Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto metodisko materiālu Datorprogrammu tiesiskas iegādes un izmantošanas noteikumi uzņēmējdarbībā, kurā tiek vērsta uzmanība uz jaunu un lietotu datorprogrammu iegādes būtiskākajiem jautājumiem un riskiem.

Normatīvais pamatojums

Datorprogrammu aizsardzība izriet no Latvijas Republikas Satversmes 113.pantā noteiktās valsts aizsardzības autortiesību subjektiem, par kādiem uzskatāmi arī datorprogrammu ražotāji.

Latvijas Autortiesību likumā ir paredzēta aizsardzība datorprogrammām kā vienam no autortiesību objektiem. Autortiesību īpašniekiem ir izņēmuma (ekskluzīvas) tiesības savus darbus, tajā skaitā datorprogrammas, gan reproducēt, gan izplatīt, gan iznomāt, izīrēt vai patapināt. Tas nozīmē, ka iegādāties datorprogrammu var tikai un vienīgi pie personas, kurai šādas tiesības ir nodevuši datorprogrammu ražotāji.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr. 585) 37.punktā noteikto: grāmatvedības reģistru kārtošanai lieto tikai tādu grāmatvedības datorprogrammu, kuras izmantošanas tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu apliecina attiecīga licence vai licences līgums.

Datorprogrammu iegādes veidi

Datorprogrammu izmantošanas tiesības (licenci) var iegūt vairākos veidos:

  1. veikalā – nopirkt jaunu datoru kopā ar tajā iekļautu datorprogrammu (OEM licence) vai nopirkt, tā saukto kastīšu produktu, kur tiek pārdots datorprogrammas nesējs (disks) kopā ar drukātu licences līgumu,
  2. internetā - datorprogrammu ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja (IT pakalpojumu sniedzēja) oficiālajā mājas lapā, elektroniski saņemot autorizācijas kodu jeb atslēgu, kā arī elektroniski parakstot licences līgumu.

Jāpiebilst, ka arī iegādājoties datorprogrammas kādā no augstāk minētajiem veidiem, ir iespējams sastapties ar viltotas programmas izplatīšanu. Tādēļ ir ļoti svarīgi saglabāt visus iegādes dokumentus, lai viltojuma konstatācijas gadījumā varētu vērst prasību pret šīs viltotās programmas izplatītāju.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība (MK noteikumi Nr.282) 2.punktā un 32.punktā noteikto par darījumiem saņemto samaksu nodokļu maksātāji reģistrē:

  • kases aparātos,
  • kases sistēmās,
  • specializētās ierīcēs un iekārtās.

Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs nodrošina darījuma un par to saņemtās samaksas reģistrēšanu, kases čeka (ar rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) izdrukāšanu un izsniegšanu darījuma partnerim.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.585 35.11 punktā noteiktajam, lai noteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās, izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokuments ir dokuments, kurš apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu. Savukārt saskaņā ar šo noteikumu 35.17 punktu preču piegādes dokumentu var nesagatavot, ja samaksu apliecina kases čeks.

Tādējādi kases čeks, maksājot veikalā, vai preču piegādes dokuments, ja maksā ar pārskaitījumu bankā, ir dokumenti, kas apliecina licences iegādi veikalā vai pie izplatītāja.

Lai apliecinātu licences iegādi internetā, datorprogrammas lietošanas tiesību ieguvējam jānodrošina visas ar to saistītās informācijas saglabāšana (piemēram, elektroniskā sarakste par autorizācijas kodu jeb atslēgu saņemšanu un elektroniski parakstītie licences līgumi).

Nav pieļaujams datorprogrammas iegūt vai nodot citām personām uz nomas, īres vai patapinājuma līguma pamata, jo datorprogrammu ražotāji šīs tiesības realizē tikai paši vai ar savu autorizēto pārstāvju starpniecību.

Kas jāievēro, iegādājoties datorprogrammu

Vispirms izvēlieties, kāda veida programma ir nepieciešama.Pārliecinieties, vai iegādājamā programmatūra ir paredzēta privātai lietošanai vai uzņēmējdarbībai. Nav pieļaujams uzņēmumā lietot datorprogrammas, kuras paredzētas, piemēram, tikai studentiem vai tikai mājas lietošanai. Norādi par lietošanas apjomu var atrast konkrētās datorprogrammas licencē.

Iegādājoties datorprogrammu internetā, pārliecinieties, kā tā paredzēta izplatīšanai Eiropas Savienībā, jo datorprogrammu ražotāju ekskluzīva tiesība ir izlemt, kurā teritorijā datorprogramma var tikt lietota, kā arī par kādu cenu attiecīgajā teritorijā tā tiek izplatīta. Latvijā nav pieļaujams lietot programmu, kura ir paredzēta izplatīšanai, piemēram, tikai Krievijā vai tikai ASV.

Svarīgi atcerēties, ka nav iespējams atsevišķi nopirkt tā sauktās OEM licences, jo tās ir būtiski lētākas tāpēc, ka paredzētas pārdošanai tikai kopā ar datoru.

Ja programmu iegādājas veikalā

VID iesaka iegādāties datorprogrammas veikalā pie datorprogrammu autorizētiem izplatītājiem (šīs tiesības vienmēr var pārbaudīt, lūdzot uzrādīt attiecīgos dokumentus).

MK noteikumu Nr.133 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (MK noteikumi Nr.133) 20.punktā ir noteikti rekvizīti, kādiem jābūt norādītiem kases čekā. Savukārt preču piegādes dokumentā norādāmie rekvizīti ir noteikti MK noteikumu Nr.585 35.11punktā.

Iegādājoties datorprogrammu licenci, veikalā nepieciešams pārliecināties, vai tās iegādi apliecinošajos dokumentos ir norādīti visi iepriekšminētie rekvizīti.

