10.12.2016. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi", ar kuriem precizēta uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides piemērošana ziedotājiem, informācijas sniegšana par nerezidentiem, kā arī veiktas citas izmaiņas.

Noteikumos ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

  • noteikumi papildināti ar jaunu 18.5punktu par nerezidenta gūtajiem ienākumiem no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas, nosakot, ka ar Latvijā esoša īpašuma atsavināšanu saprot arī nekustamā īpašuma ieguldīšanu pamatkapitālā. Tāpat papildināts noteikumu 134.punkts, turpmāk nosakot: ja nerezidents ieguldījis nekustamo īpašumu pamatkapitālā, par ienākuma izmaksas brīdi uzskata brīdi, kad nerezidentam rodas īpašuma tiesības uz kapitāla daļām;
  • precizēts noteikumu 125.1punkts, nosakot UIN atlaides piemērošanu ziedotājiem. Piemērojot atlaidi ziedotājiem, par nodokļa parādu netiek uzskatīta papildus maksājamā nodokļa summa, kas radusies iepriekšējā taksācijas perioda attiecīgā nodokļa pārskata korekcijas rezultātā, ja nodokļu maksātājs savlaicīgi ir samaksājis papildus aprēķināto nodokli un nokavējuma naudu;
  • noteikumi ir papildināti ar jaunu 125.3punktu par UIN atlaidi ziedotājiem, nosakot, ka nodokļa atlaidi nav tiesību piemērot par visu ziedoto summu, ja ziedojuma saņēmējam ir noteikts pretpienākums pret ziedotāju un šāds pretpienākums un tā apmērs nav nodalīts no ziedojuma līguma;
  • precizēts noteikumu 18.pielikuma nosaukums – "Pārskats par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā", kā arī papildināta 18.pielikuma sadaļa "**Ienākuma veida kods" ar jaunu ienākuma veidu kodu "21 – citi ienākumi";
  • precizēts noteikumu 136.1.apkšpunkts par informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par maksājumiem nerezidentiem, kā arī noteikumi ir papildināti ar jaunu 140.1punktu. Par maksājumiem, kas tiks izmaksāti nerezidentiem, ar 01.01.2017. būs spēkā jauna kārtība, kādā ienākumu izmaksātājs sniegs informāciju VID.

Par maksājumiem, kuri ir izmaksāti, sākot ar 01.01.2017., ienākumu izmaksātājs ievēro šādu kārtību:

  • līdz nākamā mēneša 15.datumam iesniedz VID pārskatu par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā (noteikumu 18.pielikums), no kuriem jāietur UIN izmaksas brīdī;
  • informāciju par pārējiem nerezidenta gūtajiem ienākumiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, iekļauj pārskatā (noteikumu 18.pielikums) un iesniedz VID kopā ar UIN taksācijas gada deklarāciju. Informāciju par nerezidenta gūto ienākumu, no kura nodoklis nav jāietur, pārskatā iekļauj, ja taksācijas periodā nerezidenta attiecīgā veida ienākuma kopsumma pārsniedz 5000 EUR;
  • pārskatā iekļauj informāciju arī par tiem darījumiem, kas veikti ieskaita veidā;
  • pārskatā neietver informāciju par kredītiestāžu maksājumiem Eiropas Centrālajai bankai un Vienotajā noregulējuma fondā, kā arī informāciju par maksājumiem nerezidentiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ienākuma izmaksātājs šo informāciju sniedz VID, veicot automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem.