Valsts ieņēmumu dienests informē par 2020. gada augustā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”

Noteikumi papildināti ar 19.5. punktu, nosakot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) papildus šo noteikumu 19.1. un 19.4. apakšpunktā noteiktajam – par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas nerezidentu – sniegt ziņas par to personu skaitu, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona), kontu turētāja, kas ir Latvijas Republikas (LR) nerezidents, rezidences valsts nosaukuma, konta veida (pieprasījuma, noguldījuma vai maksājumu konts). Ar 57. punktu noteikts, ka VID automātiski saņem ziņas par kontiem un individuālajiem seifiem, kuru turētāji vai lietotāji ir juridiskas personas. 58. punkts nosaka, ka VID automātiski aktualizē to kontu un individuālo seifu statusu, kuri atrodas citās informācijas sistēmās un kuru turētāji vai lietotāji ir fiziskas personas.

11.08.2020.

18.08.2020.

MK noteikumi Nr. 503 “Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē”

Noteikumi nosaka muitošanas kārtību, apgādājot kuģi (tai skaitā karakuģi) un gaisa kuģi ar krājumiem, rezerves daļām un aprīkojumu ostās un lidostās, kā arī vietas, kurās atļauts veikt kuģu apgādi LR teritoriālajos ūdeņos, un īpašus nosacījumus šādas apgādes veikšanai.

11.08.2020.

18.08.2020.

MK noteikumi Nr. 504 “Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces”

Noteikumi nosaka:

  • kārtību un nosacījumus Muitas likuma 23.1 panta 1. daļas 7. punktā noteiktās eksporta vietas reģistrēšanai vai atteikumam reģistrēt eksporta vietu;
  • kārtību, kādā veic izmaiņas eksporta vietas reģistrācijas datos vai pieņem lēmumu par atteikumu veikt izmaiņas minētajos datos;
  • eksporta vietas reģistrācijas anulēšanas kārtību;
  • kārtību, kādā eksportētājs vai eksportētāja pilnvarotā persona informē par preču izvešanu no Muitas likuma 23.2 panta 1. daļā noteiktās vietas. Šajos noteikumos minētos iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus persona VID iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

11.08.2020.

01.09.2020.