Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu "Pārskata par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu aizpildīšanas kārtība". Metodiskais materiāls attiecināms uz nodokļu maksātājiem, kuri izmanto numurētas un VID reģistrētas kvīšu vai numurētas un VID reģistrētas biļešu (biļete) grāmatiņas vai numurus, nevis elektroniski sagatavotas kvītis ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ģenerētiem numuriem, t.i., elektroniski sagatavotas reģistrētās kvītis.

Vispārīgā informācija

Reģistrētās kvītis (biļetes) lieto tie nodokļu maksātāji, kuri saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība63. punktu var nelietot kases aparātu.

Nodokļu maksātājs grāmatiņās brošētas kvītis (biļetes) vai kvīšu (biļešu) numurus reģistrē VID, iesniedzot pamatotu rakstveida iesniegumu. Reģistrējot kvīšu (biļešu) numurus, iesniegumu iesniedz divos eksemplāros, izņemot, ja tas iesniegts, izmantojot VID EDS.

Reģistrējot ērtākajā un ātrākajā veidā – elektroniski –, VID EDS jāizvēlas sadaļa "Dokumenti", dokumentu saraksts "No veidlapas" un dokumentu grupa "Visi dokumenti", tad attiecīgais dokumenta veids "Kvīšu numuru reģistrācijas iesniegums" vai "Biļešu numuru reģistrācijas iesniegums" un jāaizpilda iesniegums.

Kvīšu (biļešu) numuri VID tiek reģistrēti ar to datumu, kad informācija tiek ievadīta VID sistēmā, nevis ar datumu, kad VID ir iesniegts iesniegums par kvīšu (biļešu) reģistrāciju.

Nodokļu maksātājs, kurš VID ir reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis (biļetes) vai kvīšu (biļešu) numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz nākamā mēneša 25. datumam iesniedz pārskatu par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu (pārskats par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu). Pārskats iesniedzams VID elektroniski, izmantojot VID EDS.

Pārskats par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu VID jāiesniedz tikai par izlietotajām un anulētajām kvītīm (biļetēm), nevis neizmantotajām kvītīm (biļetēm).

Par visām ceturkšņa laikā izlietotajām un anulētajām kvītīm (biļetēm) iesniedz vienu pārskatu.

Ja VID nav iesniegts pārskats par iepriekšējā ceturksnī reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu, tad VID nākamajā ceturksnī jaunas kvītis (biļetes) nereģistrē.

1. piemērs

Lai VID reģistrētu jaunas kvītis (biļetes), jābūt iesniegtam pārskatam par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu par pēdējo ceturksni, kurā kvītis (biļetes) ir izlietotas vai anulētas.

Ja pēdējā ceturksnī nav izlietotu vai anulētu kvīšu (biļešu), tad šajā gadījumā pārskats par reģistrētajām un neizlietotajām kvītīm (biļetēm) nav jāiesniedz un nodokļu maksātājs drīkst pieprasīt VID reģistrēt jaunas kvītis (biļetes).

Saimnieciskās darbības likvidācijas gadījumā, proti, izbeidzot saimniecisko darbību, nodokļu maksātājam pirms likvidācijas pabeigšanas jārīkojas šādi:

  • jāsagatavo un VID jāiesniedz pārskats par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu;
  • jāiznīcina neizlietotās kvītis (biļetes);
  • jāsagatavo akts atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām[1].

Reģistrēto kvīšu (biļešu) grāmatiņas nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā u. tml. tiek piemērota identiska kārtība kā reģistrēto kvīšu (biļešu) anulēšanas gadījumā, proti:

  • jāanulē nozaudētie kvīšu (biļešu) numuri;
  • jāsagatavo un VID jāiesniedz pārskats par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu.

Pārskata aizpildīšana

Informācija tabulās jāaizpilda secīgi. Gadījumos, kad nav ievērota obligāti noteiktā prasība, tiks parādīts kļūdas paziņojums, piemēram:

1.png

Taksācijas periods

Pārskata par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu taksācijas periods ir viens kalendāra gada ceturksnis.

Pārskata par reģistrēto kvīšu izlietojumu taksācijas periodu ievada, ar peles kursoru ieklikšķinot datuma laukā. VID EDS automātiski piedāvās izvēlēties kalendāra gada ceturksni no kalendāra, kā arī norādīs kārtējo (pieteikšanās sistēmā brīža) pārskata periodu (ceturksni).

