Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Darba devēja nodokļu pārskati par nodarbinātajiem ārvalstīs”, kurā skaidrots, kā pareizi iesniegt pārskatus par nodarbinātajiem ārzemēs.

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24.panta 7.daļu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliek darbinieka (Latvijas rezidenta) algota darba ienākumus, kas saņemti par darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja: 

  • ienākumi šajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar IIN vai tam analoģisku nodokli;
  • darbinieks nav iznomātais personāls.