Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 19.09.2013. Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā Par grāmatvedību, kas publicēts 04.10.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.194 (5000) un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likumā Par grāmatvedību veikti šādi grozījumi:

  1. likuma 5.pants ir izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka:
  • grāmatvedībā par vērtības mēru lieto eiro;
  • grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss ir Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētais eiro kurss, bet ja ECB nav publicējusi konkrētas ārvalstu valūtas kursu, tad šīs valūtas pārrēķināšanai jāizmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja (piemēram, Financial Times (www.ft.com), Bloomberg (www.bloomberg.com), Reuters (http://www.reuters.com)) publicētais valūtas kurss attiecībā pret eiro;
  • ja attaisnojuma dokumentā vērtības mērs ir ārvalstu valūta, tad ierakstiem grāmatvedības reģistros to pārrēķina eiro pēc grāmatvedībā izmantojamā (ECB vai cita finanšu informācijas sniedzēja publicētā) valūtas kursa;
  • par saimnieciskā darījuma dienu uzskatāma diena, kad faktiski notikušas pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (piemēram, naudas saņemšanas vai maksāšanas diena, preču pirkšanas vai pārdošanas diena, pakalpojumu sniegšanas vai saņemšanas diena);
  • uzņēmumiem, kuri saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem sagatavo gada pārskatus atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, atļauts atkāpties no obligātās prasības izmantot ECB publicēto eiro kursu un izmantot arī citu valūtas tirgus kursu avotus.
  1. likuma 8., 9. un 13.pantā latos noteiktās summas izteiktas eiro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu (1 EUR=0,702804 Ls), bet ņemot vērāto, kavēsturiski vērtības izteiktas veselos simtos, desmitos tūkstošu vai simtos tūkstošu latu:
  • likuma 8.panta 2.daļā noteiktais robežslieksnis, līdz kuram uzņēmumiem ļauts kārtot kases grāmatu reizi nedēļā,  ir EUR 150 (pašlaik – Ls 100);
  • likuma 9.panta 2.daļas 1.punktā un 13.panta 5. un 6. daļā noteiktā robežvērtība, kuru piemēro attiecībā uz individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, ir EUR 300 000 (pašlaik – Ls 200 000);
  • likuma 9.panta 2.daļas 2.punktā esošā robežvērtība, kas attiecināma uz biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām ir EUR 40 000(pašlaik – Ls 25 000).