No šī gada 1.jūlija spēkā stājas vairākas būtiskas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Par ar nodokli apliekamo vērtību darījumos ar nekustamo īpašumu un apbūves tiesību piešķiršanu

Lai radītu nepārprotamu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējumu darījumos ar apbūves tiesībām un nostiprinātu PVN regulējuma interpretāciju tiesību akta veidā, ir veikti grozījumi PVN likuma 37. un 40.pantā, nosakot, ka ar PVN apliekamā vērtība apbūves tiesību piešķiršanas darījumā ir atlīdzība par apbūves tiesību piešķiršanu un, izsolē pārdodot apbūves tiesības, ar PVN ir apliekama izsoles cena.

Par darījumiem ar vaučeriem

Tā kā PVN normatīvajos aktos šobrīd ir noteikts regulējums PVN piemērošanai darījumos ar tāda veida vaučeriem, kas ir apzīmēti ar vārdiem “dāvanu karte” un “sarunu priekšapmaksas karte”, un lai PVN likumā noteiktais attiecībā uz vaučeriem atbilstu Eiropas Padomes direktīvai 2016/1065, ar ko attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza direktīvu 2006/112/EK, tad PVN likumā ir veikti grozījumi, tā 1.pantā ieviešot terminus “vaučers”, “viena mērķa vaučers” un “vairāku mērķu vaučers”.

Tāpat arī PVN likums ir papildināts ar 11.1pantu, kur noteikta PVN piemērošanas kārtība darījumos ar vaučeriem, un ar 37.1pantu, kur noteikta darījumā, kurā izmanto vairāku mērķu vaučeru, ar PVN apliekamā vērtība.

Regulējums ir piemērojams vaučeriem, kas izdoti, sākot ar 2019.gada 1.jūliju.

Par īpašo PVN režīmu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem (MOSS)

Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem un veicinātu it īpaši mazu un vidēju uzņēmumu iesaisti pārrobežu e-komercijas darījumos, 2019.gada 1.janvārī stājās spēkā Eiropas Padomes direktīvas 2017/2455, ar ko groza direktīvu 2006/112/EK un direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām PVN saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (direktīva 2017/2455), 1.pants.

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem tiek noteikta robežvērtība Eiropas Savienības (ES) iekšienē veiktajiem darījumiem 10 000 eiro apmērā. Nepārsniedzot minēto robežvērtību, tādu pakalpojumu, uz ko var attiecināt īpašu PVN režīmu elektroniskajiem pakalpojumiem, piegādes vieta ir pakalpojumu sniedzēja dalībvalstī.

Tādējādi ir veikti grozījumi PVN likuma 27.pantā, nosakot, ka elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta ir nosakāma pakalpojumu sniedzēja dalībvalstī, ja kopējā pārrobežu darījumu vērtība (bez PVN) nepārsniedz 10 000 eiro.

Robežvērtības 10 000 eiro apmērā ieviešana elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu piegādes vietas noteikšanai neierobežo PVN maksātāja, kurš sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtos pakalpojumus, iespējas izmantot MOSS režīmu. Tas nozīmē, ka PVN maksātājam ir tiesības izvēlēties pārtraukt darboties MOSS režīmā (iesniegt iesniegumu par izslēgšanu no tā) un PVN piemērot vispārīgā kārtībā, tas ir, sniegtajiem pakalpojumiem piemērot savas valsts PVN likmi vai arī turpināt darboties MOSS režīmā, piemērojot pakalpojumu saņēmēja dalībvalsts PVN likmes.

Tāpat arī ir veikti grozījumi PVN likuma 128.pantā, precizējot PVN rēķina izrakstīšanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu gadījumos un nosakot, ka šādās situācijās piemērojami identifikācijas valsts, kuru nosaka atbilstoši PVN likuma 140.1panta 1.daļas 2.punktam, nosacījumi.

Savukārt, lai uzņēmumiem, kas neveic uzņēmējdarbību ES, bet ir reģistrējušies kā PVN maksātāji kādā no dalībvalstīm, vienādotu iespējas un ļautu izmantot ārpussavienības režīmu atbilstoši direktīvai 2017/2455, ir veikti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.1panta 1.daļas 4.punktā, proti, definīcijā “PVN maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā” svītrojot vārdus “kuram nav cita pienākuma būt reģistrētam Eiropas Savienībā nodokļa maksāšanas vajadzībām”.

