Līdz ar nodokļu reformu šogad ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas, kas attiecas uz autoratlīdzību saņēmējiem. Galvenās izmaiņas saistītas ar to, ka autoratlīdzības saņēmējam jāveic obligātās iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai arī tad, ja viņš ir darba ņēmējs un par viņu obligātās iemaksas pie viena vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas no algota darba ienākumiem, kuru kopsumma mēnesī ir mazāka par 430 EUR. Tas gan neattiecas uz algu, ko saņem mikrouzņēmuma darbinieks vai sezonas laukstrādnieks, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Tādējādi šogad visiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 EUR un kuri šajā mēnesī nav darba tiesiskajās attiecībās (ar vismaz 430 EUR lielu algu), ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā. Šīm personām līdz 16.aprīlim jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtās autoratlīdzības daļas, bet ne mazāk kā no 430 EUR. Savukārt, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesniedzot iesniegumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 EUR mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 25% vai 50% apmērā, ņemot vērā darbības veidu. Ja autordarbs tiek veikts darba tiesisko attiecību ietvaros vai, ja autordarba izpildē tiek izmantota darba devēja materiāli tehniskā bāze (telpas, aprīkojums u.c.), nosakot ienākumu no autoratlīdzības, izdevumu normu nepiemēro.

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 600 EUR, no tiem atskaitāmi izdevumi 25% apmērā, t.i., 150 EUR. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 450 EUR un autors to saņem 2018.gada martā, tad līdz 10.04.2018.  autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 16.04.2018. jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no vismaz 430 EUR, t.i. 138,25 EUR apmērā.  

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 16.04.2018., 16.07.2018., 15.10.2018. un 15.01.2019. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID Ziņojums par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Ziņojumu var iesniegt:

  • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS);
  • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
  • elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi);
  • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Tāpat kā līdz šim autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma  obligātās iemaksas neveikt gadījumā, ja viņam ir noteikta I vai II grupas invaliditāte vai arī viņš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Papildus VID informē, ka arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 430 EUR, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas.