Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu par grozījumiem starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteikto atvieglojumu piemērošanā. 

2020. gada 27. oktobrī pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”, kas stājas spēkā 2020. gada 4. novembrī. 

MK noteikumu Nr. 178 grozījumos paredzēta nodokļu atvieglojumu apliecību, atmaksāšanas apliecību, pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanas apliecību un rezidentu apliecību iesniegšanas termiņu un izskatīšanas kārtības precizēšana un vienkāršošana. 

Būtiskākie grozījumi MK noteikumos Nr. 178

 • noteikts ienākuma izmaksātājam iesniedzamās rezidenta apliecības – iesnieguma (atvieglojumu apliecība) – vai 9.1 un 9.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņš, saskaņojot to ar gada pārskata un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņu;
 • noteikumi papildināti ar jaunu normu, kurā noteikts atvieglojumu apliecības vai 9.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņš ienākuma izmaksātājiem, kas neiesniedz gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju;
 • noteikts atvieglojumu apliecības vai 9.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņš VID, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS);
 • noteikumi papildināti ar jaunu normu, kurā noteikti izņēmumu gadījumi, kad atvieglojumu apliecību vai 9.punktā noteiktos dokumentus ienākuma izmaksātājs ir tiesīgs iesniegt, neizmantojot VID EDS;
 • jaunā redakcijā izteikts 1. pielikums “Rezidenta apliecība – iesniegums atvieglojumu piemērošanai”,
  2. pielikums “Rezidenta apliecība – iesniegums nodokļa atmaksāšanai” un 3. pielikums “Iesniegums par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu”;
 • precizēti iesniedzamie dokumenti nodokļa pārmaksas saņemšanai un šajos dokumentos ietveramā informācija attiecībā uz maksājumu saņēmēju;
 • noteikumi papildināti ar jaunu normu, kurā noteikts termiņš, kādā VID jāpieņem lēmums par pārmaksāto nodokļu atmaksu vai lēmums par atteikumu atmaksāt nodokli.

Citi grozījumi:

 • precizēts atvieglojumu apliecības vai 9.punktā noteikto dokumentu izskatīšanas termiņš, nosakot, ka VID minētos dokumentus izskata un sniedz apstiprinājumu vai atteikumu atvieglojumu piemērošanai mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas, paziņojot VID EDS;
 • precizēts termiņš, kādā maksājuma saņēmējs sniedz VID pieprasīto papildu informāciju starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteikto atvieglojumu piemērošanai, proti, mēneša laikā pēc papildu informācijas pieprasīšanas;
 • precizējumi noteikumos paredz, ka Latvijas rezidents (ienākuma saņēmējs) starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanunoteikto atvieglojumu vai atbrīvojumu piemērošanai var izmantot VID EDS sagatavotu noteikta parauga rezidences apliecību, kas apliecina, ka minētā persona ir Latvijas rezidents, un kurā ir norādīta noteikumos noteiktā informācija;
 • noteikumi papildināti ar prasību, kas nosaka rezidences apliecības izsniegšanas kārtību Latvijas rezidentiem;
 • redakcionāli grozījumi 8., 9.3 un 10. punktā.