Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Labklājības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojis metodisko materiālu “Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”, kuras tiks ieviestas ar 2021. gada 1. jūliju.

Vispārēja informācija

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) ir obligāts maksājums, ko par katru personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. To minimālais objekts ceturksnī ir 1500 eiro vai 500 eiro mēnesī.

Minimālās VSAOI katrai konkrētai apdrošināmajai personai aprēķina VSAA. Minimālās VSAOI piedzen VID.

Lai noteiktu vai par konkrēto cilvēku VSAOI ir veiktas minimālajā apmērā, VSAA summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti strādājot pie visiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā statusā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Kad minimālās iemaksas neaprēķina

Minimālās VSAOI neveic par:

 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu`, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • personu ar I un II grupas invaliditāti;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 • personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;

Par darbības pārtraukšanu pašnodarbinātais iesniedz iesniegumu elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesniegumu var aizpildīt brīvā formā sadaļā Sarakste ar VID. VID iesniegumu nodos VSAA, kura to ņems vērā aprēķinot minimālās VSAOI.

 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12 panta 1. daļa).

1. piemērs

Lauksaimniecības uzņēmums, kurš ir sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs, periodā no 20XX. gada 1. marta līdz 20XX. gada 10. martam nodarbināja darba ņēmēju dārzeņu šķirošanā, nosakot algu 165 eiro. Ņemot vērā, ka darbs veikts ārpus noteiktā sezonas perioda (no 1. aprīļa līdz 30. novembrim)[1], uz darba ņēmēju neattiecas izņēmums.

 • personu, kuru Latvijas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā (iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka);
 • personu, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā un tā uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka).

Minimālo VSAOI veikšana 

Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, VSAOI ziņojumos deklarētais kopējais VSAOI objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 eiro, VSAOI no starpības starp 1500 eiro un deklarēto VSAOI objektu (algu) no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Darba devējiem

VSAA triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās VSAOI, kas papildus jāveic darba devējam par darba ņēmējiem un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to VID.

Vienas darba dienas laikā darba devējs saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām VSAOI EDS.

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas no saviem līdzekļiem veikt minimālās VSAOI.

2. piemērs

Darbiniekam, ir deklarēta darba alga 2021. gada jūlijā – 240 EUR, augustā – 300 EUR, septembrī – 400 EUR.

Līdz 2021. gada 20. decembrim VSAA aprēķina minimālās VSAOI ceturksnī. 2021.gada 21. decembrī darba devējs EDS saņem informāciju par darbiniekam aprēķinātajām minimālajām VSAOI.

Darba devējs minimālās VSAOI  par darba ņēmēju pārskaita vienotajā nodokļu kontā līdz 2022. gada 23. martam.

VSAA aprēķinot minimālās VSAOI ņem vērā:

 • ja aprēķinātais VSAOI objekts ir mazāks par Ministru kabineta (MK) noteikto minimālo mēneša darba algu – 500 eiro mēnesī, darba devējs minimālās VSAOI veic proporcionāli deklarētajam VSAOI objektam (ja persona ir darba ņēmēja pie vairākiem darba devējiem) un tām kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmēja.
 • mēneša minimālo VSAOI objektu piemēro proporcionāli tām pārskata ceturkšņa kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmējs.

Minimālo VSAOI objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās

 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas,
 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • par tām kalendāra dienām, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu,
 • atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns,
 • kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Pašnodarbinātajiem

Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, deklarētais (summētais) VSAOI objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 eiro, minimālās VSAOI  no starpības starp 1500 eiro un deklarēto VSAOI objektu no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Pašnodarbinātais veic minimālās VSAOI tikai tajos periodos, kad nav vienlaicīgi uzskatāms par darba ņēmēju likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ja pašnodarbinātā ziņojumā deklarētais VSAOI objekts – saimnieciskās darbības ienākums –  ir mazāks par minimālo VSAOI objektu 1500 eiro ceturksnī, VSAA aprēķina minimālās VSAOI 10%  apmērā valsts pensiju apdrošināšanai, kas pašnodarbinātajam jāveic, lai VSAOI būtu veiktas minimālajā apmērā.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, tad viņš iesniedz EDS iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

 • 2021. gada 15.  jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
 • 2021. gada 15.  oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā EDS sadaļā Sarakste ar VID. Iesniegumā jānorāda, ka konkrētā ceturkšņa mēnešos prognozētais saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī.

