Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2019.gada 2.jūlijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”, lai nodrošinātu atbilstību Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) pieņemtajiem grozījumiem, kas stājas spēkā 2019.gada 1. un 12.jūlijā.

Ņemot vērā, ka ar grozījumiem PVN likumā atcelts īpašais PVN piemērošanas režīms ar metālizstrādājumu piegādēm saistītiem pakalpojumiem, svītrots noteikumu 58.2punkts.

Tāpat ar grozījumiem PVN likuma 143.4pantā sašaurinātas tās preču kategorijas, kurām piemērojams īpašais PVN piemērošanas režīms. Līdz ar to noteikumu 7.pielikums ir izteikts citā redakcijā, precizējot melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādes, kurām no 2019.gada 1.jūlija piemērojams īpašais PVN piemērošanas režīms.

Noteikumu 7.pielikumā noteikti to preču kombinētās nomenklatūras kodi, kurām, sākot ar 2019.gada 1.jūliju, piemērojama apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība.

Nr. p. k.

Kombinētās nomenklatūras kods*

Nosaukums

1.

7207

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

2.

7208

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma

3.

7209

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma

4.

7210

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

5.

7211

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma

6.

7212

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

7.

7213

Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda

8.

7214

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus

9.

7215

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi

10.

7216

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

11.

7218

Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

12.

7219

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk

13.

7220

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm

14.

7222

Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda

15.

7224

Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

16.

7225

Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk

17.

7226

Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm

18.

7228

Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi

19.

7407

Vara stieņi un profili

20.

7604

Alumīnija stieņi un profili

Ar grozījumiem PVN likumā ir precizēts īpašā PVN piemērošanas režīma termiņš sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm, tas ir, līdz 2019.gada 31.decembrim. Tādējādi, lai saskaņotu noteikumus ar PVN likuma regulējumu, no 2020.gada 1.janvāra tiks svītrots noteikumu 58.3punkts un 8.pielikums.

Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējiem

Saskaņā ar PVN likuma 140.1panta 14.daļā ietverto deleģējumu MK nosaka, kāda informācija norādāma iesniegumā par reģistrāciju VID elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā, un saskaņo to ar Padomes direktīvas 2017/2455, ar ko groza direktīvu 2006/112/EK un direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā, prasībām.

Tādējādi noteikumos ir veikts precizējums informācijas saturā, ko PVN maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā, paziņo VID, izvēloties piemērot ārpussavienības režīmu, aizstājot 194.11.apakšpunktā vārdus “ka nodokļa maksāšanas vajadzībām nav reģistrēts Eiropas Savienībā” ar “ka tam Eiropas Savienībā nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes”.

Par īpašo PVN režīmu preču importa darījumos

Ar grozījumiem PVN likumā, kas stājas spēkā 2019.gada 12.jūlijā, papildināti PVN likuma 85.panta 4.daļas nosacījumi, kas jāievēro, lai reģistrēts PVN maksātājs varētu saņemt atļauju īpašā PVN režīma preču importa darījumos piemērošanai.

Līdz ar to VID lēmuma pieņemšanai par īpašās atļaujas preču importa darījumos piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt īpašo atļauju preču importa darījumos noteikumos noteikts 15 darbdienu termiņš pēc iesnieguma saņemšanas. Ar noteikumiem precizēti minētās atļaujas apturēšanas nosacījumi:

  • samazinot parāda esību valsts budžetam no 1430 eiro uz 150 eiro;
  • precizējot, ka ne tikai nodokļu revīzijas (audita), bet arī nodokļu administrēšanas pasākumu laikā VID ir tiesības konstatēt, ka reģistrēts PVN maksātājs nav atbilstoši norādījis aprēķināto PVN summu par importētajām precēm atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā;

Ar noteikumiem precizēti minētās atļaujas anulēšanas nosacījumi, samazinot termiņu radušos saistību nokārtošanai no 12 mēnešiem uz trīs mēnešiem. Papildināti minētās atļaujas anulēšanas nosacījumi ar jauniem  nosacījumiem, ka atļauja tiek anulēta, ja:

  • reģistrēts PVN maksātājs pēdējo 12 mēnešu laikā nav veicis importa darījumus;
  • reģistrētam PVN maksātājam (juridiskajai personai) ilgāk par vienu mēnesi nav nevienas amatpersonas vai tās valdei nav pārstāvības tiesību;
  • reģistrēta PVN maksātāja (juridiskas personas) amatpersona vai reģistrēts PVN maksātājs (fiziska persona) ir iekļauts riska personu sarakstā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”.