Pārskata par reģistrēto biļešu izlietojumu taksācijas perioda gada skaitlī norādāmi četri cipari, pārskata periodu (ceturksni) iezīmē ar datora peles kreiso taustiņu. VID EDS automātiski norādīs kārtējo (pieteikšanās sistēmā brīža) kalendāra gadu un pārskata periodu (ceturksni).

Iesniedzot pirmo pārskatu par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu, pārskatu sagatavo par periodu no kvīšu (biļešu) reģistrēšanas datuma VID līdz ceturkšņa beigām.

2. piemērs

Ja nodokļu maksātājs ir reģistrējis biļešu numurus VID 2021. gada 25. martā, tad pirmo pārskatu par reģistrēto biļešu izlietojumu tas sagatavos par periodu no 2021. gada 25. marta līdz 31. martam (t.i., no biļešu reģistrēšanas datuma VID līdz ceturkšņa beigām) un pārskatu iesniegs VID līdz 2021. gada 25. aprīlim.

Informācija par iesniedzēju

Pārskatā par reģistrēto kvīšu izlietojumu šajā sadaļā norāda informāciju par personu, kas iesniedz pārskatu par reģistrēto kvīšu izlietojumu, atzīmējot kategoriju:

  • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs;
  • citi.

Pārskatā par reģistrēto kvīšu izlietojumu šajā sadaļā norāda arī kvīšu numuru reģistrēšanas veidu, proti, atzīmē veidu "VID reģistrētās kvīšu grāmatiņas vai numuri" (kā norādīts 1. punktā, šis metodiskais materiāls neattiecas uz elektroniski sagatavotām kvītīm ar VID EDS ģenerētiem numuriem).

Iepriekš atzīmēto informāciju par taksācijas periodu un informāciju par personu, kas iesniegusi pārskatu par reģistrēto kvīšu izlietojumu, VID EDS norāda ailēs automātiski.

Informāciju par atzīmēto taksācijas periodu un informāciju par personu, kas iesniegusi pārskatu par reģistrēto biļešu izlietojumu, VID EDS norāda ailēs automātiski.

Ziņas par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu

2.png

Pārskata 1. ailē jeb laukā "Izlietots vai anulēts" norāda izlietoto vai anulēto kvīšu (biļešu) statusu, proti, "izlietots" vai "anulēts".

Nodokļu maksātājiem nav jāiesniedz VID tukši pārskati par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu tādā gadījumā, ja attiecīgajā pārskata periodā (ceturksnī) nav izlietotu vai anulētu kvīšu (biļešu).

3. piemērs

Nodokļu maksātājs ir reģistrējis kvītis VID 2019. gada 10. decembrī, bet pakalpojumi sniegti tikai 2021. gada 15. martā.

Nodokļu maksātājs ir tiesīgs 2019. gada decembrī reģistrēto kvīti izlietot (izsniegt) 2021. gada martā, kad tiek veikts darījums, jo minētais nav pretrunā normatīvā akta prasībām, saskaņā ar kurām ir noteikta kvīšu reģistrēšanas un pārskata par reģistrēto kvīšu izlietojumu iesniegšanas kārtība VID.

Pārskata 2. ailē jeb laukā "Kvīšu reģistrēšanas datums" vai "Biļešu reģistrēšanas datums" norāda kvīšu (biļešu) reģistrēšanas datumu (dienu, mēnesi, gadu), datuma formāts ir "dd.mm.gggg" (divas zīmes dienai, divas – mēnesim, divas – gadam). Kad ar peles kursoru tiek ieklikšķināts tukšajā laukā, VID EDS automātiski piedāvā izvēlēties datumu no kalendāra.

Kvīšu (biļešu) reģistrēšanas datums ir kvīšu (biļešu) reģistrācijas datums VID, nevis kvīšu (biļešu) numuru reģistrācijas iesnieguma datums vai kvīšu (biļešu) izrakstīšanas (izlietošanas) vai anulēšanas datums.

4. piemērs

Nodokļu maksātājs 2020. gada 10. novembrī reģistrēja VID kvītis ar intervālu XX 677951–677975. Reģistrētā kvīts XX 677952 ir izrakstīta (izlietota) 2021. gada 1. janvārī.

Aizpildot pārskatu par reģistrēto kvīšu izlietojumu, pārskata 2. ailē "Kvīšu reģistrēšanas datums" ir jānorāda kvīšu reģistrēšanas datums VID, t.i., konkrētajā gadījumā 2020. gada 10. novembris.

