27.07.2017. ir pieņemti grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stājas spēkā 01.01.2018., informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Saskaņā ar grozījumiem tiek paaugstināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme, kā arī noteikts pienākums VSAOI maksāt arī no autoratlīdzībām.

Mainīta VSAOI  likme

Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, VSAOI likme ir 35,09 %, no kuriem 24,09 % maksā darba devējs un 11 % – darba ņēmējs.

Obligātās iemaksas autoratlīdzību saņēmējiem

No likuma ir izslēgta norma, kas ļāva autoratlīdzības saņēmējam neveikt VSAOI no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai, ja tas ir darba ņēmējs un vienlaikus saņem autoratlīdzību. Tādējādi autoratlīdzību saņēmējam, ja tā ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātai personai no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu.

Likums ir papildināts, nosakot, kas ir autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs.

Autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājam, izņemot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, ir noteikts pienākums no saviem līdzekļiem maksāt VSAOI 5% apmērā no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai, kā arī iesniegt VID ziņojumu par veiktajām iemaksām pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām).

Noteikts pienākums pašnodarbinātajiem, kas nav autoratlīdzību saņēmēji, veikt obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai

Pašnodarbinātai personai tāpat kā līdz šim, ja tās ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu.

Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, papildus reizi ceturksnī ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai vismaz 5 % apmērā no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, tai ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai vismaz 5 % apmērā. Iemaksas pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja pašnodarbinātā ienākumi taksācijas gadā nesasniedz 50 EUR.

Sociālās apdrošināšanas veids – veselības apdrošināšana

Ministru kabinetam jāizstrādā un jāiesniedz Saeimai likumprojekts par veselības aprūpes finansēšanu, nosakot sasaisti starp veiktajām iemaksām un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.

Līdz ar minētā veselības aprūpes finansēšanas likuma stāšanos spēkā stāsies spēkā jauns sociālās apdrošināšanas veids – veselības apdrošināšana.

Veselības aprūpes pakalpojuma finansēšanai ir paredzēta obligāto iemaksu daļa, kas atbilst 1% no VSAOI likmes.