24.jūlijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus  MK noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" (MK noteikumi). Grozījumi izstrādāti, lai saskaņotu tos ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) normām, kas stājušās spēkā 01.01.2018.

MK noteikumos noteikta kārtība, kādā individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības reģistros atspoguļo saimnieciskās darbības naudas plūsmu, tās veidošanās avotus un izlietojumu un saimnieciskajā darbībā izmantotās un saimnieciskajā darbībā iegūtās mantas stāvokļa izmaiņas, lai fiksētu galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanai nepieciešamos datus.

Jāņem vērā, ka ar 01.01.2018. ir mainījusies IIN aprēķināšanas kārtība salīdzinājumā ar līdz šim likumā par IIN noteikto, kā arī ir zaudējis spēku likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN).

Tā kā saimnieciskās darbības veicējiem taksācijas periods ir kalendāra gads un kopējie ieņēmumi un izdevumi tiek noteikti, taksācijas gadam beidzoties, saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmērs (80%) nav piemērojams izdevumu rašanās brīdī, bet gan kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem taksācijas gada beigās.

Savukārt 11.panta 3.daļā paredzēts, ka ir atsevišķi saimnieciskās darbības izdevumu veidi, kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā.

Lai noteikumus saskaņotu ar likuma par IIN 11.panta 3.1 un 3.2 daļu noteikumiem, ar grozījumiem noteikts papildināt IIN maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu (žurnāls) (noteikumu 1.pielikums) ar jaunām ailēm.

Ņemot vērā, ka žurnālā atspoguļo un attiecīgi klasificē ar personas saimniecisko darbību saistītos naudas vai citu maksāšanas līdzekļu ieņēmumus un izdevumus, tad nav pamata žurnālā norādīt atsavināta pamatlīdzekļa atlikušo vērtību. Tādēļ 20.20.apakšpunkta jaunajā redakcijā nav iekļauts līdzšinējais noteikums, ka šajā ailē norāda arī atsavināto pamatlīdzekļu (ja to atsavināšanas vērtība uzrādīta ieņēmumos) atlikušo vērtību.

Ņemts vērā, ka naudas summas, kas iekasētas trešās personas vārdā pārskaitīšanai attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam pēc ekonomiskās būtības nav uzskatāmas par personas saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Līdz ar to fiziskajai personai, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, šādi iekasētie maksājumi būtu norādāmi 17.ailē "Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu" un attiecīgi – 23.ailē "Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu", tā norādot no taksācijas gada izdevumiem izslēdzamos izdevumus.

Lai persona, kas līdz MK noteikumu projekta pieņemšanai ir uzsākusi kārtot žurnālu par 2018.gadu un vēlas līdz 2018.gada beigām to turpināt kārtot līdzšinējā kārtībā, varētu to darīt, ar grozījumiem noteikumu Noslēguma jautājumi papildināti ar jaunu 44.punktu.

Grozījumi 26.07.2018. publicēti "Latvijas Vēstnesī" un tie stāsies spēkā 27.07.2018