Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka pašnodarbinātām personām no 2.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām līdz 15.jūlijam jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtās autoratlīdzības daļas, bet ne mazāk kā no 430 eiro. Savukārt, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

Visiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuri šajā mēnesī nav darba tiesiskajās attiecībās (ar vismaz 430 eiro lielu algu), līdz nākamā mēneša 10.datumam ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 25% vai 50% apmērā, ņemot vērā darbības veidu, par ko var pārliecināties Ministru kabineta noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57.punktā. Ja autordarbs tiek veikts darba tiesisko attiecību ietvaros vai ja autordarba izpildē tiek izmantota darba devēja materiāli tehniskā bāze (telpas, aprīkojums u.c.), nosakot ienākumu no autoratlīdzības, izdevumu normu nepiemēro.

Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties par pašnodarbinātu personu jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesniedzot iesniegumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Piemērs.

Ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 600 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 25% apmērā, tas ir, 150 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 450 eiro un autors to saņem 2019.gada jūnijā, tad līdz 2019. gada 10.jūlijam autoram obligāti jāreģistrējas VID par pašnodarbinātu personu un līdz 2019.gada 15.jūlijam jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no vismaz 430 eiro, tas ir, 138,25 eiro apmērā. 

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 2019.gada 15.aprīlim, 15.jūlijam,  15.oktobrim un 2020.gada 15.janvārim. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID ziņojums par pašnodarbinātā veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī, izmantojot VID EDS, ierodoties personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, elektroniski, proti, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi, vai pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Veidlapa “Ziņojums par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī” pieejama VID mājaslapas sadaļā “Privātpersonām/Autoratlīdzība”.