Valsts ieņēmumu dienests informē par 2019.gada maijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 188 “Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs”

Noteikumi nosaka:

  • prasības licences saņemšanai komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem;
  • prasības, kas ieroču komersantam un ieroču brokerim jāievēro licences darbības laikā;
  • kārtību, kādā komersantam izsniedz licenci, pagarina tās derīguma termiņu, izsniedz tās dublikātu vai atkārtotu licenci;
  • kārtību, kādā anulē licenci un aptur licences darbību;
  • kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par licences, tās dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un tās derīguma termiņa pagarināšanu.

07.05.2019.

10.05.2019.

MK noteikumi Nr. 499 “Muitas atļauju noteikumi”

Saskaņā ar 2018.gada 7.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem “Muitas likumā” ir precizēts Muitas likuma 25.panta 2.daļas 1.punktā dotais deleģējums MK noteikt kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno un anulē šā panta 1.daļā minētās atļaujas, sertifikātus, statusus, pilnvaras un apstiprinājumus, papildinot to arī ar minēto atļauju, sertifikātu, statusu, pilnvaru un apstiprinājumu atcelšanas kārtību. Atbilstoši  deleģējumam noteikumos ir veikti tehniska rakstura precizējumi.

07.05.2019.

17.05.2019.

MK noteikumi Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”

2018.gada 25.oktobrī tika pieņemts likums Grozījumi likumā Par akcīzes nodokli””, papildinot likumu ar 12.panta 4. un 5.daļu un pārejas noteikumu 108.punktu, nosakot, ka no 2019.gada 1.marta mazo alkoholisko dzērienu darītavu vienā kalendāra gadā saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 1000 litriem absolūtā spirta) piemērojama akcīzes nodokļa likme 50% apmērā no pārējo alkoholisko dzērienu pamatlikmes. Tādejādi ar grozījumiem ir precizēta alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapa un tajā norādāmā informācija. Veikti arī grozījumi un precizējumi.

21.05.2019.

24.05.2019.