30.11.2017. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti un 01.01.2018. spēkā stāsies Ministru kabineta noteikumi Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" (Noteikumi), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Noteikumos paredzēta Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums), kas stāsies spēkā 01.01.2018., iekļauto normu piemērošanas kārtība nodokļa maksātājiem konkrētos gadījumos. Noteikumu punktos skaidrota:

 • UIN likuma pantu un tajos lietoto terminu piemērošana;
 • ar nodokli apliekamās bāzes noteikšanas kārtība, ņemot vērā dažādos apstākļus;
 • UIN likumā minēto ierobežojumu un citu nosacījumu, kas konkrētā situācijā ietekmē nodokļa bāzes apmēru, piemērošana;
 • UIN likuma normu praktiskās piemērošanas ilustrācijai nepieciešamie piemēri.

Noteikumu 1.pielikumā paredzēti UIN likuma normu piemērošanas piemēri:

 • nodokļa bāzes noteikšanai;
 • pastāvīgās pārstāvniecības ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo objektu izvērtēšanai;
 • UIN likuma 5.panta 1.daļas piemērošanai;
 • ar konsultatīvajiem pakalpojumiem tieši saistīto izdevumu attiecināšanai.

Noteikumu 2.pielikumā paredzēti preču (produkcijas, pakalpojumu) tirgus cenas vai darījuma tirgus vērtības noteikšanas piemēri par katru tirgus cenas vai darījuma tirgus vērtības noteikšanas metodi.

Noteikumu 3.pielikumā iekļauts "Pārskats par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu nerezidentam", kas izmantojams, ja nerezidents ir tiesīgs iesniegt VID pārskatu par UIN aprēķinu un ņemt vērā ar nerezidenta gūto ieņēmumu saistīto izdevumu apmēru.

Noteikumu 4.pielikumā iekļauts "Iesniegums–pieprasījums par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.panta sestās daļas nepiemērošanu", kas izmantojams, ja attiecībā uz maksājumiem personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas beznodokļu vai zemu nodokļu valstī vai teritorijā, nodokļa maksātājs uzskata, ka no šiem maksājumiem nav ieturams UIN atbilstoši 20% likmei, un vēlas saņemt atļauju no VID neieturēt nodokli no konkrētiem maksājumiem.

Noteikumu 5.pielikumā paredzēti UIN likuma normu piemērošanas piemēri:

 • nodokļa bāzes noteikšanai, ja veikts maksājums nerezidentam;
 • mākslīgi izveidotas struktūras izmantošanai;
 • mazvērtīgu priekšmetu izmantošanai reprezentācijas un reklāmas pasākumiem (UIN likuma 8.pants);
 • vidējās parādu saistības aprēķināšanai (UIN likuma 10.pants);
 • citiem reklāmas pakalpojumiem, kas vērsti uz ziedotāja reklamēšanu;
 • atvieglojuma piemērošanai par saņemto valsts atbalstu lauksaimniecībai.

Noteikumu 6.pielikumā paredzēts "Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā", kas izmantojams, lai nodokļa maksātājs sniegtu informāciju VID par visiem maksājumiem nerezidentiem – juridiskajām personām.

Noteikumu 7.pielikumā paredzēts "Apliecinājums par gūtajiem ienākumiem un samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijas Republikā (Certificate on income received and income tax paid in the Republic of Latvia)", kas izmantojams, ja Latvijas nodokļa maksātājam ir nepieciešams izsniegt nerezidentam apliecinājumu par tā gūtajiem ienākumiem un samaksāto UIN Latvijas Republikā, kā arī ja nepieciešams minēto apliecinājumu apstiprināt VID.