Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka arī šogad vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti, un tas jāizdara līdz 3.jūnijam. Šogad šis iedzīvotāju loks ir plašāks, jo obligāti līdz 3.jūnijam gada ienākumu deklarācija par 2018.gadu ir jāiesniedz arī tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies IIN starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Savukārt, ja personas kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, deklarācija obligāti jāiesniedz līdz šī gada 1.jūlijam.

Gadījumā, ja personai, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu, ir radusies IIN starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, pie noteiktiem nosacījumiem IIN piemaksas termiņš tiek pagarināts. Proti, 2018. un 2019.gada ienākumu deklarācijā aprēķinātā IIN samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020.gada 1.decembrim tām personām, kuru ar IIN apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem:

  • 2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro;
  • tie ir saņemti tikai Latvijā;
  • no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
  • tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.).

Tās personas, kuru ienākumi atbilst minētajiem nosacījumiem, VID informēs par samaksas termiņu elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), bet personas, kuras nav EDS lietotāji, – ar pasta sūtījumu uz adresi.

VID plāno līdz šī gada 16.jūnijam ieviest izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai personas, kuras ir EDS lietotājas, tiktu informētas par IIN starpības samaksas termiņu.

Tāpat budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz vienu eiro, to neuzskata par nodokļa parādu un valsts budžetā tā nav jāiemaksā.

Lai nodrošinātu, ka aprēķinātā IIN piemaksas summa, kas nepārsniedz vienu eiro, netiktu uzskatīta par nodokļa parādu, VID plāno ieviest izmaiņas VID informācijas sistēmās līdz šī gada 16.jūnijam. Savukārt, visos pārējos gadījumos nodokļa starpība ir jāiemaksā valsts budžetā līdz šī gada 17.jūnijam (ieskaitot).

Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to varēs samaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūlijam, 16.augustam un 16.septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

VID atgādina, ka līdz šī gada 3.jūnijam gada ienākumu deklarācija obligāti jāsniedz arī gadījumos, ja:

  • tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības;
  • ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot personas, kuras kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu, kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis;
  • ir gūti ar IIN neapliekami ienākumi, kas kopumā 2018.gadā pārsniedz 4000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta;
  • ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% IIN likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai;
  • ir gūti citi ar IIN apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām (kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei) saņemti dāvinājumi.

Savukārt, iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par 2018.gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022.gada 16.jūnijam.