02.12.2016. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", kas veikti, lai precizētu atsevišķu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) normu piemērošanas kārtību.

Ienākumi, par kuriem jāmaksā algas nodoklis

Veicot grozījumus, papildināts noteikumu 18.2punkts, nosakot, ka pie ienākumiem, par kuriem nav jāmaksā algas nodoklis, ir pieskaitāmas:

  • darba devēja dāvanas, kuru kopējā vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 EUR;
  • darba devēja darbiniekam piešķirtie apbalvojumi, kam nav atlīdzības nozīmes rakstura, bet ir morāla novērtējuma raksturs.

Valdes locekļu domājamais ienākums

Precizēts noteikumu 18.7punkts par valdes locekļu domājamo ienākumu atbilstoši likuma par IIN 8.panta 2.9daļas grozījumiem, kas ir spēkā no 01.01.2015., nosakot, ka kapitālsabiedrībās, kurās neviens darbinieks vai valdes loceklis nesaņem algota darba ienākumus vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā, bet kurās konkrētajā mēnesī ir apgrozījums vismaz 5 minimālo mēneša darba algu apmērā, jāmaksā algas nodoklis par katru valdes locekli no objekta, kas ir vismaz minimālās algas apmērā.

Tādējādi noteikumos ir precīzi noteikts, ka, izpildoties likuma par IIN 8.panta 2.9daļā noteiktajiem kritērijiem, ir pienākums maksāt nodokļus par visiem valdes locekļiem no objekta, kas ir minimālās algas apmērā, neatkarīgi no valdes locekļu skaita konkrētajā kapitālsabiedrībā.

Lai nodrošinātu likuma par IIN 8.panta 2.9daļas vienveidīgu piemērošanu, noteikumu 1.pielikumā ("Likuma 8.panta 2.9daļas un 5.daļas piemērošanas piemēri") ir iekļauti 2 piemēri (1. un 2.piemērs), kuros noteikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanas kārtība valdes locekļu domājamam ienākumam gadījumos, kad:

  • kapitālsabiedrības attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto 5 minimālo mēneša darba algu apmēru un nav cita darbinieka, kas saņem vismaz minimālo darba algu, bet kapitālsabiedrībā ir 2 valdes locekļi, un vienam no viņiem ir slimības lapa "B" un ir maksāta alga, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, savukārt otram valdes loceklim tiek maksāta alga, kas ir mazāka par minimālo mēneša darba algu;

Šādā gadījumā par valdes locekli, kam ir slimības lapa "B", nav jāaprēķina algas nodoklis no domājamā ienākuma minimālās algas apmērā. Savukārt par otru valdes locekli ir jāpiemaksā starpība starp nodokļiem no minimālās algas un no valdes locekļa faktiskās algas.

  • kapitālsabiedrībai ir viens valdes loceklis, kam nepilnu vai pilnu mēnesi ir darbnespējas lapa "B", un kapitālsabiedrības attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto 5 minimālo mēneša darba algu apmēru, un nav cita darbinieka, kas saņem vismaz minimālo darba algu.

Šādā gadījumā par valdes locekli ir jāaprēķina algas nodoklis no domājamā ienākuma minimālās algas apmērā.

Apliekamā ienākuma noteikšana, ja darba devējs darbinieka labā ir veicis apdrošināšanas prēmiju maksājumus

Ar 30.11.2015. grozījumiem, kas ir spēkā no 01.01.2016., likuma par IIN 8.pants papildināts ar jaunu 5.2daļu, paredzot, ka likumā noteiktais procentuālais ierobežojums - 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā - netiek piemērots maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa "B".

Lai nodrošinātu vienveidīgu un precīzu likuma par IIN 8.panta 5.2daļas piemērošanu:

  • noteikumu 1.pielikums ir papildināts ar jaunu 8.piemēru, kurā paredzēts, kā nosakāms ar algas nodokli apliekamais ienākums gadījumā, ja darbiniecei, kurai 4 mēnešus ir bijusi izsniegta darbnespējas lapa "B", darba devējs ir iegādājies veselības apdrošināšanas polisi;
  • noteikumi ir papildināti ar jaunu 34.punktu, kurā noteikts, ka gadījumā, ja taksācijas gadā dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summa pārsniedz gan 426,86 EUR, gan 10% ierobežojumu par periodu, kad ir aprēķināta darba samaksa, ar nodokli apliekamā summa ir lielākā no abiem pārsniegumiem.

Fiziskās personas ienākumu neapliekamais apmērs – 3000 EUR gadā

Noteikumu 35.punkts izteikts jaunā redakcijā, precizējot, ka fiziskās personas ienākumu neapliekamo apmēru – 3000 EUR gadā - piemēro attiecīgās fiziskās personas gada kopējiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas vai nemedījamās sugas indivīda – parka vīngliemezis (Helix pomatia) – ieguves. Minētais neapliekamais ienākumu apmērs ir piemērojams fiziskai personai neatkarīgi no personas īpašumā esošo saimniecību skaita.

Citi grozījumi

Atbilstoši 30.11.2015. likumā par IIN veiktajiem grozījumiem (8.panta 5.daļā), kas ir spēkā no 01.01.2016. un kuros paredzētas tiesības no nodokļa maksātāja ar algas nodokli apliekamā ienākuma izslēgt arī tādus darba devēja veiktos apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus un iemaksas privātajos pensiju fondos, kas veikti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīs reģistrētajos privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas sabiedrībās, ir veikti atbilstoši grozījumi noteikumu 26.punktā, papildus minot arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstis.   

Noteikumu 1.un 8.pielikumā ("Likuma 17.1panta trešās un ceturtās daļas piemērošanas piemēri") iekļautajos piemēros aktualizētas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un IIN likmes atbilstoši šobrīd spēkā esošajām likmēm.