Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2019.gada novembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Iepakojuma likumā

Likums papildināts ar VI nodaļu “Administratīvie pārkāpumi iepakojuma jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”, nosakot, ka par iepakotās preces vai izstrādājuma realizāciju vai izplatīšanu bez iepakotājam noteiktās reģistrēšanās piemēro naudas sodu juridiskajai personai no simt četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām. Par iepakojuma depozīta sistēmas speciālās norādes lietošanu iepakojumam, kas nav reģistrēts kā iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 22.pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts vides dienests. Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

17.10.2019.

19.11.2019.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

Likums papildināts ar XII nodaļu “Administratīvie pārkāpumi akcīzes preču aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”. Minētās nodaļas 35.pants nosaka administratīvo pārkāpumu sodus akcīzes preču aprites jomā, 36.pants nosaka  iestādes kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

17.10.2019.

19.11.2019.

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”

Likums papildināts ar normu, kas  nosaka administratīvo atbildību grāmatvedības jomā un kompetenci sodu piemērošanā. Likuma VI nodaļa, nosaka uzņēmuma vadītājam administratīvo atbildību par pārkāpumiem grāmatvedības jomā: 

  • par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu;
  • par grāmatvedības kārtošanas prasību, gada pārskatu iesniegšanas termiņu neievērošanu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gada pārskatu iesniegšanu;
  • par attaisnojuma dokumentu lietošanas kārtības neievērošanu;
  • par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu lietošanas kārtības neievērošanu.

Administratīvā pārkāpuma procesu par minētajiem pārkāpumiem veic VID. Administratīvā pārkāpuma procesu par grāmatvedības kārtošanas prasību un gada pārskatu iesniegšanas termiņu neievērošanu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gada pārskatu iesniegšanu, ja tos izdarījusi politiskā organizācija (partija), veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Par pārkāpumiem paredzēts  brīdinājums un naudas sods. Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

17.10.2019.

19.11.2019.

Grozījumi Muitas likumā

Likums papildināts ar 29. un 30.pantu, nosakot administratīvo atbildību par  pārkāpumiem muitas jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 29.pantā minētajiem pārkāpumiem veic VID. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 29.panta 13. un 14.daļā minētajiem pārkāpumiem ārpus robežšķērsošanas vietām un robežšķērsošanas vietās, kurās netiek veikta muitas kontrole, uzsāk Valsts robežsardze. Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

17.10.2019.

19.11.2019.

Grozījumi Iepakojuma likumā

Grozījumi likumā veikti saistībā ar depozīta sistēmas ieviešanu un piemērošanu. Depozīta sistēma darbību uzsāks 2022.gada 1.februārī. Līdz 2022.gada 31.jūlijam tirdzniecības vietās vienlaikus var laist tirgū dzērienus depozīta iepakojumā gan ar speciālo norādi (marķējumu), gan bez tās.

24.10.2019.

20.11.2019

Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

Ar grozījumiem paaugstināta azartspēļu nodokļa likme azartspēļu automātiem (par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu) par kalendāro gadu no 4164 uz 5172 eiro; ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) par kalendāro gadu no 23 400 eiro uz 28 080 eiro. Veikti tehniska rakstura precizējumi, precizējot terminoloģiju (“spēļu automāts” aizstāts ar terminu “azartspēļu automāts”). Mainīts azartspēļu nodokļa ieņēmumu sadalījums pa valsts un pašvaldību budžetiem, paredzot azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” 3.panta 5.daļā minēto objektu) – 95% apmērā ieskaitīt valsts pamatbudžetā, bet 5% apmērā ieskaitīt tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā organizēta azartspēle. Sadalījums pa valsts un pašvaldību budžetiem stājas  spēkā 2021.gada 1.janvārī.

13.11.2019.

01.01.2020.

Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par profesionālu sportistu turpmāk netiks piesaistītas minimālās algas apmēram. No 2020.gada 1.janvāra VSAOI objekts profesionālam sportistam ir 860 eiro.

13.11.2019.

01.01.2020.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Ar grozījumiem likuma 3.panta 1.daļas 1.punkta “d” apakšpunkta un 4.panta 1.daļas 3.punkta redakcijas saistībā uz terminu “atkritumu apglabāšana” papildināta ar vārdiem “atkritumu poligonā, sadedzina atkritumus atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtā”. Likums papildināts ar 20.1pantu, nosakot nodokļa aprēķināšanas kārtību par atkritumu apglabāšanu vai sadedzināšanu. Grozījumi veikti 1., 4. un 9.pielikuma tabulās, kā arī citos likuma pantos.

