Ministru kabinets ir sagatavojis grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums), ar kuriem paredzēts mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem no 2021. gada 1. jūlija dod iespēju izvēlēties MUN aprēķināšanā un nomaksā izmantot vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) izpratnē.

Gadījumos, ja MUN maksātājs izmantos vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu, MUN aprēķināšana, deklarēšana un nomaksa vispārējā kārtībā viņam nebūs jāveic pašam – to nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar kredītiestādi.

Lai MUN maksātāji varētu izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu, nesniegt MUN ceturkšņa deklarāciju un neveikt MUN samaksu vispārējā kārtībā, jābūt ievērotiem šādiem nosacījumiem:

  • MUN maksātājs ievēro likumā par NN noteiktos nosacījumus par vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma izmantošanu;
  • MUN maksātājam nav MUN parādu dienā, kad tas piesakās izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu;
  • periodā, kamēr MUN maksātājs izmanto vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu, visi MUN maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumi ir ieskaitīti vai iemaksāti saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontā un uzrādīti minētā konta kredīta apgrozījumā;
  • mikrouzņēmums kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā.

Ja MUN maksātājs izmanto MUN aprēķināšanā un maksāšanā vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu, arī skaidrā naudā gūtos saimnieciskās darbības ieņēmumus būs jāiemaksā SDI kontā 15 dienu laikā no skaidras naudas saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 31. decembrim vai līdz saimnieciskās darbības izbeigšanai.

Tāpat minētie grozījumi MUN likumā nosaka, kad nodokļu maksātājs var uzsākt izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu, brīdi, ar kuru MUN maksātājs var beigt to izmantot, kā arī noteikti dažādi izņēmuma gadījumi MUN aprēķināšanas un deklarēšanas kārtībā.

Minētais risinājums MUN nomaksai nav piemērojams gadījumos, ja MUN tiek nodarbināti darbinieki, par tiem maksājot darbaspēka nodokļus vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja MUN taksācijas gada laikā reģistrējas kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

Plānots, ka grozījumi MUN likumā stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.