Visām Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām līdz 31.03.2018. (ieskaitot) jāiesniedz gada pārskats par 2017.gadu, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Gada pārskatus iespējams iesniegt elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur pieejamas gada pārskata sastāvdaļu strukturētas formas, kas nodrošina datu precizitāti, jo notiek automātiska dokumentu pareizības pārbaude, ļaujot novērst matemātiskas kļūdas aprēķinos. Jānorāda, ka EDS visu uzņēmuma iepriekšējā gada pārskatā ietverto informāciju iekļauj automātiski, tādējādi, iesniedzot gada pārskatu par 2017.gadu elektroniski, tajā uzrādīsies visa 2016.gada pārskatā norādītā informācija.

Pārvaldes institūcijas apstiprināts gada pārskata vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) atvasinājums jāiesniedz EDS. Savukārt gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – un zvērināta revidenta ziņojumu (ja tāds ir) var iesniegt VID arī papīra formā.

No gada pārskata sagatavošanas nav atbrīvotas arī biedrības, nodibinājumi vai arodbiedrības, kas pārskata periodā nav veikušas saimnieciskos darījumus, atgādina VID.

Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība regulēta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem".

Ir svarīgi ievērot gada pārskata iesniegšanas termiņus un prasības, jo tad, ja gada pārskats nav iesniegts MK noteikumos paredzētajā termiņā vai arī tam nav pievienotas visas likumā noteiktās daļas, atbildīgajām personām var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.6pantu "Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana".