.

Ņemot vērā, ka žurnālā atspoguļo un attiecīgi klasificē ar personas saimniecisko darbību saistītos naudas vai citu maksāšanas līdzekļu ieņēmumus un izdevumus, tad nav pamata žurnālā norādīt atsavināta pamatlīdzekļa atlikušo vērtību. Tādēļ 20.20.apakšpunkta jaunajā redakcijā nav iekļauts līdzšinējais noteikums, ka šajā ailē norāda arī atsavināto pamatlīdzekļu (ja to atsavināšanas vērtība uzrādīta ieņēmumos) atlikušo vērtību.

Ņemts vērā, ka naudas summas, kas iekasētas 3.personas vārdā pārskaitīšanai attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam pēc ekonomiskās būtības nav uzskatāmas par personas saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Līdz ar to fiziskajai personai, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, šādi iekasētie maksājumi būtu norādāmi 17.ailē “Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu” un attiecīgi – 23.ailē “Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu”, tā norādot no taksācijas gada izdevumiem izslēdzamos izdevumus.

Līdz šim IIN maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, saimnieciskajā darbībā izmantojamos pamatlīdzekļus novērtēja saskaņā ar likuma par UIN noteikumiem, bet tos uzskaitīja un pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķināja, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi”. Šī iemesla dēļ pašlaik spēkā esošajos noteikumos ir vairākas atsauces uz iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem.

Lai aktualizētu atsauces un noteikumus saskaņotu ar likuma par IIN 11.5pantu un MK noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” jaunajām normām, MK noteikumu projekts paredz aktualizēt attiecīgās atsauces un pamatlīdzekļa vērtības slieksni.

Projekts paredz MK noteikumus papildināt ar 28.1 un 29.2 punktu, kas paredz izvēles iespēju atlikušās vērtības aprēķināšanai pamatlīdzeklim, kas iegādāts vai iegūts dāvinājumā līdz 31.12.2017. 

Lai persona, kas līdz MK noteikumu projekta pieņemšanai ir uzsākusi kārtot žurnālu par 2018.gadu un vēlas līdz 2018.gada beigām to turpināt kārtot līdzšinējā kārtībā, varētu to darīt, noteikumu projekts paredz papildināt noteikumu Noslēguma jautājumus ar jaunu 44.punktu.