Otrdien, 25.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja un atbalstīja grozījumus likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli, kas noteiks nodokļa piemērošanu fizisko personu netiešiem ienākumiem no personālsabiedrības, maksājumiem nerezidentiem un apliekamā ienākuma noteikšanu Attīstības finanšu institūcijai (AFI).

Fiziskās personas netiešie ienākumi no personālsabiedrības 

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, ienākums no akciju atsavināšanas un saņemtās dividendes (izņemot gadījumu, kad kapitālsabiedrība, kuras akciju atsavināšana notikusi vai dividenžu izmaksātājs ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju), kā arī ienākums no Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas ir uzskatāms kā personālsabiedrības biedra – fiziskās personas – ienākums. Līdz ar to likumprojektā paredzēts, ka minēto ienākuma daļu personālsabiedrības biedrs – fiziskā persona – iekļauj ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā.

Vienlaicīgi no likuma tiks izslēgta prasība personālsabiedrības biedram  Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju, gada finanšu pārskatu un personālsabiedrības apliecinājumu par katram biedram piederošo personālsabiedrības ieguldījuma daļas lielumu.

Maksājumi nerezidentam

Likumprojektā iekļautas normas, kas paredz iespēju nerezidentam, kas ir ES dalībvalsts rezidents vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, iesniegt UIN pārrēķinu un, aprēķinot ar UIN apliekamo ienākumu gūtajiem ieņēmumiem no konsultatīvajiem pakalpojumiem vai par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, ņemt vērā ar šiem ieņēmumiem saistītos izdevumus, piemērojot UIN 15% likmi.

AFI apliekamais ienākums

Ņemot vērā, ka AFI realizē valsts deleģētos uzdevumus, tad likumā tiek noteikts, ka nav jāizvērtē procentu likmes un kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums, ja procenti tiek maksāti par AFI izsniegtajiem aizdevumiem. Likums tiek papildināts ar 7.2pantu, kas paredz AFI nekoriģēt ar UIN apliekamo ienākumu par izveidotajiem uzkrājumiem (vai šo uzkrājumu samazinājumu) izsniegtajām garantijām, arī eksporta kredītu garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos un izsniegtajiem kredītiem, realizējot valsts atbalsta un attīstības programmas. 

Regulējums nodrošinās AFI līdzvērtīgu UIN regulējumu ar kredītiestādēm.

Paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra. 

Par grozījumiem likumprojektā vēl jālemj Saeimai.