Valsts ieņēmumu dienests publicējis informatīvo materiālu, kura mērķis ir palīdzēt aizpildīt darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumu, uzsverot atšķirību starp aprēķinātās vai izmaksātās algas deklarēšanu.

Darba devēja ziņojumā deklarē:

  • 4.ailē – par pārskata mēnesi aprēķināto algu;
  • 5.ailē – no 4.ailes aprēķinātās kopējās VSAOI, summējot darba ņēmēja VSAOI daļu un darba devēja VSAOI daļu;
  • 8.ailē – pārskata mēnesī ieturēto algas nodokli no pārskata mēnesī izmaksātajiem darba ienākumiem.

8.ailei var nebūt aritmētiskas sakarības ar 4. un 5.aili.

Ja algu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, algas nodokli samaksā algas izmaksas dienā. Ja algu izmaksā skaidrā naudā, nodokli samaksā nākamajā dienā pēc algas izmaksas.

Piemērs

Algas izmaksas datums ir mēneša pēdējā diena.

  • Nilam aprēķināta alga par maiju 930 EUR, no tās aprēķinātas VSAOI (darba devēja daļa + darba ņēmēja daļa) – 326,34 EUR. No algas jāietur IIN 165,54 EUR. Maija algu Nilam izmaksā 31.maijā un iemaksā budžeta IIN.
  • Jānim aprēķināta alga par maiju 600 EUR, no tās aprēķinātas VSAOI – 210,54 EUR. No maija algas jāietur IIN 106,80 EUR. Maija algu kopā ar aprīlī neizmaksāto aprīļa algu Jānim izmaksā 31.maijā. No aprīļa algas ieturamais IIN ir 100 EUR. 31.maijā iemaksā budžeta IIN 206,80 EUR no izmaksātā ienākuma.

Darba devējs līdz 15.jūnijam iesniedz darba devēja ziņojumu par maiju, ko aizpilda šādi:

piem1.PNG

Piemērs

Katei aprēķināta alga par jūliju 1000 EUR apmērā, no tās aprēķinātas VSAOI – 350,90 EUR. No algas jāietur IIN 178 EUR. Darba devējs:

  • augustā izmaksā Katei algu par jūliju, ietur IIN 178 EUR un iemaksā budžetā;
  • līdz 15.augustam iesniedz darba devēja ziņojumu par jūliju, ko aizpilda šādi:

piem2.PNG

Atvaļinājuma nauda un no tās aprēķinātās VSAOI jāsadala pa tiem pārskata mēnešiem, par kuriem atvaļinājuma nauda aprēķināta (4.un 5.aile). No atvaļinājuma naudas ieturēto IIN norāda tā mēneša darba devēja ziņojumā (8.ailē), kurā atvaļinājuma nauda izmaksāta.

Piemērs

Daina ir atvaļinājumā no 25.jūlija līdz 21.augustam. Aprēķināta atlīdzība:

  • alga par jūliju – 840 EUR;
  • atvaļinājuma nauda par jūliju – 200 EUR;
  • atvaļinājuma nauda par augustu – 600 EUR.

Atvaļinājuma naudu Dainai izmaksā 23.jūlijā kopā ar jūlija algu. 

VSAOI no jūlija algas un atvaļinājuma naudas par jūliju ir 364,94 EUR.

IIN no jūlijā izmaksātās algas un atvaļinājuma naudas ir 291,92 EUR (1640 EUR (jūlija alga + atvaļinājuma nauda par jūliju un augustu) - 180,40 EUR (11 % VSAOI) = 1459,60 EUR x 20 % = 291,92 EUR).

Darba devējs līdz 15.augustam iesniedz ziņojumu par jūliju, ko aizpilda šādi:

piem3.PNG