Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotais materiāls par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu darījumiem ar viena mērķa vaučeriem.

Vaučera, ar kuru iegādājas preci vai pakalpojumu, mērķis ir veicināt konkrētu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu vai paātrināt maksas saņemšanu par konkrētām precēm vai pakalpojumiem, proti, vaučera mērķis ir attīstīt preču vai pakalpojumu tirgu, vairot klientu lojalitāti vai sekmēt maksāšanas procesu.

Tieši tiesības vaučera turētājam apmaiņā pret vaučeru saņemt preces vai pakalpojumus nošķir vaučerus no vispārīgākiem maksājumu instrumentiem (kas nedod šādas konkrētas tiesības), piemēram, no ceļojuma čekiem, kuru vienīgais mērķis ir maksājumu veikšana, kā arī no tādiem instrumentiem, kam var būt dažas vaučeru īpašības, bet kuru galvenais mērķis ir maksājuma līdzeklis, piemēram, priekšapmaksas kartes, kuru mērķis ir nevis nodrošināt piekļuvi telekomunikāciju pakalpojumiem un citiem konkrētiem pakalpojumiem vai precēm, bet gan nodrošināt iespēju samaksāt no priekšapmaksas kredīta par preču un pakalpojumu iegādi, jo īpaši no trešās personas.

Vaučera izmantošana, saņemot preces vai pakalpojumus, nav maksājums, bet to tiesību izmantošana, kas izriet no maksājuma, kurš veikts, vaučeru izdodot vai tam mainot īpašniekus.

Terminoloģija

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.pantu vaučers ir instruments, kurš jāpieņem kā atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu un kurā vai ar kuru saistītajos dokumentos norādītas:

  • piegādājamās preces vai sniedzamie pakalpojumi vai
  • potenciālo piegādātāju vai sniedzēju identitāte.

Tātad jābūt pieejamai informācijai vai nu par preci/pakalpojumu, vai pārdevēju. Normatīvie akti definē divu veidu vaučerus, kurus svarīgi nošķirt atšķirīgu normu piemērošanai.

Viena mērķa vaučers – izdošanas brīdī ir zināma to preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta, uz ko vaučers attiecas, kā arī PVN, kas maksājams par šādām precēm vai pakalpojumiem. PVN piemēro, kad pārdod viena mērķa vaučeru.

Vairāku mērķu vaučers – izdošanas brīdī nav zināma neviena no viena mērķa vaučera pazīmēm. PVN piemēro, kad faktiski tiek pārdota prece vai sniegts pakalpojums. 

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā Padomes direktīva 2016/1065, ar ko attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza direktīvu 2006/112/EK (PVN direktīva). Tā kā direktīvas nav tieši piemērojami tiesību akti, tad PVN direktīvas normas likumā transponētas no 2019.gada 1.jūlija un piemērojamas vaučeriem, kas izsniegti, sākot ar 2019.gada 1.jūliju. PVN piemērošana nemainās attiecībā uz braukšanas biļetēm (taloniem), mēnešbiļetēm, biļetēm uz sporta un kultūras pasākumiem.

PVN piemērošana darījumiem ar viena mērķa vaučeriem

PVN maksātājs, kurš savā vārdā pārdod viena mērķa vaučeru, veic preču piegādi vai sniedz pakalpojumu. PVN ir aprēķināms vaučera pārdošanas brīdī.

Norādīšana PVN deklarācijā

PVN norāda tā taksācijas perioda PVN deklarācijā, kurā šis vaučers ir nodots kā preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana.

Faktisko preču nodošanu vai faktisko pakalpojumu sniegšanu apmaiņā pret viena mērķa vaučeru, ko piegādātājs vai sniedzējs pieņem kā atlīdzību vai daļēju atlīdzību, neuzskata par patstāvīgu darījumu.

Piemērs

SIA “A” augustā pārdod viena mērķa vaučeru galapatērētājam par 100 EUR, ieskaitot PVN (PVN rēķins tiek izrakstīts). Galapatērētājs viena mērķa vaučeru atprečo septembrī. SIA “A” augusta PVN deklarācijā norāda darījuma vērtību 82,64 EUR un aprēķināto PVN 17,36 EUR.

