Valsts ieņēmumu dienests (VID) izdevis metodisko materiālu par elektroenerģijas nodokļa (EEN) deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

Sākot ar 2021. gadu, nodokļa maksātājs EEN deklarāciju iesniedz VID līdz 20. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām, bet aprēķināto EEN iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 23. datumam.

EEN apmērs atkarīgs no patērētās elektroenerģijas apjoma, un tas ir fiksēts attiecībā pret vienu megavatstundu. Aizpildot deklarāciju, summas tajā norāda eiro vērtībā un elektroenerģijas daudzumu – megavatstundās ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

Piemērs

Ja elektroenerģijas ražošanas mēnesī ir patērēts neliels elektroenerģijas daudzums, piemēram, 0,002, tad deklarācijā jānorāda elektroenerģijas daudzums – 0,00. Savukārt, ja daudzums ir 0,005, deklarācijā jānorāda – 0,01.

EEN likme elektroenerģijai ir 1,01 eiro par megavatstundu. EEN likmi elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, aprēķina pēc likmes 0,00 eiro par megavatstundu. Deklarācija jāaizpilda un jāiesniedz arī par taksācijas periodu, kurā aprēķinātais EEN jeb valsts budžetā iemaksājamā EEN summa ir 0,00 eiro.

Deklarācijas rindu aizpildīšana

Taksācija periods

 1. Deklarācijas 1. un 2. rinda

EEN taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

1.jpg

Ziņas par EEN maksātāju

 1. Deklarācijas 3. rinda
 • Deklarācijas 3. rindā norāda nodokļa maksātāja kategoriju, kurai deklarācijas iesniedzējs ir piekritīgs, proti:
  • Elektroenerģijas tirgus likuma (EEN likums) 32. panta 1. daļā minētā persona, kas piegādā elektroenerģiju galalietotājiem;
  • autonomais ražotājs.

2.jpg

 • Persona, kura ražošanas procesa nodrošināšanai izmanto savā uzņēmumā saražoto elektroenerģiju, ir savas saražotās elektroenerģijas galalietotāja.[1] Šajā gadījumā personai ir jānorāda statuss “Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta pirmajā daļā minētā persona, kas piegādā elektroenerģiju galalietotājam”.
 • Ja komersants saražoto elektroenerģiju piegādā kopējam tīklam, to nevar uzskatīt par autonomo ražotāju atbilstoši EEN likuma 4. panta 2. punktā noteiktajam.

VID elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ļauj deklarāciju iesniegt arī situācijā, ja nodokļa maksātājs nezina vai nav pārliecināts par atbilstošo kategoriju un attiecīgi nav aizpildījis deklarācijas 3. rindu.

Nodokļa aprēķins

 1. Deklarācijas 7. un 8. rinda

3.jpg

 • Deklarācijas 7. rindā EDS automātiski norāda EEN pēc likmes 1,01 eiro par megavatstundu. Personai aizpildot attiecīgās deklarāciju ailes EDS, sistēma automātiski veic EEN aprēķinu.
 • Deklarācijas 8. rindā EDS automātiski norāda EEN pēc likmes 0,00 eiro par megavatstundu elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, un elektroenerģijai, ko izmanto arī parku, skvēru, veloceliņu, pagalmu un citu teritoriju apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai. Personai aizpildot attiecīgās deklarāciju ailes EDS, sistēma automātiski veic EEN aprēķinu.
 1. Deklarācijas 9., 10., 11. un 12. rinda

EEN piemēro arī elektroenerģijai, kas ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās, koģenerācijas stacijās, kā arī elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, un elektroenerģijai, kuru izmanto siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā [2].