Ja programmu iegādājas internetā

Internetā var iegādāties programmas tikai no pašu ražotāju vai viņu autorizēto partneru mājas lapām. Šobrīd ir ierobežots tādu vietņu skaits, kur varat legāli iegādāties datorprogrammas kā ciparu lejupielādes. Pirms iegādes pārliecinieties, vai šis ir likumīgs izplatītājs, un, ja rodas šaubas, labāk pirkumu neveikt. Ekonomikas policijas kontroles gadījumā tā netiks atzīta par tiesisku iegādi.

Jebkurā gadījumā - izdrukājiet un saglabājiet datorprogrammas pirkumu pasūtījuma lapas, e-pasta ziņas, rēķinus un citus dokumentus vai informāciju, kas apliecina datorprogrammas iegādi internetā. Tie noteikti būs nepieciešami gadījumā, ja jums būs jāpierāda datoros instalēto (reproducēto) datorprogrammu iegādes legalitāte.

Ja iegādājaties lietotu programmu

Autortiesību likuma 32.pants nosaka izplatīšanas tiesību izbeigšanos. Tas nozīmē, ka datorprogrammu ražotājiem vai viņu autorizētajiem izplatītājiem tiesības kontrolēt datorprogrammas eksemplāra izplatīšanu izbeidzas tajā brīdī, kad šo programmu kāds ir tiesiski nopircis. Taču šis nosacījums attiecas tikai uz konkrētiem materiālajiem nesējiem (CD, DVD u.tml.), kuros iekļautas datorprogrammas. Tas nozīmē, ka ir pieļaujams nopirkt lietotu materiālu nesēju kopā ar oriģinālo licenci no kādas personas, kura to ir iegādājusies agrāk un tagad nolēmusi pārdot. Taču tas pieļaujams tikai gadījumos, ja šī persona nav šo programmu jau ieinstalējusi (reproducējusi) savā datorā. Pērkot lietotu datorprogrammu, noteikti jābūt līdzi oriģinālajam licences līgumam, nevar tikt pārdota paša pārdevēja izveidota licence vai sertifikāts.

Nav pieļaujams atkārtoti iegādāties datorprogrammu kodus jeb atslēgas, jo tie saskaņā ar Autortiesību likumu nav materiāli objekti, tātad – to izplatīšanas tiesības pieder tikai datorprogrammu ražotājiem un šīs tiesības nebeidzas līdz ar pirmo pārdošanu.

Datorprogrammu legalitātes pārbaude

Ekonomikas policijas darbinieki veic regulārus reidus, pārbaudot datorprogrammu legalitāti uzņēmumos. Policijas darbinieki uzskaita visas datorā esošās programmas, un lūdz uzrādīt attaisnojuma dokumentus, kas apliecina šo programmu iegādi.

Šādi dokumenti var būt gan attaisnojuma dokumenti, kas noformēti atbilstoši grāmatvedības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (piemēram – rēķini, kases čeki, preču piegādes dokumenti), ja programma ir iegādāta veikalā, gan pircēja maksājuma uzdevumi un kredītiestādes konta izraksti, kas apliecina bezskaidras naudas norēķinu un arī datorprogrammu licences iegādi internetā.

VID norāda, ka, sākot ar 2011.gada 1.novembri, spēkā ir stājies Krimināllikuma 148.pants, kurš nosaka sodus par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm. Saskaņā ar likuma Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 23.pantu būtisks kaitējums iestājas, ja mantiskais zaudējums pārsniedz piecu minimālo mēnešalgu kopsummu, kas šajā gadā ir 1000 Ls (5 x 200 Ls).

Uzņēmumā esošo datorprogrammu iekšējais audits

Ievērojot iepriekš minēto, VID aicina pārbaudīt jūsu uzņēmumā izmantoto datorprogrammu legalitāti un to atbilstību iegādātajiem licencēm.

Nereti uzņēmumu datoros atrodamas programmas, kuras uzinstalētas neapdomīgi, bez vajadzības, jo uzņēmuma darbībai tās nav nepieciešamas. Tomēr Ekonomikas policijas reida gadījumā šīs datorprogrammas tiek uzskaitītas un iekļautas kopējā pārkāpuma summā, neskatoties, vai tās ir bijušas izmantotas vai nav.

Datorprogrammu prettiesiskas vai nepareizas lietošanas rezultātā uzņēmumam var nākties gan legalizēt esošās programmas, gan maksāt tiesībsargājošo institūciju noteikto sodu, gan maksāt kompensāciju tiesību īpašniekiem. Šie izdevumi kopumā var vairākkārtīgi pārsniegt tās izmaksas, kuras uzņēmums tērētu nepieciešamo licenču iegādei, ja darītu to savlaicīgi un atbilstoši Latvijas tiesību normu noteikumiem.

Izmantojot legālas datorprogrammas, uzņēmējs var ietaupīt laiku, kas saistīts ar kļūdu labošanu programmā, jo tiek nodrošināts regulārs ražotāja atbalsts. Turklāt – ir drošība, par datora cietajā diskā esošo datu pieejamību, jo nepastāv draudi, ka tā varētu tikt izņemta nelegālu datorprogrammu konstatācijas gadījumā.

VID atgādina, ka uzņēmuma rīcībā jābūt attaisnojuma dokumentiem par izmantoto datorprogrammu iegādi un informācijai par to izmantošanas tiesībām saskaņā ar Autortiesību likumu, ko apliecina attiecīga licence vai licences līgums. Datorprogrammu pārvaldībai jābūt pareizai un efektīvai, lai izvairītos no tiesību normās paredzētajiem sodiem par autortiesību aizsardzības un grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests