20.12.2016. Ministru kabinetā (MK) ir pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem", ar kuriem noteikta ziņošanas kārtība un kas stājas spēkā 01.01.2017.

Ar grozījumiem noteikumos paredzēta kārtība, kādā, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, tiek ziņots Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par tādiem personu aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22.2panta 3.daļā noteiktajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā, kā arī noteikti kodi atbilstoši darījuma aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā un ziņojuma veidlapa.

Savukārt zvērinātam notāram noteikumos paredzēta kārtība, kādā tas iesniedz ziņojumu VID par gadījumiem, kad mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums pārsniedz 15 000 EUR.

Likuma subjekti, izņemot kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzējus, ziņojumu par aizdomīgu darījumu (tostarp nereģistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu) iesniedz elektroniski kā nestrukturētu dokumentu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, dokumentu grupā "Citi" – "Informācija par aizdomīgiem darījumiem". Ziņojumu aizpilda saskaņā ar noteikumu pielikumā norādīto ziņojuma veidlapu, noformējot to atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā vai atbilstoši VID tīmekļvietnē publicētajai informācijai. Ziņojuma par aizdomīgu darījumu (tostarp nereģistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu) veidlapa pieejama VID mājas lapā.