Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatvojis informatīvo materiālu, kurā informē par kārtību, kādā nodokļu maksātājs var pieprasīt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, un VID tiesībām izvērtēt pieteikumu un pieņemt lēmumu par termiņa pagarināšanu vai atteikumu.

VID informē, ka VID ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata:

Iesnieguma iesniegšanas termiņš
 
Papildus iesniedzamā informācija
 
 
sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz 1 gadam
 
ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās
 
sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 1 gadam un 6 mēnešiem audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudas un soda naudas samaksu
 
3 dienas pirms maksājuma samaksas termiņa iestāšanās
 
sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 1 gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā
 
pēc nepārvaramas varas apstākļu, kuru rezultātā radies nodokļa samaksas termiņa kavējums, iestāšanās
 
 • motivēts iesniegums ar pamatojumu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamībai;
 • dokumentāri pierādījumi tam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, izziņa par ugunsgrēka postījumiem, vai neparedzēta valsts aizlieguma izsludināšana attiecībā uz saimniecisko darbību
Par nepārvaramu varu var tikt uzskatīts:
 • stihiskas dabas parādības (plūdi, zemestrīce u.tml.);
 • sabiedriskās dzīves ekstremālas situācijas (ugunsgrēks, karadarbība, masu saslimšana (epidēmija), masu nemieri, streiks u.tml.);
 • īpaši valsts aizlieguma akti (karantīnas pasludināšana, neparedzēts tirdzniecības operāciju aizliegums u.tml.)
 
sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 5 gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā
 
kopā ar gada ienākumu deklarāciju
 • motivēts iesniegums ar pamatojumu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamībai;
 • vēlamais maksājumu grafiks
 
sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 gadam Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts nodokļu prasījuma summas samaksu
 
pēc ES dalībvalsts nokavēto nodokļu piedziņas procesa uzsākšanas
 • motivēts iesniegums ar pamatojumu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamībai;
 • vēlamais maksājumu grafiks
 
sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 gadam ar VID lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu piedzenamās ārvalstu nodokļu prasījuma summas samaksu
 
pēc VID lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu pieņemšanas
 • motivēts iesniegums ar pamatojumu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamībai;
 • vēlamais maksājumu grafiks
 
atkārtoti sadalīt termiņos uz laiku līdz 6 mēnešiem nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām (likums par NN) 24.panta 1.daļas 1.punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā
 
pirms beidzies
nokavētā maksājuma termiņa
pagarinājuma samaksas termiņš
 
 • pierādījumi, ka atkārtota nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos stabilizēs finansiālo stāvokli un atkārtoti sadalītie nodokļi tiks samaksāti termiņā;
 • informācija, vai nodokļu samaksas saistību izpilde var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju;
 • informācija, vai ir izsniegti un neatmaksāti aizdevumi privātpersonām (t.i., fiziskajām personām, privāto tiesību juridiskajām personām vai šādu personu apvienībai);
 • juridiskajām personām – bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu

Iesniegumu noformē, ievērojot Valsts valodas likuma prasības, un  paraksta ar roku papīra dokumentā vai ar drošu elektronisko parakstu,  nosūtot elektroniski, vai izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Iesniegumu paraksta persona ar paraksta tiesībām.

VID pieņem lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja:

 • iesniegums nav parakstīts vai to parakstījusi persona bez pārstāvības tiesībām;
 • iesniegums nav noformēts atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • ir nokavēts likuma par NN 24.pantā noteiktais iesnieguma iesniegšanas termiņš un persona nelūdz atjaunot procesuālo termiņu iesnieguma izskatīšanai.

Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt kārtējo vai līdz 1 mēnesim nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu vai atkārtoti sadalīt iepriekš pagarināto samaksas termiņu, VID vērtē:

 • nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli pēc operatīvās bilances datiem, pievēršot uzmanību:
  • finanšu rādītājiem (kopējās likviditātes rādītājam jābūt robežās no 1 līdz 2, finansiālā līdzsvara koeficientam jābūt mazākam par 1, visu saistību rādītājam jābūt robežās no 0,5 līdz 0,6);
  • debitoru (pircēju un pasūtītāju) parādu summas un krājumu vērtības kopsummas attiecībai pret nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums (jāpārsniedz vai jābūt vienādai ar to nokavēto nodokļu maksājumu summu, par kuru iesniegts iesniegums);
  • vai ir izsniegti aizdevumi privātpersonām (t.i., fiziskajām personām, privāto tiesību juridiskajām personām vai šādu personu apvienībai), t.sk. arī savas komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai, kas nav atmaksāti;
  • vai pēdējā gada laikā ir izmaksātas dividendes;
 • agrāk piešķirto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumu samaksas termiņu ievērošanu;
 • kārtējo nodokļu maksājumu samaksu iesnieguma izskatīšanas brīdī;
 • vai pēdējā gada laikā nodokļu maksātājam VID bija uzsācis nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu;
 • nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu ievērošanu;
 • sadarbību ar VID;
 • vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam ir konstatēti pārkāpumi;
 • fiziskām personām – pēdējā gada laikā gūto ienākumu attiecību pret nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums.

VID kalendāra gada laikā attiecībā uz kārtējo nodokļu sadalīšanu termiņos vienā nodokļu un citu budžetā ieskaitāmo maksājumu veidā ir tiesīgs sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz 1 gadam ne vairāk kā 4 reizes.

VID pieņem lēmumu atteikt piešķirt termiņa pagarinājumu (iesniegumiem par kārtējo vai līdz 1 mēnesim nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalīšanu termiņos vai atkārtotu sadalīšanu), ja:

 • nav iesniegta pieprasītā izvērtēšanai nepieciešamā informācija pieprasījumā noteiktajā termiņā;
 • pieprasīts samaksas termiņa pagarinājums IIN, kas aprēķināts no dividendēm;
 • ir nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņš nokavēts vairāk nekā 1 mēnesi, un nav veikta šī nodokļu parāda samaksa vai noslēgta vienošanās ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldi par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu;
 • nav ievērots spēkā esoša lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu grafiks;
 • netiek pildīta vienošanās par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu summas samaksu;
 • pēdējo 12 mēnešu laikā ir atcelts lēmums par termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai lēmums nav izpildīts;
 • izvērtējot nodokļa maksātāja lietas materiālus, konstatēti riski, kas VID nerada pārliecību par nodokļu maksātāja spēju un vēlmi izpildīt saistības.

VID vērš uzmanību, ka katru samaksas termiņa pagarinājuma grafika maksājumu jāveic ar atsevišķu maksājuma uzdevumu, maksājuma rīkojuma mērķa laukā precīzi norādot VID lēmumā vai paziņojumā norādīto maksājuma identifikatoru.

Ja maksājuma rīkojuma mērķa laukā nav norādīts lēmumā noteiktais maksājuma identifikators vai tas ir norādīts kļūdaini, VID saņemto maksājumu novirza vispārējā kārtībā, neattiecinot uz lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu izpildi.

VID norāda, ja netiks ievēroti lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktie samaksas termiņi un nebūs veikti 2 maksājumi pilnā apmērā, VID atcels lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.

Ja nodokļu maksātājs izveidojušos nodokļu pārmaksu vēlas novirzīt piešķirtā samaksas termiņa pagarinājuma maksājumu segšanai, nodokļu maksātājs par to informē VID, iesniedzot iesniegumu jebkurā klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, izmantojot VID EDS.

VID vērš uzmanību, ka samaksas termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos aprēķina nokavējuma naudu 1/4 apmērā no 0,05% (izņemot gadījumu, kad palīdzības pieprasījums par piedziņu ir pamatots ar noslēgtu un Saeimā apstiprinātu starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, nepārvaramas varas gadījumā piešķirtajiem termiņa pagarinājumiem) par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis, nokavējuma naudu par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā aprēķina vispārējā kārtībā un parādu piedzen bezstrīda kārtībā.

VID pieņem lēmumu piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu vai atteikt piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.