4.jpg

 • Deklarācijas 9. rindā EDS automātiski aprēķina deklarācijas 10., 11. un 12. rindā norādīto kopējo ar EEN apliekamo elektroenerģijas daudzumu (megavatstundās), kas piegādāts galalietotājiem, kā arī pašu patēriņam (10.r. + 11.r. + 12.r.).
 • Deklarācijas 10. rindā norāda elektroenerģijas daudzumu, kas piegādāts paša komersanta patēriņam (t. sk. administrācijas ēkām), kā arī izmantots paša komersanta vajadzībām (t. sk. elektroenerģijas ražošanas procesā).

Piemērs

Elektroenerģijas ražotājs ražošanas procesa nodrošināšanai (t. sk. iekārtu darbināšanai) izmanto savā uzņēmumā paša saražoto elektroenerģiju. Šo patērēto elektroenerģijas daudzumu komersants norāda 10. rindā.

Piemērs

SIA “X” veic siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā un visu saražoto elektroenerģiju piegādā SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma ietvaros (nodod kopējam tīklam). SIA “X” koģenerācijas stacijas darbībai, kā arī pašas stacijas tehnoloģisko iekārtu darbināšanai izmanto paša saražoto elektroenerģiju. Tātad elektroenerģijas daudzums, kas tika izmantots siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā, SIA “X” jānorāda 10. rindā.

 • Deklarācijas 11. rindā norāda elektroenerģijas daudzumu, kas piegādāts personām ielu (arī parku, skvēru, veloceliņu, pagalmu un citu teritoriju) apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai.
 • Deklarācijas 12. rindā norāda pārējo galalietotājiem piegādāto elektroenerģijas (t. sk. elektroenerģijas, kas ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās un koģenerācijas stacijās) daudzumu.

Piemērs

Elektroenerģijas tirgotājs “X” piegādā (pārdod) elektroenerģiju otram elektroenerģijas tirgotājam “Y” kā galalietotājam. Šajā gadījumā tirgotājs “X” ir EEN maksātājs un piegādāto elektroenerģijas daudzumu tirgotājam “Y” norāda 12. rindā.

Piemērs

Elektroenerģijas piegādes līgumā, kas noslēgts starp elektroenerģijas tirgotāju un namu pārvaldnieku (galalietotāju), ir norādīti uzskaites objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļi un koplietošanas telpas (namu pārvaldnieka saimnieciskās darbības vajadzībām). Elektroenerģijas tirgotājam ir jāpiemēro EEN atbrīvojums par to elektroenerģijas daudzumu, kas elektroenerģijas galalietotājam (namu pārvaldniekam) attiecas uz dzīvokļiem (mājsaimniecību lietotājiem), un šis daudzums jānorāda 15. rindā. Savukārt pārējais galalietotājam (namu pārvaldniekam) piegādātais elektroenerģijas daudzums, kas tiek izmantots galalietotāja (namu pārvaldnieka) administrācijas ēkas vajadzībām, ir jānorāda 12. rindā.

Piemērs

Elektroenerģijas piegādātājs piegādā elektroenerģiju fiziskai personai, kura savu īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmanto gan mājsaimniecības vajadzībām, gan veic tajā komercdarbību (izīrē garāžas vai izīrē dzīvokļus, lai ierīkotu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, skaistumkopšanas salonu, masāžas kabinetu u. tml.). Šajā gadījumā elektroenerģija, kas tiek izmantota komercdarbības vajadzībām, ir apliekama ar EEN un jānorāda
12. rindā.

 1. Deklarācijas 13., 14., 15., 16. un 17. rinda

5.jpg

 • Deklarācijas 13. rindā EDS automātiski aprēķina deklarācijas 14., 15., 16. un 17. rindā norādīto kopējo elektroenerģiju (megavatstundās), kas atbrīvota no EEN (14.r. + 15.r. + 16.r. +17.r.). 
 • Deklarācijas 14. rindā norāda elektroenerģijas daudzumu, kas izmantots preču/kravu pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem (t. sk. dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos) un tiešā veidā nodrošina transportlīdzekļu darbību.
 • Deklarācijas 15. rindā norāda elektroenerģiju, kas izmantota mājsaimniecību lietotājiem, proti, elektroenerģijas piegādes fiziskām personām (iedzīvotājiem), kas neveic saimniecisko darbību un elektroenerģiju pērk un izlieto savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzībām.

