Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019.gada 28.novembrī ir pieņemti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

PVN likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi – noteikta kārtība preču piegādei uz noliktavu citā dalībvalstī (call of stock), noteikta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmes piemērošana darījumu ķēdē, PVN reģistrācijas numura lietošana pārrobežu darījumos.

PVN piemērošana preču piegādes darījumos uz noliktavu citā dalībvalstī

Preču piegāde uz noliktavu (call of stock) nozīmē situāciju, kad preču transportēšanas brīdī uz citu dalībvalsti piegādātājs jau zina tā preču pircēja identitāti, kuram šīs preces tiks piegādātas vēlākā posmā pēc tam, kad tās ievestas galamērķa dalībvalstī. Minētajam preču pircējam ir tiesības pašam izņemt preces no noliktavas, proti, ir noslēgts tā saucamais call of stock līgums.

Preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī neuzskata par preču piegādi par atlīdzību, ja tiek izpildīti PVN likuma 8.1panta 1.daļā noteiktie nosacījumi:

  1. komersants vai trešā persona, kas rīkojas viņa vārdā, nosūta vai transportē preces uz citu dalībvalsti, lai tās vēlākā posmā un pēc ievešanas tiktu piegādātas citam komersantam, kas ir tiesīgs uzņemties īpašumtiesības uz minētajām precēm saskaņā ar spēkā esošu vienošanos (call off stock) starp abiem nodokļa maksātājiem;
  2. komersantam – preču piegādātājam, nav pastāvīgas saimnieciskās darbības vietas un nav pastāvīgas iestādes dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas;
  3. komersants – preču saņēmējs, ir identificēts PVN nolūkā tajā dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas, un viņa identitāte un PVN identifikācijas numurs, ko viņam piešķīrusi minētā dalībvalsts, nosūtīšanas vai transportēšanas sākumā ir zināmi preču piegādātājam;
  4. komersants – preču piegādātājs, reģistrē preču pārvietošanu preču reģistrā un kopsavilkuma paziņojumā (PVN 2 pārskats “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā”) norāda tā nodokļa maksātāja identitāti, kurš iegādājas preces, un viņa PVN identifikācijas numuru, ko tam piešķīrusi dalībvalsts, uz kuru preces nosūta vai transportē.

Iesaistoties preču piegādē uz noliktavu citā dalībvalstī, gan preču piegādātājam, gan preču saņēmējam ir jāuztur īpašs preču reģistrs, kurā tiek fiksēta preču pārvietošana no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti. Preču reģistrā jānorāda informācija saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Īstenošanas regulas Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 54.a panta 1.punktu.

Preču piegādes uz noliktavu (call of stock) jaunā kārtība paredz, ka preču piegāde uz noliktavu nozīmē vienu vienīgu piegādi nosūtītāja valstī un preču iegādi Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, kurā atrodas noliktava, līdz ar to preču piegādātājam nav pienākuma reģistrēties kā PVN maksātājam citā dalībvalstī.

Gadījumā, ja netiek izpildīti preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī nosacījumi, tad darījums nav uzskatāms par preču piegādi uz noliktavu (call of stock), bet gan par preču piegādi par atlīdzību PVN likuma izpratnē (tas ir, preču piegādātājam ir jāreģistrējas citas dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā un jādeklarē tur preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā).

PVN likumā noteikts regulējums, kas nosaka darījuma brīdi un darījuma vietu preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī.

PVN likuma 61.pantā precizēti nosacījumi reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā citas dalībvalsts PVN maksātājam, veicot preču piegādi no citas dalībvalsts uz noliktavu iekšzemē.

PVN piemērošana darījumu ķēdē

PVN likums ir papildināts ar jaunu 43.1pantu, kas nosaka PVN 0% likmes piemērošanas nosacījumus darījumu ķēdē.

Darījumu ķēde ir tādas secīgas preču piegādes ES teritorijā, uz kurām attiecas viena transportēšana. PVN atbrīvojumu (0% likmi) preču piegādei ES teritorijā ir tiesības piemērot tikai vienam ķēdes posmam.

PVN 0% likmi piemēro darījumu ķēdes starpniekam veiktajai preču piegādei.

Darījumu ķēdes starpnieks ir preču piegādātājs darījumu ķēdē, kas nosūta vai transportē preces uz citu dalībvalsti pats, vai arī ar trešās personas starpniecību, kura darbojas viņa vārdā, un kas nav pirmais preču piegādātājs darījumu ķēdē.

PVN 0% likmes piemērošana kāda darījumu ķēdes posmam ir atkarīga no darījumu ķēdes starpnieka izvēles, kādu PVN reģistrācijas numuru tas paziņos preču piegādātājam.

PVN reģistrācijas numura lietošana

PVN likumā noteikts, ka PVN atbrīvojuma piemērošanai ir ieviests nosacījums, ka preču pircējam ir jābūt norādītam kopsavilkuma paziņojumā (pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā), ko aizpilda preču piegādātājs.

Citi grozījumi

PVN likuma 52.pantā paredzēts PVN atbrīvojums pakalpojumiem, ko sniedz zobu tehniķi, darbojoties savā profesijā, kā arī zobārstu un zobu tehniķu piegādātajām zobu protēzēm, neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu saņēmēja statusa. Tātad atbrīvojums piemērojams arī gadījumos, kad pakalpojums sniegts ne tikai pacientiem, bet arī citām personām.

PVN atbrīvojums piemērojams arī tādiem medicīnas pakalpojumiem, kurus sniedz ārstniecības iestāde citas ārstniecības iestādes pacientam sadarbības līguma ietvaros.

PVN likuma 103.pantā atrunāta priekšnodokļa korekcijas kārtība par ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā.

Likuma “Par grāmatvedību” esošais regulējums par papīra attaisnojuma dokumentu glabāšanu elektroniskajā formā attiecināms arī uz PVN rēķiniem.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. un 143.pantā ir precizētas normas par bezskaidras naudas norēķinu veikšanu darījumos ar kokmateriālu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem, metāllūžņu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem.