Valsts ieņēmumu dienests (VID) kopā ar Labklājības ministriju (LM) ir sagatavojuši informatīvo materiālu, kurā informē, ka 2013.gada 19.februārī ir pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – noteikumi), saskaņā ar kuriem no 2013.gada 1.jūlija darba devējam, pieņemot darbā darbinieku, ir pienākums iesniegt VID ziņas par darba ņēmēja profesijas (aroda amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Profesiju klasifikators un tā lietošana

Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa, un tas veidots, adaptējot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskajai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu (Profesiju klasifikators apstiprināts ar normatīvo aktu – MK noteikumiem Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību).

Profesiju klasifikatorā nav iekļauti amatu pienākumi, amatu apraksti, uzdevumi un funkcijas, kas var būt aprakstītas specifiskos likumos un Ministru kabineta noteikumos, bet tikai profesiju grupas profesionālās darbības pamatuzdevumi. Profesiju klasifikatorā ir izveidota struktūra, kas atbilst iepriekšminētajai starptautiskajai klasifikācijai un tā nesaskan ar iestāžu struktūrām konkrētajā jomā. Profesiju klasifikatorā ir atdalīti vadītāju amati no speciālistu profesijām (amatiem).

Profesiju vai amatu nosaukumiem ir jābūt valsts valodā, nelietojot anglicismus, piemēram, marketings (latviešu valodā – tirgvedība), menedžeris (latviešu valodā – vadītājs) un jaunajiem terminiem profesiju (amatu) nosaukumos jābūt saskaņotiem ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas apstiprināto terminoloģiju.

Saskaņā ar Darba likuma 40.panta 2.daļas 5. punktu darba devējam darba līgumā jānorāda darbinieka aroda, amata, specialitātes (profesijas) nosaukums atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Profesiju klasifikatorā katrai profesijai ir piešķirts savs kods. Tādējādi profesijas nosaukumam jāsakrīt ar profesijas kodu.

Profesiju klasifikatora lietošanas metodiskie norādījumi ir publicēti LM mājas lapā, adrese: http://www.lm.gov.lv/text/80.

Kā kodu norāda ziņās par darba ņēmējiem

Darba devējs (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), reģistrējot katru darba ņēmēju VID, sniedz ziņas par darba ņēmējiem (noteikumu 1.pielikums) un vienlaikus norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata.

1.piemērs

2013.gada 3.jūlijā SIA B ir noslēdzis uzņēmuma līgumu ar Annu A., kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību. SIA B 2013.gada jūlijā ir pienākums iesniegt VID ziņas par to, ka ar Annu A. ir noslēgts uzņēmuma līgums, t.i., norāda ziņu kodu 81 un 11 (ja Anna A. ir apdrošināma visiem sociālās apdrošināšanas veidiem) vai citu ziņu kodu, ja Anna A. ir apdrošināma atsevišķiem sociālās apdrošināšanas veidiem. Profesijas kods Annai A. nav jānorāda, jo ar viņu ir noslēgts uzņēmuma līgums.

2.piemērs

SIA B ar Annu A. noslēdz darba līgumu no 2013.gada 15.jūlija (periodā, kad ar Annu A. ir spēkā uzņēmuma līgums). Tā kā Anna A. kā darba ņēmējs ir reģistrēta VID no 2013.gada 3.jūlija, tad otrreiz ziņu kods 11 nav jānorāda, bet 2013.gada 15.jūlijā, iesniedzot ziņas elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, par Annu A. būs jānorāda profesijas kods, kas ir darba līgumā, un datums 2013.gada 15.jūlijs.

Vai kods jānorāda arī par papildu darbu?

Saskaņā ar Darba likuma 65.pantu darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu. Piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā. Tādējādi, vienojoties ar darbinieku par papildus darba veikšanu, nemainās darba līgumā noteiktais pamatdarbs, t.i., nemainās profesija, kas noteikta darba līgumā.

Savukārt gadījumos, kad darbinieks tiek pārcelts citā profesijā (amatā), veicami darba līguma grozījumi, kuros nosakāms darbinieka jaunais aroda, amata, specialitātes (profesijas) nosaukums atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Ņemot vērā minēto, darba devējam jāsniedz VID šādas ziņas par darba ņēmējiem (noteikumu 1.pielikums):

  • datums –  2013.gada 1.jūlijs (4.aile);.
  • ziņu kods PM (5.aile);
  • darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods, kas ir noteikts darba līgumā uz 2013.gada 1.jūliju (7.aile).

