Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (Likums) ir izstrādāti grozījumi – tie šī gada 12. augustā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Atsevišķi precizējumi piemērojami, jau sagatavojot gada pārskatu par 2021. gadu.

    Grozījumu anotācijā norādīts, ka  Likuma grozījumi izstrādāti, lai

  1. uzlabotu finanšu pārskata informācijas salīdzināmību globālā mērogā, pilnveidojot finanšu  pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas normas atbilstoši starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) prasībām;

Lai izpildītu šos uzdevumus, paredzēts:

  • papildināt Likuma 3. pantu ar 6.1 daļu, kas atsevišķām sabiedrībām, kad tās pārstāj būt par regulētā tirgus dalībniecēm, dotu tiesības sagatavot gada pārskatus arī turpmāk atbilstoši SGS,
  • precizēt pārvērtēšanas rezerves veidošanas noteikumus, aizstājot Likuma 33.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “vērtības samazinājuma korekcijas” ar vārdiem “vērtības samazinājumu”, lai regulējumu saskaņotu SGS;
  1. uzlabotu pētniecības un attīstības statistikas datu iegūšanu, tai skaitā izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) resursus;

Lai izpildītu šo uzdevumu, paredzēts papildināt Likuma 53.panta pirmo daļu ar 17.punktu, kas noteiktu, ka Likuma izpratnē vidējām un lielām sabiedrībā  ir pienākums finanšu pārskata pielikumā sniegt arī  detalizētu informāciju par pētniecības un attīstības izmaksām.

  1. uzlabotu datu iegūšanu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu izmantojot VID EDS resursus, kas atvieglos valsts nodevas par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā administrēšanu.

Lai izpildītu šo uzdevumu, grozījumi paredz:

  • likuma 2.pielikuma “Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu veidiem)” 1.punktu “Neto apgrozījums” papildināt ar jaunu apakšposteni, kurā norāda apgrozījumu no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem;
  • likuma 3.pielikuma “Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas)” punktu “Neto apgrozījums” papildināt ar jaunu apakšposteni, kurā norāda apgrozījumu no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem.

Tāpat pēc Likuma grozījumu pieņemšanas Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 9.nodaļa “Pētniecības un attīstības pasākumu un sabiedrībā radītu nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas nosacījumiem neatbilstošu bezķermenisku lietu norādīšana finanšu pārskatā” tiks papildināta ar jaunu 194.1 punktu šādā redakcijā:

Piemērojot likuma 53. panta pirmās daļas 17. punkta prasības, sabiedrība finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju par pārskata gadā:

194.1 1. bilancē iekļautām (kapitalizētām attīstības izmaksām);

194.1 2. izdevumos norakstītām pētniecības un attīstības izmaksām;

194.1 3. pētniecībā un attīstībā nodarbināto darbinieku skaitu un viņiem aprēķinātās atlīdzības kopsummu;

194.1 4. saņemto valsts finansējumu pētniecības un attīstības darbu veikšanai;

194.1 5. noslēgtiem līgumiem par pētniecības darbu izpildi ar citiem uzņēmumiem.

Attiecīgi būs jāpapildina arī MK noteikumu Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” pielikums “Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes”.

Paredzētais Likuma 53. panta pirmās daļas jaunais 17.punkts ir attiecināms uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu.

Grozījumi vēl jāskata Ministru kabinetā un jāapstiprina Saeimā.