Visiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuri šajā mēnesī nav darba tiesiskajās attiecībās (ar vismaz 430 eiro lielu algu), līdz nākamā mēneša 10.datumam ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā. Šīm personām no 1.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām līdz 15.aprīlim jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtās autoratlīdzības daļas, bet ne mazāk kā no 430 eiro. Savukārt, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 25% vai 50% apmērā, ņemot vērā darbības veidu, to paredz Ministru kabineta noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 57.punkts. Ja autordarbs tiek veikts darba tiesisko attiecību ietvaros vai, ja autordarba izpildē tiek izmantota darba devēja materiāli tehniskā bāze (telpas, aprīkojums u.c.), nosakot ienākumu no autoratlīdzības, izdevumu normu nepiemēro.

Pašnodarbinātās personas statusā autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesniedzot iesniegumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Piemērs

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 600 EUR, no tiem atskaitāmi izdevumi 25% apmērā, t.i., 150 EUR. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 450 EUR un autors to saņem 2019.gada februārī, tad līdz 2019.gada 10.martam autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2019.gada 15.aprīlim jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no vismaz 430 EUR, t.i. 138,25 EUR apmērā. 

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 2019.gada 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 2020.gada 15.janvārim. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID ziņojums par pašnodarbinātā veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Ziņojumu var iesniegt:

  • izmantojot VID EDS,
  • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā,
  • elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi),
  • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Autoratlīdzības saņēmējam no autoratlīdzības ienākuma obligātās iemaksas nav jāveic, ja viņam ir noteikta I vai II grupas invaliditāte vai arī viņš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Papildus informējam, ka arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 430 eiro, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID aicina arī autoratlīdzību izmaksātājus (juridiskās personas) informēt savus darbiniekus autoratlīdzību saņēmējus (fiziskās personas) – par izmaiņām nodokļu maksāšanas kārtībā no autoratlīdzībām.