Sākot ar 2022.gada 16.maiju, pamatojoties uz 12.maija grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu", Latvijas un Krievijas nodokļu līguma darbība ir apturēta uz nenoteiktu laiku, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Likumā nav noteikti īpaši pārejas noteikumi, kuros būtu paredzēts, ka visi vai atsevišķi līguma nosacījumi būtu piemērojami kādu konkrētu laika periodu.

Ņemot vērā minēto, sākot ar 2022.gada 16.maiju, attiecībā uz Latvijas un Krievijas nodokļu līgumu nav piemērojama likuma "Par nodokļiem un nodevām" (likuma par NN) 7.panta 1.daļa, kurā noteikts: ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir noteikta citāda nodokļu aprēķināšanas vai maksāšanas kārtība nekā Latvijas Republikas nodokļu likumos, piemēro šo starptautisko līgumu noteikumus.