Fiziskajām personām, kas saņem autoratlīdzību, par 2017.gada 4.ceturksni ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) vēl saskaņā ar 2017.gadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID). Autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 380 EUR un kas vienlaikus nav darba attiecībās ne ar autoratlīdzības izmaksātāju, ne kādu citu darba devēju, līdz 10.01.2018. jāreģistrējas VID pašnodarbinātā statusā un līdz 15.01.2018. jāveic VSAOI 31,13% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 380 EUR.

Autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no autoratlīdzības 2017.gadā ir vismaz 380 EUR mēnesī. Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātā statusā:

  • jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • iesniedzot iesniegumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
  • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 380 EUR mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatņem autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas noteiktas 15%40% apmērā, ņemot vērā darbības veidu (ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs paredzēts Ministru kabineta noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 57.punktā).

Piemērs

Ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 500 EUR, no tiem atskaitāmi izdevumi 15% apmērā, t.i., 75 EUR. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 425 EUR un autors to saņem 2017.gada decembrī, tad līdz 10.01.2018. autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 15.01.2018. jāveic VSAOI 31,13% apmērā no vismaz 380 EUR, t.i., 118,29 EUR apmērā.

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 15.01.2018., 16.04.2018., 16.07.2018. un 15.10.2018. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam arī jāiesniedz VID ziņojums par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī. Ziņojumu var iesniegt:

  • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
  • elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi);
  • izmantojot VID EDS;
  • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, autoratlīdzību izmaksātājiem (juridiskajām personām) jāinformē savi darbinieki  autoratlīdzību saņēmēji (fiziskās personas) par speciālo nodokļu maksāšanas kārtību autoratlīdzībām.

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma (380 EUR apmērā vai vairāk) VSAOI neveikt šādos gadījumos:

  • autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai kāda cita darba devēja;
  • autoratlīdzības saņēmējam ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte;
  • autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 380 EUR, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātā statusā un veikt VSAOI.

Izmaiņas

Nodokļu reformas ietvaros veiktas un ar šo gadu stājušās spēkā vairākas būtiskas izmaiņas autortiesību jomā, atgādina VID. Galvenās izmaiņas paredz, ka autoratlīdzības saņēmējam jāveic VSAOI no autoratlīdzības kā pašnodarbinātajai personai arī tad, ja viņš ir darba ņēmējs un par viņu obligātās iemaksas pie 1 vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas no algota darba ienākumiem, kuru kopsumma mēnesī ir mazāka par 430 EUR (neattiecina uz algu, ko saņem kā mikrouzņēmuma darbinieks vai sezonas laukstrādnieks). Tāpat kā līdz šim autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības neveikt VSAOI no autoratlīdzības ienākuma, ja viņam ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte vai arī viņš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Autoratlīdzības saņēmējam VSAOI pensiju apdrošināšanai 5% apmērā nav jāveic, jo par viņu sociālās iemaksas veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.