Ministru kabinets (MK) 24.07.2018. pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" (MK noteikumi Nr.301).

Grozījumi izstrādāti ar mērķi saskaņot MK noteikumus Nr.301 ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) normām, kas stājušās spēkā 01.01.2018.

MK noteikumos Nr.301 noteikta kārtība, kādā individuālie komersanti, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā pārsniedz 300 000 EUR (individuālais komersants), sagatavo un iesniedz bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu (finanšu pārskats), kā arī finanšu pārskata saturs.

MK noteikumi Nr.301 attiecas arī uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, ciktāl IIN reglamentējošie normatīvie akti nenosaka citādi, ja šīs personas atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" izvēlas kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā:

  • individuālajiem komersantiem, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 300 000 EUR;
  • individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 300 000 EUR;
  • fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību (IIN maksātāji).

MK noteikumu Nr.301 14.punktā noteikts, ka ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas aprēķina, attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību vienmērīgi sadalot pa gadiem to lietderīgās lietošanas laikā (lineārā metode) vai izmantojot citas nolietojuma aprēķināšanas metodes. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks ir laikposms (gados), kurā tos paredzēts izmantot, vai laikposms (gados), kurā paredzēts saražot plānoto produkcijas vienību skaitu. Finanšu grāmatvedībā nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku nosaka individuālais komersants.

Savukārt IIN aprēķināšanas vajadzībām ir jārēķina atšķirīgs nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums saskaņā ar likumu par IIN un uz šī likuma pamata izdoto MK noteikumu normām.

No 01.01.2018. likumā par IIN tika integrēta atsevišķas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.panta normas, kas bija spēkā līdz 31.12.2017., kurās bija noteikts regulējums attiecībā uz pamatlīdzekļu nolietojuma noteikšanu, kas bija saistošs arī IIN maksātājiem, kuri sagatavo un iesniedz bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu.
Pašlaik likuma par IIN 11.5 pantā ir paredzēti īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu noteikšanai.

No 01.01.2018. likuma par IIN 11.pantā paredzēts, ka IIN maksātājs, aprēķinot ar nodokli apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības, saimnieciskās darbības izdevumos ir tiesīgs iekļaut ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus tādā apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kā arī ir noteikti atsevišķi saimnieciskās darbības izdevumu veidi, kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā.

IIN maksātājs, kurš kārto grāmatvedību divkāršā ierakstu sistēmā, pēc likuma par IIN 11.1pantā noteikto korekciju veikšanas, nodokli aprēķina no summas, kas nav mazāka par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Tādējādi, lai atvieglotu sagatavot IIN maksātājiem IIN deklarāciju kalendārā gada beigās vadoties no grāmatvedībā norādītās uzskaites divkāršajā ierakstu sistēmā, grozījumos paredzēts, ka individuālais komersants ir tiesīgs:

  • arī finanšu grāmatvedībā pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanai izvēlēties tādu pašu lietderīgās lietošanas laika ilgumu un nolietojuma aprēķināšanas (vērtības norakstīšanas) metodi, kāda paredzēta likumā par IIN, kā arī ir tiesīgs ievērot ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanu saistītos noteikumus, ko paredz normatīvie akti par likuma par IIN normu piemērošanas kārtību;
  • finanšu pārskata shēmām, pievienot jaunus posteņus saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus IIN maksātājs ir tiesīgs iekļaut ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos tādā apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības un saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus izdevumos drīkst iekļaut pilnā apmērā likuma par izpratnē.

Grozījumi 26.07.2018. publicēti "Latvijas Vēstnesī" un stāsies spēkā 27.07.2018.