Pārskata 3., 4. un 5. ailē jeb laukā "Sērija", "Numurs no" un "Numurs līdz" norāda reģistrēto kvīšu (biļešu) sēriju un numuru (skaitlisku vērtību intervālā no–līdz).

Kvīts (biļetes) numurs sastāv no sērijas, kas apzīmēta ar diviem lielajiem latīņu alfabēta burtiem, un numura, kurā ir ne vairāk kā seši cipari.

5. piemērs

Ja kvīts numurā ir mazāk nekā seši cipari (piemēram, kvīts ar sēriju AA un Nr. 21), tad VID EDS automātiski pievienos vajadzīgo "0" skaitu kvīts numura priekšā pēc tam, kad pārskatā būs norādīts kvīts numurs, piemēram, kvīts ar sēriju AA un Nr. 21 pārskatā tiks attēlota kā kvīts ar sēriju AA un Nr. 000021.

Pēc 4. un 5. ailes "Numurs no" un "Numurs līdz" aizpildīšanas, pārskata 6. ailē jeb laukā "Kvīšu skaits" vai "Biļešu skaits" VID EDS automātiski aprēķinās izlietoto un anulēto kvīšu (biļešu) skaitu.

Lauka vērtībai "Numurs no" vienmēr jābūt mazākai par vērtību, kas norādīta laukā "Numurs līdz", vai vienādai ar to. Ja laukā "Numurs no" būs norādīta lielāka vērtība par lauka "Numurs līdz" vērtību, izlietoto un anulēto kvīšu (biļešu) skaits būs negatīvs skaitlis, ko VID EDS nenorādīs laukā, un pēc pogas "Pārbaudīt un saglabāt" piespiešanas tiks parādīts kļūdas paziņojums:

3.png

Pārskata 7. ailē jeb laukā "Darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs" norāda darījumu kopējo summu (skaitlisku vērtību), kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs, ar pievienotās vērtības nodokli (ja tāds ir).

Nodokļu maksātāji, izņemot valsts un pašvaldību budžeta iestādes, kas MK noteikumu Nr. 96 82.3.1. apakšpunktā minētajos gadījumos[2], saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai izvēlas nelietot kases aparātus, kopā ar pārskatu par reģistrēto biļešu izlietojumu iesniedz informāciju[3] par reģistrēto biļešu izlietojumu konkrētos pasākumos un norāda ne tikai pasākumā izlietotās biļetes (biļešu reģistrēšanas datumu VID, sēriju, numurus (no–līdz) un skaitu), bet arī pasākuma nosaukumu un norises datumu, aizpildot lauku "Pasākuma nosaukums, datums".

Ja biļetes nav reģistrētas konkrētam pasākumam, tad pārskata lauki nav jāaizpilda.

Ja biļetes ir reģistrētas gan konkrētiem pasākumiem, gan citiem gadījumiem, kad var nelietot kases aparātu, tad šos laukus aizpilda tikai par konkrētiem pasākumiem reģistrētām un tajos izlietotām biļetēm.

6. piemērs

Nodokļu maksātājs jūnijā organizē kultūras pasākumu "Skaņa. Daba".

Gatavojoties pasākumam, maijā ir reģistrētas biļetes VID, kuras tiks izlietotas jūnijā, saņemot samaksu par ieejas maksu šajā konkrētajā kultūras pasākumā.

Tātad nodokļu maksātājs, iesniedzot 2. ceturkšņa pārskatu par pasākumam "Skaņa. Daba" reģistrēto biļešu izlietojumu, pārskatā par šajā pasākumā izlietotajām biļetēm norādīs arī šā pasākuma nosaukumu un datumu.

Tā kā kopā ar pārskatu par reģistrēto biļešu izlietojumu iesniedz informāciju par reģistrēto biļešu izlietojumu konkrētos pasākumos un norāda pasākumā izlietotās biļetes, tad šajā gadījumā atlikumā esošās reģistrētās biļetes ir jāanulē.

7. piemērs

Nodokļu maksātājs jūnija kultūras pasākumam "Skaņa. Daba" VID reģistrēja 1000 biļetes, no kurām 930 biļetes tika izsniegtas (izlietotas) un 70 biļetes palika atlikumā (neizlietotas).

Šajā gadījumā nodokļu maksātājs atlikumā esošās biļetes anulē un pārskatā par reģistrēto biļešu izlietojumu norāda pasākumā 930 izlietotās biļetes un pasākumā 70 anulētās biļetes.

[1] MK noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”

[2] Par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos.

[3] MK noteikumu Nr. 96 83. punkts.