01.01.2016. stājās spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, kas būs piemērojams 2016.gada pārskatu sagatavošanai. Pamatojoties uz šo likumu, izstrādāti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu".

Noteikumi paredz, ka turpmāk sabiedrības savu sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu (ja tāds ir) iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) noteiktā formā. Noteikumu projektā ir paredzēta bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA), naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata elektronisko norakstu sagatavošanas kārtība iekļaušanai VID EDS.

Līdz šim, iesniedzot EDS bilanci, PZA, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu elektroniskā noraksta formā, sabiedrības varēja attiecīgās shēmas papildināt ar papildu posteņiem, posteņus sadalīt sīkāk un apvienot. Jaunā sagatavošanas kārtība veidota, pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma pielikumā noteiktajām shēmām, kuras sabiedrības vairs nevarēs papildināt ar jauniem posteņiem un sadalīt sīkāk.

Turpmāk arī finanšu pārskata pielikums EDS būs jāiesniedz strukturizētā veidā, izmantojot shēmu, kas tiks iekļauta noteikumu pielikumā.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka sabiedrībām, kurām atļauts sagatavot gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, gada pārskatā vai konsolidētajā gada pārskatā norādāmos datus būs jāuzrāda EDS atbilstoši noteikumos iekļautajām shēmām. Jānorāda, ka šādām sabiedrībām ir dota izvēles iespēja, vai atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem sagatavoto finanšu pārskata pielikumu iesniegt EDS, izmantojot noteikumu pielikumā noteikto shēmu, vai arī iesniegt papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma informācijas elektronisku kopiju.

Jaunie MK noteikumi būs piemērojami, sagatavojot pārskatus par 2016.gadu.