Ja pēc 2013.gada 1.jūlija darbiniekam mainās profesija, tad darba devējam jāsniedz ziņas par profesijas maiņu, un jānorāda jaunais profesijas kods un datums, no kura darbinieks strādā jaunajā profesijā.

3.piemērs

Darbiniekam pamatdarbs Pārdevējs ir no 2002.gada 1.marta. Papildus pamatdarbam no 2013.gada 1.janvāra ir noteikts papildu darbs Apkopējs. Iesniedzot ziņas uz 2013.gada 1.jūliju, profesijas nosaukums un kods ir jānorāda par pamatdarbu Pārdevējs.

4.piemērs

Darbiniekam pamatdarbs Pārdevējs ir no 2002.gada 1.marta. No 2013.gada 15.jūlija darbiniekam ir izmaiņas darba līgumā un viņam tiek noteikts pamatdarbs Apkopējs. Iesniedzot ziņas par darbiniekiem uz 2013.gada 1.jūliju, profesijas nosaukums un kods ir jānorāda par pamatdarbu Pārdevējs un 2013.gada augustā jāsniedz ziņas, ka darbiniekam mainījies profesijas kods:

4.ailē datums - 2013.gada 15.jūlijs;

5.ailē ziņu kods – PM;

7.ailē profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram - Apkopējs.

Neparedzētu darbu veikšana

Saskaņā ar Darba likuma 57.panta 1.daļas nosacījumiem darba devējam ir tiesības ne ilgāk kā uz vienu mēnesi viena gada laikā norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā. Ja saskaņā ar Darba likuma 57.pantu darbinieks ir norīkots veikt darbu citā profesijā, tad jāsniedz ziņas arī par jauno profesiju uz laiku.

5.piemērs

Darbinieks strādā profesijā Autovadītājs. Darba devējs saskaņā ar Darba likuma 57.pantu norīko darbinieku no 2013.gada 15.jūlija līdz 2013.gada 15.augustam strādāt profesijā Dispečers. Darba devējam jāsniedz ziņas par darbinieku uz 2013.gada 1.jūliju, norādot profesiju Autovadītājs. 2013.gada augustā jāsniedz ziņas par profesijas maiņu, ka darbiniekam no 2013.gada 15.jūlija profesija ir Dispečers, bet 2013.gada septembrī jāsniedz ziņas, par profesijas maiņu - darbiniekam no 2013.gada 16.augusta ir profesija Autovadītājs.

Pašnodarbinātās personas un valdes locekļi

Saskaņā ar Darba likumu Profesiju klasifikatoru pielieto darba tiesiskajās attiecībās, noslēdzot darba līgumu. Tādējādi pašnodarbinātām personām nav jāsniedz informācija VID par profesijas nosaukumu un profesijas kodu saskaņā ar Profesiju klasifikatoru. Ja pašnodarbinātā persona nodarbina darbiniekus, tad par šiem darbiniekiem gan ir jāsniedz ziņas par profesiju.

Par valdes locekļiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, ir jāsniedz informācija par šī amata valdes loceklis kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram un datums 2013.gada 1.jūlijs (ja darba līgums uz šo datumu ir noslēgts un darba attiecības turpinās).

Par valdes locekļiem, ar kuriem noslēgts pilnvarojuma līgums, ir jāsniedz informācija par šī amata Valdes loceklis kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram tikai tad, ja šajā līgumā ir paredzēta atlīdzība. Ja pilnvarojuma līgumā nav paredzēta atlīdzība, tad informācija par amatu Valdes loceklis nav jāsniedz.

Mikrouzņēmumiem ir jāsniedz informācija par darbinieku profesijas kodu.

Ko darīt, ja Profesiju klasifikatorā nav atbilstošas profesijas?

Ja Profesiju klasifikatorā nav iekļauta tāda profesija, kas ir nepieciešama darba devējam, tad darba devējam ir jāsniedz priekšlikums LM e-pastā: lm@lm.gov.lv vai pa pastu uz adresi: Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331 (vēstules veidā – brīvā formā – iesniegums Profesiju klasifikatora aktualizēšanai) par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, norādot šādu informāciju:

  1. Profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);
  2. Profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);
  3. Profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;
  4. Profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.