No 01.08.2015. visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem ir jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lai nodrošinātu nodokļu maksātājiem iespēju objektīvi novērtēt savu atbilstību šim kritērijam, VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir pieejami jauni pārskati, kuros attēlota vidējā stundu tarifa likme uzņēmumā, vidējā stundu tarifa likme valstī un aprēķinātie 80% no vidējās stundu tarifa likmes valstī, salīdzinot un attēlojot rezultātu ar vidējo stundu tarifa likmi uzņēmumā (minētie dati tiek apkopoti, izmantojot darba devēju VID iesniegtās ziņas par darba ņēmējiem).

No šī gada 1.augusta EDS klientiem Nodokļu maksātāju datu sistēmā (NMDS) ir nodrošināta piekļuve jaunam pārskatam "Pārskats par darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm", kā arī nodrošināta iespēja pašiem EDS sagatavot 2 veidu izziņas, kas no 01.08.2015. nepieciešamas dalībai publisko iepirkumu konkursos – "Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi" un "Izziņa par nodokļu parādu".

Pārskatā "Pārskats par darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm" ir attēlota informācija gan par darba ņēmēju pārstāvēto profesiju grupu stundas tarifu likmi salīdzinājumā ar 80% no vidējās stundas tarifa likmes valstī attiecīgajām profesiju grupām, gan arī papildus tiek attēlots katra darba ņēmēja pārstāvētās profesijas stundas tarifu likmes salīdzinājums ar 80% no vidējās stundas tarifa likmes valstī attiecīgajai profesijai.

Savukārt izziņā par vidējo stundas tarifa likmi (pēc tādiem pašiem principiem kā pārskatā par vidējo stundas tarifa likmi) tiek iekļauta informācija par darba ņēmēju pārstāvēto profesiju grupu stundas tarifu likmi salīdzinājumā ar 80% no vidējās stundas tarifa likmes valstī attiecīgajām profesiju grupām.

Tāpat no 1.augusta EDS klienti paši var sagatavot dalībai publisko iepirkumu konkursos nepieciešamās VID izziņas – izziņu par nodokļu parādu un izziņu par vidējo stundas tarifa likmi (šīs izziņas nav iespējams dzēst, un par vienu un to pašu periodu nav iespējams sagatavot vairākas izziņas). VID arī nodrošina ērtu veidu minēto izziņu autentiskuma pārbaudei – EDS sagatavotās izziņas, izmantojot tajās norādītos pārbaudes līdzekļus, var pārbaudīt jebkura persona, piemēram, iepirkumu komisijas pārstāvis, darījumu partneris u.c.

VID arī atgādina, ka jau šobrīd VID Publiskojamo datu bāzē ir iespējams izdrukāt izziņu ar informāciju par nodokļu maksātājiem (juridiskajām personām vai fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem), kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 100 latu (pirms eiro ieviešanas Latvijā dienas) vai 150 EUR (kopš eiro ieviešanas Latvijā dienas). Informācija Publiskojamā datu bāzē atjaunojas 2 reizes mēnesī (7. un 26.datumā).

VID vērš uzmanību - ja tiek konstatēti kandidāta vai pretendenta nodokļu parādi iepirkuma izsludināšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iepirkuma uzsākšanu (ja iepirkums nav jāizsludina), vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kandidāts vai pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

Minētās prasības paredz grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas ir spēkā jau no 02.08.2014. Minētie grozījumi Publisko iepirkumu likumā tika pieņemti ar mērķi mazināt situācijas, kad valsts un pašvaldību iepirkumos piesakās un arī uzvar ģenerāluzņēmēji, kuri paši atbilst Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz darbinieku vidējām algām un nodokļu nomaksas saistību izpildi, savukārt viņu apakšuzņēmēju atbilstība šiem kritērijiem netiek ņemta vērā.

Tādējādi tiek kropļota godīga konkurence un radīta nevienlīdzīga situācija starp uzņēmumiem publisko iepirkumu jomā, jo VID veiktie uzraudzības pasākumi liecina, ka bieži vien ģenerāluzņēmēja piedāvātā zemākā cena var tikt nodrošināta tikai tādēļ, ka apakšuzņēmēji daļēji vai pilnībā izvairās no nodokļu nomaksas un maksā algas saviem darbiniekiem "aploksnēs".