14.11.2019.

01.01.2020.

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Grozījumi veikti 22.panta 1.daļā, likumu papildinot ar 6.punktu, nosakot, ka   Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) ir tiesības bez nodokļu maksātāja piekrišanas izpaust informāciju par nodokļu maksātāja darījuma partnera (juridiskās personas) nodokļu riskiem, ja nodokļu maksātājs pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā ir norādījis darījuma partneri (juridisko personu), kura darbībā atbilstoši VID veiktajam personas datu izvērtējumam nodokļu ieņēmumu riska jomā ir konstatēti fakti, kas liecina par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ir pamats sniegt minēto informāciju. Šajā gadījumā tiek paziņots arī darījuma partnerim, ka informācija par to ir izpausta konkrētajam nodokļu maksātājam. Ar grozījumiem likuma 60.panta 1.daļas ievaddaļā noteikts, ka   VID ir tiesības uzsākt procesu par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam no personas, kura ir bijusi šīs juridiskās personas valdes loceklis vai kura faktiski īsteno valdes funkcijas un uzdevumus laikā, kad attiecīgie nokavētie nodokļu maksājumi ir izveidojušies. Grozījumi veikti arī minētā panta 1.daļas 3.punkta redakcijā. No likuma izslēgti vārdi “personai, kas attiecībā pret valdes locekli atzīstama par ieinteresēto personu Maksātnespējas likuma izpratnē”

14.11.2019.

01.01.2020.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 530 “Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā”

Noteikumi nosaka veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un veidlapā norādāmo informāciju.

19.11.2019.

22.11.2019.

MK noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”

Noteikumi nosaka, ja uzņēmums ir izvēlējies elektronisko rēķinu sagatavot atbilstoši Latvijas standartam, kas atbilst Eiropas Savienības noteiktajam standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, tad šādu rēķinu izraksta atbilstoši tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei.  Noteikumos ir aktualizēta noteikumu 45.punktā un 47.3punktā iekļautā atsauce. MK noteikumus Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kas zaudēja spēku 2018.gada 7.septembrī, aizstāj MK noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

19.11.2019.

22.11.2019.

MK noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”

Ar grozījumiem no 2020.gada palielināts  maksimālais gada neapliekamais  minimums  līdz 3600 eiro gadā (300 eiro mēnesī) un apliekamais ienākumus, kam piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, papilināts līdz 6000 eiro gadā (500 eiro mēnesī). Turpmāk VID, prognozējot mēneša neapliekamo minimumu, piemēros jaunu koeficientu – ienākumu pieauguma koeficientu 1,09. Minētais koeficients ir ieviests, lai iespējami novērstu situācijas, kad iedzīvotājiem gada laikā, pieaugot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu apmēram, ir piemērots lielāks VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nekā tas faktiski būtu piemērojams.

19.11.2019.

22.11.2019.

MK noteikumi Nr. 541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili”

Noteikumi nosaka:

  • kārtību tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja reģistrācijai, reģistrācijas anulēšanai un tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes bloķēšanai;
  • tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes funkcionalitāti un tajā norādāmo informāciju;
  • pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzības kārtību;
  • kārtību, kādā pakalpojuma sniedzējs sniedz informāciju VID, un šīs informācijas apjomu.

19.11.2019.

22.11.2019.

MK noteikumi Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”

Ar grozījumiem palielināti dienas naudas un viesnīcu kompensāciju apmēri komandējumiem un darba braucieniem Latvijā un ārvalstīs. Precizēts noteikumu 1. un 2.pielikums, tos papildinot ar vairākām valstīm, kas līdz šim nav bijušas sarakstā. Dienas naudas norma Latvijā paaugstināta līdz 8 eiro un izdevumu norma par viesnīcu Rīgā – 120 eiro par diennakti un citās apdzīvotās vietās – 60 eiro par diennakti. Izdevumu normas par viesnīcu paaugstinājums noteikts arī darba braucieniem. Braukšanas faktiskos izdevumus LR teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota, varēs atlīdzināt pilnā apmērā. Darbiniekam ar institūcijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļauju par komandējuma laiku varēs atlīdzināt maksas sēdvietas rezervēšanu transportā. Lai mazinātu administratīvo slogu, rīkojumu par komandējumu turpmāk varēs aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu “paraksts”, ja to institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis (autorizējis) institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

19.11.2019.

29.11.2019.