Piemērs

Elektroenerģijas piegādes līgumā, kas noslēgts starp elektroenerģijas tirgotāju un namu pārvaldnieku (galalietotāju), ir norādīti vairāki uzskaites objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļi un koplietošanas telpas. Šajā piemērā koplietošanas telpu elektroenerģijas patēriņš ir daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās patērētā elektroenerģija, par ko rēķini tālāk tiek piegādāti mājas iedzīvotājiem. Šajā gadījumā visa piegādātā elektroenerģija attiecas uz dzīvokļiem (mājsaimniecību lietotājiem), un elektroenerģijas tirgotājam ir jāpiemēro EEN atbrīvojums par elektroenerģijas daudzumu, kas tiek piegādāts (pārdots) namu pārvaldniekam (galalietotājam). Šis daudzums jānorāda 15. rindā.

 • Deklarācijas 16. rindā norāda elektroenerģiju, kas izmantota citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām.
 • Deklarācijas 17. rindā norāda elektroenerģiju, kas tiešā veidā izlietota elektroenerģijas sadalei un pārvadei (tā saucamie zudumi kabeļu tīklos, transformatoros u. c. ierīcēs).
 1. Deklarācijas 18. rinda

6.jpg

 • Deklarācijas 18. rindā norāda galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas daudzumu, no kura atskaitīta elektroenerģija, kas atbrīvota no EEN saskaņā ar EEN likuma 6. panta 2. un 3. daļu (megavatstundās)
  (09.r. – 13.r.). Šo rindu EDS aprēķina automātiski.
 1. Deklarācijas 19., 20. un 21. rinda

7.jpg

 • Deklarācijas 19. rindā norāda ar EEN apliekamo elektroenerģiju (megavatstundās) (20.r. + 21.r.), t.sk.:
  • deklarācijas 20. rindā – ar EEN apliekamo elektroenerģijas daudzumu, kas piegādāts personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai (megavatstundās) (11.r.);
  • deklarācijas 21. rindā – pārējo ar EEN apliekamo galalietotājiem piegādāto elektroenerģijas daudzumu, ieskaitot elektroenerģijas daudzumu, kas piegādāts pašu patēriņam (megavatstundās)
   (10.r. + 12.r. - 13.r.).
 • Šīs rindas EDS aprēķina automātiski.
 1. Deklarācijas 22., 23. un 24. rinda

8.jpg

 • Deklarācijas 22. rindā norāda budžetā iemaksājamo EEN summu (eiro) (23.r. + 24.r.), t.sk.:
  • deklarācijas 23. rindā – par elektroenerģiju, kas piegādāta personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai (eiro) (11.r. x 08.r.);
  • deklarācijas 24. rindā – par pārējo elektroenerģiju, kas piegādāta galalietotājiem, ieskaitot pašu patēriņu (eiro) (21.r. x 07.r.).
 • Šīs rindas EDS aprēķina automātiski.

[1] Atbilstoši Elektroenerģijas nodokļa likuma jēgai un būtībai likuma 4. panta 1. punktā noteiktā nodokļa maksātāja kategorija un piemērojot Administratīvā procesa likuma 17.panta 4.punkta tiesību normu teoloģisko (jēgas un mērķa) interpretācijas metodi. 

[2] Saeima 2016. gada 23. novembrī pieņēma grozījumus EEN likumā. Saskaņā ar likuma 6. pantā veiktajiem grozījumiem no 2017. gada 1. janvāra elektroenerģijai, kas ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās, koģenerācijas stacijās, kā arī elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, un elektroenerģijai, ko izmanto siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā, tika atcelti EEN atbrīvojumi.