Ja vaučeru pārdod cits komersants izdevēja vārdā

Ja PVN maksātājs, darbojoties cita PVN maksātāja vārdā, pārdod cita PVN maksātāja izdotu viena mērķa vaučeru, tad ir uzskatāms, ka preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, uz ko vaučers attiecas, ir veicis cits PVN maksātājs.

Piemērs

SIA “A” augustā pārdod SIA “B” vārdā viena mērķa vaučeru galapatērētājam, kas dod tiesības tā turētājam saņemt uzturēšanās pakalpojumu viesnīcā, par 100 EUR, ieskaitot PVN (PVN rēķins tiek izrakstīts). Galapatērētājs viena mērķa vaučeru uzturēšanās pakalpojumam viesnīcā izmanto septembrī. SIA “B” augusta PVN deklarācijā norāda darījuma vērtību 82,64 EUR un aprēķināto PVN 17,36 EUR.

Ja vaučeru pārdod cits komersants savā vārdā

Ja PVN maksātājs, darbojoties savā vārdā, pārdod cita PVN maksātāja izdotu viena mērķa vaučeru, tad ir uzskatāms, ka šis PVN maksātājs ir veicis ar minēto vaučeru saistīto preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu.

Piemērs

SIA “A” augustā savā vārdā pārdod no SIA “B” iegādāto un tā izdoto viena mērķa vaučeru, kas dod tiesības tā turētājam saņemt uzturēšanās pakalpojumu viesnīcā, galapatērētājam par 100 EUR, ieskaitot PVN (PVN rēķins tiek izrakstīts). Galapatērētājs viena mērķa vaučeru atprečo septembrī. SIA “A” augusta PVN deklarācijā atskaita priekšnodokli par viena mērķa vaučeru, kas iegādāts no SIA “B”, kā arī norāda veiktā darījuma vērtību 82,64 EUR un aprēķināto PVN 17,36 EUR.

Ja ir dažādas likmes

Viena mērķa vaučers, kurā ir iekļauti darījumi ar dažādām PVN likmēm, ir uzskatāms par viena mērķa vaučeru, ja tajā darījumu summas ar attiecīgajām PVN likmēm ir norādītas atsevišķi un atprečošanas brīdī nav pārliekamas uz vaučerā norādīto darījumu ar citu PVN likmi.

Piemērs

SIA “A” augustā pārdod savu izdoto viena mērķa vaučeru par 150 EUR, ieskaitot PVN (PVN rēķins tiek izrakstīts), kurā norādīts, ka tas dod tā turētājam tiesības saņemt no SIA “A” uzturēšanās pakalpojumu viesnīcā par 100 EUR un ēdināšanas pakalpojumu par 50 EUR. Šī vaučera izmantošanas noteikumos ir atrunāts, ka vaučera atprečošanas brīdī iepriekš minēto summu sadalījumu nedrīkst izmainīt (piemēram, nedrīkst izvēlēties lētāku uzturēšanās pakalpojumu, lai ietaupījumu izmantotu papildu norēķiniem par ēdināšanu). SIA “A” augusta PVN deklarācijā norāda uzturēšanās pakalpojuma viesnīcā vērtību 89,29 EUR apmērā un aprēķināto PVN 10,71 EUR un ēdināšanas pakalpojuma vērtību 41,33 EUR apmērā, aprēķināto PVN 8,67 EUR.

Uzskaite grāmatvedībā

Viena mērķa vaučera pārdošana likuma izpratnē ir uzskatāma par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, neskatoties uz to, ka faktiskā preču piegāde/pakalpojumu sniegšana vēl nebūs notikusi. Savukārt grāmatvedības uzskaitē viena mērķa vaučera pārdošana ir uzrādāma kā avanss.

Piemērs

SIA “A” pārdod viena mērķa vaučeru (PVN rēķins tiek izrakstīts). SIA “A” pārdošanas brīdī saņemtā nauda no pircēja ir jāuzskaita bilances kontā “saņemtie avansi”. Savukārt pēc viena mērķa vaučera atprečošanas saņemtā nauda no pircēja jāiekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā. SIA “A” ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par izdevumiem (iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem), kas radušies saistībā ar šī viena mērķa vaučera piegādi.