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis VID šādu iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, tad VSAA minimālās VSAOI neaprēķina un pašnodarbinātais veic VSAOI no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

3. piemērs

Šuvēja Anna, ir reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja un algotu darbu nestrādā. Anna līdz 2021. gada 15. jūlijam iesniedza VID apliecinājumu ka 2021. gada III ceturksnī plānotie saimnieciskās darbības ienākumi nesasniegs minimālo VSAOI objektu ceturksnī (1500 eiro).

Annas faktiskie ienākumi ir –  jūlijā 280 eiro, augustā 350 eiro, septembrī 460 eiro.

 Annai līdz 2021. gada 15. oktobrim ir jāiesniedz ”Pašnodarbinātā ziņojums” un jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no 1090 eiro (288 + 350 + 460).

VSAA neaprēķina Annai minimālās VSAOI  par šo ceturksni.

Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID iesniegumu par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem, VSAA aprēķina minimālās VSAOI, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, ja pats pašnodarbinātais nav veicis minimālās VSAOI vismaz no 1500 eiro ceturksnī.

VSAA aprēķina minimālās VSAOI, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz 2021 gada 20.  decembrim un 2022. gada 20. martam paziņo to VID, kas nekavējoties informē pašnodarbināto EDS.

Vienas darba dienas laikā pašnodarbinātais EDS saņem informāciju (kā arī e-pastu) par VSAA aprēķinātajām minimālajām VSAOI.

Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas EDS veikt minimālās VSAOI par iepriekšējo kalendāra gadu.

Pašnodarbinātajam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas) veikt minimālās VSAOI brīvprātīgi, ja pašnodarbinātais to vēlas.

4. piemērs

Frizieris Jānis, kas reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, nav iesniedzis iesniegumu par 3. ceturksnī plānotajiem ienākumiem un veica VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem jūlijā no 490 eiro, augustā no 350 eiro, septembrī no 200 eiro.

Jānis 22. decembrī EDS saņem informāciju par VSAA papildus aprēķinātajām minimālajām VSAOI 3. ceturksnim. Jānim ir tiesības veikt minimālo VSAOI avansa maksājumu līdz Jānis 2022. gada martā saņems no VSAA minimālo VSAOI aprēķinu par 2021.  gadu.

Pašnodarbinātais, kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un kura VSAOI objekts gadā ir mazāks par 12 MK noteiktajām minimālajām mēneša darba algām, minimālo VSAOI veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. VKKF minimālās VSAOI par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Pārmaksāto minimālo iemaksu atmaksāšana

VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo VSAOI pārrēķinu, ņemot vērā minimālo VSAOI objektu gadam. Darba devējs un pašnodarbinātais par iepriekšējā gada laikā pārmaksātajām minimālajām VSAOI EDS saņems informāciju katru gadu pēc 21. marta.

Katra darba devēja pārmaksātās VSAOI VID novirza citu nodokļu parādu segšanai, ja tādi ir, vai ieskaita nākamo periodu maksājumos, vai pēc pieprasījuma atmaksā.

Lai atgūtu pārmaksātās minimālās VSAOI, darba devējiem un pašnodarbinātājiem pēc informācijas saņemšanas jāiesniedz VID iesniegums EDS, uzrādot kontu, uz kuru pēc iesnieguma izvērtēšanas un pārbaudes pārskaitīt pārmaksātas minimālās VSAOI. Iesniegumu var aizpildīt brīvā formā sadaļā Sarakste ar VID.

 

 

 

Periods

 

Datums, līdz kuram

 

VSAA aprēķina minimālās VSAOI un paziņo VID

VID EDS informē darba devēju un pašnodarbināto

Darba devējam jāveic minimālās VSAOI

Pašnodarbinātam jāveic minimālās VSAOI

III ceturksnis

(01.07.2021. - 30.09.2021.)

Līdz 20.12.2021.

Vienas darba dienas laikā

Līdz 23.03.2022.

Līdz 23.03.2022. var maksāt brīvprātīgi avansā

IV ceturksnis (01.10.2021. – 31.12.2021.)

Līdz 20.03.2022.

Vienas darba dienas laikā

Līdz 23.06.2022.

23.06.2022. var maksāt brīvprātīgi avansā

Par 2021. gadu

Līdz 20.03.2022.

Vienas darba dienas laikā par minimālajām VSAOI, kas jāsamaksā

 

23.06.2022. par iepriekšējo gadu

Vienas darba dienas laikā par iemaksām, kas pārmaksātas

Ir tiesības iesniegt VID iesniegumu EDS, uzrādot kontu, kur saņemt atpakaļ pārmaksātās iemaksas

Ir tiesības iesniegt VID iesniegumu EDS, uzrādot kontu, kur saņemt atpakaļ pārmaksātās iemaksas


[1] Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12 panta 1. daļa