Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2018.gada novembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Redakcionāli precizēta obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai veikšanas kārtība pašnodarbinātajiem, kuru mēneša ienākumi nesasniedz Ministru kabineta (MK) noteikto minimālo mēneša darba algu (430 eiro),  kā arī obligāto iemaksu objekts profesionālajiem sportistiem, kas piemērojama 2018.gada ienākumiem.

Noteikts obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2019., 2020. un 2021.gadā -  62 800 eiro.

Ar grozījumiem mainīti ziņojumu iesniegšanas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas termiņi, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī un attiecināmi uz ziņojumiem, kuri iesniedzami, sākot ar 2021.gada 1.janvāri. Likumā veikti arī citi papildinājumi un precizējumi.

25.10.2018.

28.11.2018.

Grozījumi Iepakojuma likumā

Ar grozījumiem papildināts likuma 1.pants ar 9., 10., 11. un 12.punktu, nosakot četrus plastmasas iepirkumu maisiņu veidus. Precizēta likuma 1.1panta 1.daļa, nosakot, ka  iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai iepakotu, aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar tām visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu uzskata plastmasas iepirkumu maisiņus, kā arī to iepakojumu un iepakojuma materiālu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā. Veikti arī citi likuma papildinājumi  attiecībā uz terminu “plastmasas iepirkumu maisiņi” izmantošanu.

25.10.2018.

28.10.2018.

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN)

Grozījumi veikti likuma 1.panta 18.punktā, precizējot terminu - saistītas personas un  29.punktā precizējot terminu - transfertcena, kā arī minētais pants papildināts ar 29.1, 29.2 un 29.3punktu. Mainīta likuma 15.2panta redakcija, nosakot nodokļu maksātāja pienākumu sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju. Jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības attieksies uz darījumiem, kas veikti, sākot ar pārskata periodu, kas sākas 2018.gadā. Likums nosaka, ka savstarpējās saskaņošanas procedūras veikšanai starptautisko līgumu ietvaros Latvijas Republikas kompetentā iestāde ir VID. Likumā precizētas normas par nodokļu revīzijas (audita) termiņu transfertcenu auditā. Veikti arī citi papildinājumi un precizējumi.

25.10.2018.

28.11.2018.

Grozījumi likumā par NN

Ar grozījumiem tiek uzlabots nodokļu administrēšanas procesa regulējums cīņai pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas digitālās ekonomikas jomā. Likuma 1.panta 24.punktā papildināta termina “struktūrvienība” definīcija, nosakot, ka struktūrvienība ir arī tīmekļa vietne, kurā tiek veikta cita veida (attiecībā pret šobrīd likumā uzskaitītajām struktūrvienības pazīmēm) saimnieciskā darbība, kuras rezultātā tiek gūti ieņēmumi. Papildināts likuma 15.pants, nosakot, ka nodokļu maksātājiem jāinformē VID par to ārvalstīs maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē atvērtajiem maksājumu kontiem. Pilnveidots regulējums par informācijas pieejamību saistībā ar internetā veiktajiem darījumiem un par domēna vārda atslēgšanu. Veikti arī citi papildinājumi un precizējumi.

01.11.2018

28.11.2018.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Ar grozījumiem jaunā redakcijā izteikts likuma 50.pants un likums papildināts ar  50.1pantu – Kontroles dienesta priekšnieks un 50.2pantu – Kontroles dienesta priekšnieka atstādināšana no amata, pilnvaru izbeigšanās un atbrīvošana no amata. Likumā veikti arī citi papildinājumi un grozījumi.

01.11.2018.

01.01.2019.

Čeku loterijas likums

Likuma mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un nodokļu saistību labprātīgu izpildi, mazināt krāpšanu nodokļu iekasēšanas jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī mudināt patērētājus pieprasīt čekus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem. Likums nosaka Čeku loterijas organizētāja un izložu rezultātu publiskotāja pienākumus, ierobežojumus dalībai čeku loterijā, spēlētāja pienākumus un tiesības, personas datu apstrādes kārtību, čeku loterijas organizēšanas un čeku reģistrācijas kārtību, laimētāja noteikšanas un paziņošanas kārtību,  naudas balvas un papildu balvas saņemšanas kārtību. Likums nosaka, ka  padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks ir tiesīgs laimesta saņēmējam piešķirt papildu balvu, pamatojoties uz līgumu, ko tas noslēdzis ar VID.

01.11.2018.

01.07.2019.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

Ar grozījumiem precizētas vairākas likuma normas, lai pilnveidotu normatīvo aktu un mazinātu komersantiem administratīvo slogu

25.10.2018.

01.01.2019.

MK noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai”

Noteikumi nosaka kārtību, kādā VID administrē vienotajā nodokļu kontā iemaksātos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos likuma par NN 23.1panta 1.daļā noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu saistību segšanai, kā arī nosaka kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem budžetā tiek ieskaitīti kārtējie un nokavētie nodokļu maksājumi, kas nav maksājami vienotajā nodokļu kontā.

Noteikumi paredz maksājumu, kas iemaksāti kontā, novirzīšanu saistību segšanai, sākot ar saistību rindā noteikto vecāko maksājumu, kā arī paredz, kā atsevišķi maksājumi tiks novirzīti ārpus šīs kārtības, proti, tiešā viedā attiecināti uz konkrēto maksājumu saistību, izmantojot maksājuma identifikatoru.

30.10.2018.

01.01.2021.

MK noteikumi Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”

Noteikumi nosaka: gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu veidlapu, kas jāizmanto aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmāk; iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumu aprēķina veidlapu; deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapas;  kā arī minēto deklarāciju aizpildīšanas kārtību.

Gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu var iesniegt ne ātrāk kā no 2019.gada 1.marta vai no 2019.gada 1.aprīļa, ja nodokļa maksātāja gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro.

Arī turpmāk tiek saglabāta vienkāršota gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai deklarētu: attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem; privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumus; ar IIN neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 eiro. Ar 2018.gada 3.novembri spēku zaudē MK 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr. 568 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

30.10.2018.

03.11.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr. 18 “Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā”

Noteikumu 5.punktā ir precizēts to ziņu apjoms, kas nepieciešams EORI ieraksta izveidošanai un izmaiņām EORI ieraksta datos. Noteikumos veikti arī citi papildinājumi un precizējumi.

13.11.2018.

16.11.2018.

MK noteikumi Nr. 694 “Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2019. gadā”

Noteikumi nosaka uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un valsts nodevas daļu, kas 2019.gadā ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā. Valsts nodevas apmērs 2019.gadā ir noteikts līdzšinējā apmērā, t.i., 0,36 eiro pārskata mēnesī, tāpat saglabāts nosacījums, ka attiecībā uz darbiniekiem, par kuriem tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis, darba devējam uzņēmējdarbības riska valsts nodeva nav jāmaksā.

13.11.2018.

01.01.2019.

MK noteikumi Nr. 707 “Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas”

Noteikumi nosaka konsulārās atlīdzības objektus Latvijas Republikas   diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā un apmēru, kā arī valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas kārtību, atbrīvojumus, samaksas valūtu, iekasēšanas nosacījumus un kārtību, kādā samaksas apmērs konvertējams ārvalsts valūtā.

21.11.2018.

24.11.2018.

MK noteikumi Nr. 714 “Kārtība, kādā notiek preču iznīcināšana vai atteikšanās no precēm par labu valstij”

Noteikumi nosaka: preču iznīcināšanas kārtību un kārtību, kādā iesniedz iesniegumu par atteikšanos no precēm par labu valstij, iesniegumā norādāmās ziņas un tam pievienojamos dokumentus. Ārpussavienības preces, kas atzītas par valstij piekritīgu mantu, iznīcina saskaņā ar valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

21.11.2018.

01.12.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr. 211 “Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība”

Grozījumi veikti noteikumu 5.punktā,  ņemot vērā SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizēšanu, kuras rezultātā tika izveidota valsts aģentūra “Nacionālais akreditācijas birojs” un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”

27.11.2018.

30.11.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr. 173 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus”

Grozījumi veikti noteikumu 9.punktā,  ņemot vērā SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizēšanu, kuras rezultātā tika izveidota valsts aģentūra “Nacionālais akreditācijas birojs” un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”

27.11.2018.

01.12.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”

Attiecībā uz specializēto ierīču un iekārtu lietošanu ir  noteikta obligāta prasība lietotājiem pirms specializēto ierīču un iekārtu reģistrēšanas VID vienotajā datubāzē (reģistrā) un lietošanas uzsākšanas slēgt rakstiskus līgumus ar apkalpojošiem dienestiem par apkalpošanu (grozījumi veikti noteikumu 12.1 un 12.2 punktā, 19.5.apakšpunktā, 20., 22.2, 29.punktā, 34.1.14. un 110.10.apakšpunktā, kā arī svītrots 20.1  punkts. Grozīti noteikumu 34.1.13. un 35.1.apakšpunkti, izslēdzot prasību ierakstu elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskajā pasē par elektronisko ierīču un iekārtu reģistrāciju, lietošanas atsākšanu vai izslēgšanu no VID vienotās datubāzes (reģistra) apstiprināt ar VID amatpersonas veiktu atzīmi. Noteikumu 121.5punkts izteikts  jaunā redakcijā, nosakot, ka atbilstības pārbaudesinstitūcija ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža izsniedz apkalpojošajam dienestam atbilstības apliecinājumu par atbilstību nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām vai atteikumu izsniegt atbilstības apliecinājumu, kā arī nosūta to VID. Lai noteikumu 122.1.apakšpunkta piemērošana būtu viennozīmīgi skaidra,  noteikts, ka uz taksometru skaitītāju modeļu reģistrēšanas kārtību VID vienotajā datubāzē (reģistrā) arī ir attiecināmas šo noteikumu normas. Noteikumos veikti arī citi  precizējumi un papildinājumi.

27.11.2018.

01.12.2018.