Par īpašo nodokļa piemērošanas režīmu melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm

Ar EP īstenošanas lēmumu 2018/1492 Latvijai ir piešķirta atļauja piemērot apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādei, atkāpjoties no EP direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (direktīva 2006/112/EK) 193.panta atbilstoši direktīvas 2006/112/EK 199.a panta 1.punkta j) apakšpunkta tvērumam.

Tādējādi, lai saskaņotu PVN likuma 143.4pantā minēto normas tvērumu ar direktīvas 2006/112/EK 199.a panta 1.punkta j) apakšpunktā minēto normas tvērumu, ir veikti grozījumi PVN likuma 143.4pantā, nosakot tās preču kategorijas, kurām no 2019.gada 1.jūlija ir piemērojama apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība, un izslēdzot pakalpojumus, kuri neietilpst direktīvas 2006/112/EK 199.a panta 1.punkta j) apakšpunkta tvērumā.

Par PVN atbrīvojuma piemērošanu neatkarīgās personu grupas sniegtajiem pakalpojumiem šīs grupas dalībniekiem

Lai PVN likums atbilstu Eiropas Savienības tiesas spriedumā lietā C-326/15 "DNB Banka" un spriedumā lietā C-605/15 "Aviva" nolemtajam, kā arī tam, ka PVN atbrīvojumi ir piemērojami šauri, PVN likumā ir ieviests jauns 52.1pants, nosakot, ka PVN atbrīvojumu piemēro neatkarīgās personu grupas sniegtajiem pakalpojumiem un šīs grupas dalībniekiem, ja tās ir personas, kas veic PVN likuma 52.panta 1.daļā (izņemot šā likuma 52.panta 1.daļas 2.punktā un no 18. līdz 25.punktā) minētos ar PVN neapliekamos darījumus, un šīs grupas dalībnieki var būt tikai reģistrēti iekšzemes PVN maksātāji.

Tātad, piemēram, PVN likuma 52.1pantu nevar piemērot kredītiestādes, azartspēļu sniedzēji, apdrošināšanas sabiedrības u.c.

Saistībā ar jauno 52.1pantu no PVN likuma ir izslēgta 52.panta 3.2, 3.3 un 3.4daļa.

Tāpat arī ir noteikts, ka neatkarīgajai personu grupai ir jāinformē VID par grupas izveidi un grupas dalībniekiem, iesniedzot iesniegumu brīvā formā un pievienojot rakstveida vienošanos par pakalpojumu sniegšanu, ko neatkarīgā personu grupa sniedz šīs grupas dalībniekiem.

PVN likuma 52.1pants piemērojams neatkarīgās personu grupas sniegtiem pakalpojumiem šīs grupas dalībniekiem, sākot ar 2019.gada 1.jūliju.

Tās neatkarīgās personu grupas, kas atbilst PVN likuma 52.1panta nosacījumiem un vēlas turpināt piemērot atbrīvojumu no nodokļa atbilstoši minētajam pantam, informē VID par grupas izveidi un šīs grupas dalībniekiem līdz 2019.gada 1.augustam, vienlaikus iesniedzot rakstveida vienošanos par to pakalpojumu sniegšanu, kurus neatkarīgā personu grupa sniedz šīs grupas dalībniekiem.

Citi grozījumi

Ar veiktajiem grozījumiem PVN likumā ir precizētas normas saistībā ar apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības normu tvērumu atbilstoši Eiropas Komisijas paustajam viedoklim un formālajam paziņojumam pārkāpumu procedūras lietā 2018/2149.

Ievērojot to, ka Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm, tiek precizēts normatīvais regulējums, nosakot, ka 2018.gada 1.janvārī ieviestā apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu un sadzīves elektronikas nozarē ir piemērojama līdz 2019.gada 31.decembrim.

Savukārt, lai nodrošinātu, ka PVN likumā lietotā redakcija par apgrozījuma sliekšņa vērtību reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir skaidra un vienota visā likuma tekstā, PVN likuma 77.pantā vārdu “nesasniedz” aizstāj ar vārdu “nepārsniedz”, tādējādi nodrošinot PVN likuma 77.panta atbilstību PVN likuma 59.panta 1.daļai.

Visbeidzot saistībā ar grozījumiem melno un krāsaino metālu pusfabrikātu, būvizstrādājumu un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras jomā ir veikti redakcionāli precizējumi PVN likuma 84., 92., 97., 109. un 129.pantā.