Šā gada 24. novembrī stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”, kas nosaka kritērijus un kārtību dīkstāves atbalsta sniegšanai, informē Ekonomikas ministrija.

Dīkstāves atbalsts būs pieejams visu nozaru uzņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuri izjūt būtisku negatīvu Covid-19 izplatības drošības pasākumu ietekmi uz uzņēmējdarbību. Atbalsts tiks izmaksāts dīkstāvē esošiem uzņēmumu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuras atrodas dīkstāvē laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

Atbalstam būs tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 50%.

Atbalsts par dīkstāvi visās nodarbinātības formās būs ne mazāks kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

Gan darbiniekam, gan pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam piešķirs piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Piemaksu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts dīkstāves atbalsts.

Atbalsts darbiniekiem

 Atbalsta apmērs tiks aprēķināts šādā apmērā:

 • darbiniekam – 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, vai no to deklarēto mēnešu vidējo bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja;
 • mikrouzņēmuma darbiniekam – 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku), vai no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībās esošās informācijas (darba devēja VID deklarētos datus), ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa;
 • personām, kuras periodā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9.janvārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu noteiks 70% apmērā no vidējā piešķirtā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri.

Tāpat Ministru kabineta noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” noteikts, ka darba devējs ir tiesīgs izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas pilnu apmēru.

Dīkstāves atbalstu uzņēmumam nepiešķirs:

 • ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
 • ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas) vai ja tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
 • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • darba devēja padomes locekļiem;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
 • darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
 • darbiniekiem, kuri darba tiesiskās attiecības uzsākuši pēc 2020. gada 1. novembra.

Atbalsts pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem

Atbalsta apmērs tiks aprēķināts šādā apmērā:

 • pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs – 70% apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības, izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, par 2020. gada trešo ceturksni;
 • pašnodarbinātai personai MUN maksātājam – 50% apmērā no MUN maksātāja mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni;
 • patentmaksas maksātājam - 330 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents.

Dīkstāves atbalstu pašnodarbinātai personai nepiešķirs:

 • ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 eiro un tai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
 • ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • pašnodarbinātām personām, kuras saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros;
 • ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
 • ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2020. gada 1. novembra.

Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos dīkstāves atbalstam, darba devējam, pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam iesniegums būs jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz 2020. gada 15. decembrim par novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim par decembri un līdz 2021. gada 15. februārim par janvāri.

Atbalstu par dīkstāvi izmaksās konkrētajam darbiniekam, pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.

VID tīmekļvietnē tiks publicēts to darba devēju saraksts, kuru darbinieki būs saņēmuši atbalstu (personas datu aizsardzības nolūkos netiks publicēta informācija par atbalstu saņēmušām pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem).