Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2019.gada jūnijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Ar grozījumiem noteikts, ka komersanti, kuri taksācijas periodā veic darbības ar akcīzes precēm aprēķināto akcīzes nodokli nomaksas valsts budžetā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz mēneša 23.datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs iesniedz VID 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Savukārt citas personas, kas veic darbības ar akcīzes precēm, piemēram, īslaicīgi reģistrētie saņēmēji, personas, kas ieved vai saņem akcīzes preces, kas jau ir nodotas patēriņam citā dalībvalstī un citi aprēķināto akcīzes nodokli maksās valsts budžetā vienotajā nodokļu kontā un akcīzes nodokļa deklarāciju iesniedz trīs darbdienu laikā pirms likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Importētāji, kas nodokli samaksājuši saskaņā ar šā likuma 23.panta 2.daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.

23.05.2019.

01.01.2021.

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Ar grozījumiem noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā, līdz konkrētā mēneša 23.datumam. Noteikts, ka deklarācija ir jāiesniedz VID pirms nodokļa samaksas termiņa iestāšanās.

23.05.2019.

01.01.2021.

Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

Grozījumi likumā saistīti ar nodokļu iemaksu vienotajā nodokļu kontā, tādejādi  izložu un azartspēļu nodokļa maksāšanas termiņš ir noteikts līdz pārskata iesniegšanas mēneša 23.datumam. Nodokļa pārskata iesniegšanas termiņš tiek noteikts katru mēnesi līdz 15.datumam. Savukārt nodokļa ieņēmumu sadali starp pašvaldībām un valsts pamatbudžetu  atbilstoši izložu un azartspēļu organizētāja faktiski veiktajiem nodokļa maksājumiem veiks VID.

23.05.2019.

01.01.2021.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Grozījumi likumā saistīti ar nodokļu iemaksu vienotajā nodokļu kontā, nosakot, ka, pievienotās vērtības nodokļa iemaksa vienotajā nodokļu kontā jāveic līdz nākamā mēneša 23.datumam.

23.05.2019.

01.01.2021.

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Ar grozījumiem noteikts, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) iemaksa vienotajā nodokļu kontā jāveic līdz nākamā mēneša 23.datumam. Likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar jaunu 40.punktu attiecībā uz nodokļa atvieglojumu ziedotājiem 2020., 2021. un 2022.gadā. Nodokļu maksātājam, kurš izvēlas piemērot nodokļa atvieglojumu ziedotājiem saskaņā ar likuma 12.panta 1.daļas 3.punktu (t.i., par ziedojumu samazina par dividendēm aprēķināto UIN) laikposmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim:

  • ir tiesības samazināt taksācijas periodā par dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 85% no ziedotās summas;
  • minētais samazinājums nedrīkst pārsniegt 30% no aprēķinātā nodokļa par dividendēm.

23.05.2019.

01.07.2019.

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā                                

Ar grozījumiem, noteikts, ka mikrouzņēmuma nodokļa iemaksa vienotajā nodokļu kontā jāveic līdz nākamā mēneša 23.datumam. Ja mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju precizē vēlāk ne kā mēneša laikā no noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa, tad ir tiesības iesniegt tikai tādus precizējumus, kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet nav tiesību samazināt vai palielināt darbinieka ienākumu vai izslēgt deklarācijā norādītu darbinieku, vai iekļaut jaunu darbinieku. Mēneša laikā no deklarācijas iesniegšanas termiņa deklarāciju var precizēt tāpat kā līdz šim – ne vairāk kā divas reizes.

23.05.2019.           

15.08.2019.

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Turpmāk nodokļu maksātājam, lai saņemtu pārmaksāto nodokli, kura pamatotība tiek vērtēta nodokļu revīzijā (auditā), būs tiesības iespējamo nodokļa parāda saistību pastiprināt ne tikai ar galvojumu vai nodrošināt ar ķīlu, bet arī ar kredītiestādes izsniegtu garantiju, savukārt VID, lai nodokļu maksātājam atmaksātu pārmaksāto nodokļu summu, kura pamatotība vēl nav apstiprinājusies nodokļu revīzijas (audita) laikā, būs tiesības cita starpā prasīt iesniegt kredītiestādes izsniegtu garantiju. Ar grozījumiem precizēts likumā noteiktais  regulējums attiecībā uz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu un vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi, kā arī veikti citi grozījumi.

30.05.2019.

13.06.2019.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Grozījumi veikti likuma 37. un 40.pantā, nosakot, ka ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamā vērtība apbūves tiesību piešķiršanas darījumā ir atlīdzība par apbūves tiesību piešķiršanu un, izsolē pārdodot apbūves tiesības, ar PVN ir apliekama izsoles cena. Likumā 1.pants papildināts ar terminiem: “vaučers”, “viena mērķa vaučers” un “vairāku mērķu vaučers”. Tāpat arī likums ir papildināts ar 11.1pantu, kur noteikta PVN piemērošanas kārtība darījumos ar vaučeriem, un ar 37.1pantu, kur noteikta darījumā, kurā izmanto vairāku mērķu vaučeru, ar PVN apliekamā vērtība. Regulējums ir piemērojams vaučeriem, kas izdoti, sākot ar 2019.gada 1.jūliju. Ar grozījumiem likuma 27.pantā, noteikts,  ka elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta ir nosakāma pakalpojumu sniedzēja dalībvalstī, ja kopējā pārrobežu darījumu vērtība (bez PVN) nepārsniedz 10 000 eiro. PVN maksātājam ir tiesības izvēlēties pārtraukt darboties MOSS režīmā (iesniegt iesniegumu par izslēgšanu no tā) un PVN piemērot vispārīgā kārtībā, tas ir, sniegtajiem pakalpojumiem piemērot savas valsts PVN likmi vai arī turpināt darboties MOSS režīmā, piemērojot pakalpojumu saņēmēja dalībvalsts PVN likmes. Grozījumi veikti likuma 143.4pantā, nosakot tās preču kategorijas, kurām no 2019.gada 1.jūlija ir piemērojama apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība. Precizēts normatīvais regulējums, nosakot, ka 2018.gada 1.janvārī ieviestā apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu un sadzīves elektronikas nozarē ir piemērojama līdz 2019.gada 31.decembrim. Veikti arī citi redakcionāli precizējumi.

30.05.2019

01.07.2019.

Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”

 

Ar grozījumiem noteikts, ka VID sniedz skaidras naudas deklarācijā iekļauto informāciju operatīvās darbības subjektam vai procesa virzītājam pēc to atsevišķa pieprasījuma. Par normatīvajos aktos noteiktā skaidras naudas, ko, šķērsojot valsts robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu piemēro naudas sodu divdesmit procentu apmērā no summas, kuru ir pienākums deklarēt. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo pārkāpumu veic VID. Likumā veikti arī citi grozījumi.

13.06.2019.

01.07.2019.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Ar grozījumiem VID deleģēti vairāki pienākumi informācijas sniegšanā:

  • likuma subjektiem, noteikto pienākumu izpildei ir tiesības pieprasīt un par maksu Ministru kabineta (MK) noteiktajā apmērā saņemt ziņas likumā noteiktajā apmērā no VID reģistriem;
  • ikvienai personai ir tiesības saņemt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem no VID;
  • par nerezidentu (ārvalsts komersantu), kas VID vestajā nodokļu maksātāju reģistrā reģistrējuši pastāvīgās pārstāvniecības, patiesajiem labuma guvējiem;
  • par Latvijas Republikas politiski nozīmīgu personu (izņemot starptautiskas organizācijas vadītāju (direktoru, direktora vietnieku) un valdes locekli vai personu, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu), tās laulāto, vecākiem, bērniem, brāļiem vai māsām.

Noteikts, ka zvērinātus revidentus un zvērinātu revidentu komercsabiedrības  likuma prasību izpildē uzrauga un kontrolē – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un VID daļā par sankciju piemērošanu. Likumā veikti arī citi grozījumi.

13.06.2019.

29.06.2019.

MK noteikumi Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"

 

Noteikumi papildināti ar 1.4.apakšpunktu, nosakot kārtību, kādā VID izsniedz, pārreģistrē vai anulē izziņu to naftas produktu iegādei, kuriem piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, un kādā izsniedz atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai. Lai lietotāja izziņu varētu izsniegt elektroniska dokumenta veidā, noteikumu 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14. un 15.pielikumi izteikti jaunā redakcijā. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

25.06.2019.

01.07.2019.

MK noteikumi Nr. 147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”

 

Ar grozījumiem ir noteikts, ka pārvadātājs  veic sociālās apdrošināšanas iemaksas avansā un šis avanss ir piesaistīts konkrētam transportlīdzeklim, kuram izsniedz licences kartīti. Neveicot nodokļa avansa maksājumu nebūs iespējams saņemt licences kartīti un attiecīgi veikt komercpārvadājumus. Noteikumi papildināti ar 46.punktu, nosakot, ka licences kartītes, kas izsniegtas līdz 2019.gada 30.jūnijam, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

25.06.2019.

01.07.2019.