Kā notiek aizdevumu procentu atzīšana ieņēmumos un uzrādīšana pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā, ievērojot Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.775) un Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 32.panta 3.daļā noteikto, skaidro Valsts ieņēmumu dienests.

MK noteikumu Nr.775 1.3.apakšpunktā noteikts, ka "noteikumi nosaka kārtību, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentu, autoratlīdzību un dividenžu ieņēmumus".

Atbilstoši MK noteikumu Nr.775 61.punktam ieņēmumus no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autoratlīdzību vai dividendes, uzskaita, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi:

  • sabiedrība spēj ticami novērtēt ieņēmumu summu;
  • ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus.

MK noteikumu Nr.775 62.1.apakšpunktā noteikts, ka ieņēmumus no procentiem uzskaita, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīvu faktisko ienesīgumu.

Tātad ieņēmumus no procentiem atzīst tajā pārskata gadā, kad:

  • saskaņā ar aizdevuma līguma nosacījumiem ir pienākums izrakstīt attaisnojuma dokumentu par aprēķināto procentu summu un
  • ir sagaidāms, ka procentu maksājums faktiski tiks saņemts.

Ja aizdevuma līguma nosacījumos paredzēts, ka attaisnojuma dokuments par aprēķinātajiem procentiem tiek izrakstīts darījuma partnerim katru gadu, saskaņā ar izrakstīto attaisnojuma dokumentu procentu ieņēmumi ir jāatzīst katru gadu. Savukārt, ja aizdevuma līguma nosacījumos paredzēts, ka par aprēķinātajiem procentiem attaisnojuma dokuments darījuma partnerim tiek izrakstīts tikai pēc pilna aizdevuma atdošanas, procentu ieņēmumi jāatzīst pēc pilna aizdevuma atdošanas.

Piemērs

Aizdevuma līgums ir noslēgts uz 3 gadiem. Saskaņā ar līguma nosacījumiem procenti par aizdevumu aprēķināmi un maksājami katru gadu. Tā kā attaisnojuma dokuments aizņēmējam tiek izrakstīts katru gadu, procenti ieņēmumos jāatzīst tajā pārskata gadā, kad tiek izrakstīts attaisnojuma dokuments.

Piemērs

Aizdevuma līgums ir noslēgts uz 3 gadiem. Saskaņā ar līguma nosacījumiem procenti par aizdevumu aprēķināmi katru gadu, bet aizņēmējam tos atmaksāt ir pienākums pēc visa aizdevuma atdošanas. Tā kā attaisnojuma dokuments tiks izrakstīts pēc visa aizdevuma atdošanas, procenti ieņēmumos jāatzīst tajā pārskata gadā, kad sagaidāms, ka procentu maksājums faktiski tiks saņemts, t.i., pēc 3 gadiem. Grāmatvedībā procenti jāaprēķina un jāuzskaita katru gadu saskaņā ar noslēgtā aizdevuma līguma nosacījumiem.

Piemērs

Aizdevuma līgums ir noslēgts uz 3 gadiem. Saskaņā ar līguma nosacījumiem un maksājumu grafiku katru mēnesi tiek izrakstīts attaisnojuma dokuments, bet, sākot ar jūliju, maksājumi netiek veikti. Decembrī pret nemaksātāju tiek uzsākts parāda piedziņas process. Plānots, ka parāds tiks saņemts pēc 6 mēnešiem, t.i., nākamā gada jūlijā.

Tā kā saskaņā ar maksājumu grafiku par periodu jūlijs – decembris tika izrakstīti attaisnojuma dokumenti, jo bija sagaidāms, ka procentu maksājums faktiski tiks saņemts, procenti ieņēmumos jāatzīst tajā pārskata gadā, kad tika izrakstīti attaisnojuma dokumenti, neatkarīgi no tā, kad un kādā veidā procentu maksājums faktiski tiks saņemts.

PVN likuma 32.panta 3.daļā noteikts: "ja pakalpojumus (izņemot kustamo lietu nomu) sniedz pastāvīgi ilgstošā periodā un par šo pakalpojumu sniegšanu periodiski izraksta nodokļa rēķinus vai to sniegšana rada turpmākus maksājumus, uzskata, ka darījums ir noticis tad, kad beidzas periods, uz kuru attiecas šie rēķini vai maksājumi, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos, ja šajā pantā nav noteikts citādi." Tātad neatkarīgi no tā, kādi ir aizdevuma līguma nosacījumi par procentu aprēķināšanu, saņemamā atlīdzība (procentu maksājumi) PVN deklarācijā ir jāuzrāda ne retāk kā reizi 6 mēnešos.